งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ ) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร สรุปประเด็นกลุ่มที่ 3 เรื่องบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

2 สรุปประเด็นเรื่องบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ประธานกลุ่ม : แพทย์หญิงสายสุณี วนดุรงค์วรรณ เลขานุการกลุ่ม : นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ วิทยากรกลุ่ม : น.พ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3 สรุปประเด็นเรื่องบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เน้นการจัดระบบการผลิต และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเน้นเรื่องจริยธรรม การบริการและทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาที่ 3 การคัดกรองผู้เข้ารับการศึกษา อบรมให้มีบุคลิกภาพมีจิตอาสา ส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพของบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างของระบบการศึกษา บูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและเอกชน ให้สามารถเข้าถึงงบประมาณ ความช่วยเหลือส่งเสริมให้เท่าเทียมกัน ประเด็นสุดท้าย คือเรื่องของระบบข้อมูลและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

4 สรุปประเด็นเรื่องบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ขอให้คนไทยทุกสิทธิได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ การพัฒนาศักยภาพของการส่งเสริมสุขภาพที่เน้นในแผนฯ ไปที่ชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ สสส. ขอให้เน้นชุมชนใกล้วัดในประเทศด้วย


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google