งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks
กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในเครือข่ายได้ ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สะดวกในการสื่อสาร ใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน ใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน ถาม : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ อะไร ถาม : ข้อดี คือ อะไร

3 ประเภทของเครือข่าย : Type of network
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายระดับเมือง และเครือข่ายระดับประเทศ เครือข่ายเฉพาะที่ Local Area Network : LAN เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันในระยะใกล้ ครอบคลุมภายใต้พื้นที่จำกัด เชื่อมต่อภายในอาคารเดียวกัน หรืออาคารในบริเวณเดียวกัน เชื่อมต่อเครื่องพีซีตั้งแต่สองเครื่องเข้าด้วย อาจรวมถึง เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน หากต้องการเชื่อมต่อระยะไกลขึ้น จะใช้อุปกรณ์ทวน สัญญาณ (Repeater) ร่วมด้วย

4 ประเภทของเครือข่าย : Type of network
เครือข่ายระดับเมือง Metropolitan Area Network : MAN เชื่อมต่อเครือข่าย LAN เข้าไว้ด้วยกัน ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ระดับเมืองหรือจังหวัด มีแบคโบน (Backbone) ทำหน้าที่เป็นสายหลักในการเชื่อมเครือข่าย เครือข่ายระดับประเทศ Wide Area Network : WAN เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ครอบคลุมระดับประเทศหรือข้ามทวีป ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารระยะไกล เช่นสายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม ถาม : ยกตัวอย่างเครือข่ายแต่ละประเภท

5 ประเภทของเครือข่าย

6 สถาปัตยกรรมเครือข่าย : Network architecture
อธิบายถึงการจัดการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดรูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพ วิธีการเชื่อมต่อ และการรับส่งข้อมูล ลักษณะการใช้งานเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology) มี 3 แบบ แบบดาว (Star) แบบวงแหวน (Ring) แบบบัส (Bus) บางเล่มอาจบอกว่า topology มี 4 แบบ รวมแบบ hybrid/hierarchical network เข้าไว้ด้วย

7 การเชื่อมต่อแบบดาว : Star topology
เริ่มต้นจากการเชื่อมต่อในระบบเมนเฟรม เทอร์มินัลเชื่อมต่อกับเมนเฟรมเพื่อขอใช้ทรัพยากร มีคอมพิวเตอร์ตรงกลางเป็นตัวควบคุมการรับส่งข้อมูล เรียกว่า ฮับ (Hub) เครื่องอื่นๆ เชื่อมต่อไปยังฮับ ลักษณะคล้ายรูปดาว เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีการชนกันของข้อมูล เพราะส่งได้ทีละเครื่อง ข้อดี ติดตั้งและดูแลง่าย ถ้าเครื่องลูกข่ายเสีย ก็ตรวจสอบได้ง่าย เครื่องอื่นยังติดต่อกันได้ ข้อเสีย ถ้าฮับเสีย เครือข่ายล่ม ใช้สัญญาณมากกว่าแบบอื่น จุดเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อในระบบเมนเฟรม ที่เครื่องลูกข่าย/terminal ต้องเชื่อมต่อกับ host/mainframe เพื่อขอใช้ทรัพยากร มีคอมพิวเตอร์ตรงกลางเป็นตัวควบคุมการรับส่งข้อมูลเรียกว่า Hub/Server เครื่องอื่นๆ ต่อเชื่อมไปยัง hub มีลักษณะคล้ายรูปดาว สื่อสารแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีการชนกันของข้อมูล ส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายได้ที่ละเครื่อง ข้อดี ติดตั้ง และดูแลง่าย ถ้าเครื่องลูกข่ายเสียก็ตรวจสอบได้ง่าย เครื่องอื่นก็ยังติดต่อกับเครือข่ายได้ ข้อเสีย ถ้า hub เสีย เครือข่ายจะใช้การไม่ไ้ด้ทั้งหมด ใช้สายสัญญาณมากกว่าแบบอื่น

8 การเชื่อมต่อแบบวงแหวน : Ring topology
เชื่อมต่อกันแบบวงกลม รับส่งแบบทิศทางเดียว ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาว่าใช่ของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อ ข้อดี ส่งข้อมูลไปยังผู้รับหลายเครื่องๆ พร้อมกันได้ ไม่เกิดการชนกันของข้อมูล ข้อเสีย ถ้าเครื่องใดมีปัญหา เครือข่ายล่ม การติดตั้งทำได้ยาก และใช้สายสัญญาณมากกว่าแบบบัส Ring เชื่อมต่อกันเป็นวงกลม รับส่งแบบทิศทางเดียว ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาว่าใช่ของตนหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อ ถ้าใช่ก็รับไว้ ข้อดี ส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้หลายๆ เครื่องพร้อมกัน ข้อมูลไม่ชนกัน ข้อเสีย ถ้าเครื่องใดมีปัญหา เครือข่ายจะใช้การไม่ได้ การติดตั้งทำได้ยาก และใช้สายมากกว่าแบบบัส

9 การเชื่อมต่อแบบบัส : Bus topology
เชื่อมต่อเป็นเส้นตรง มีสายหนึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลัก (backbone) ทุกเครื่องจะเชื่อมต่อเข้าสู่แกนนี้ ข้อดี ประหยัดสายสัญญาณ เครื่องหนึ่งเสียก็ไม่กระทบกับเครือข่าย ข้อเสีย อาจเกิดการชนกันของ ข้อมูลได้ ต้องมีการส่งใหม่ ถ้าสายหลักเสีย เครือข่ายล่ม Bus เชื่อมต่อเป็นเส้นตรง มีสายหนึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลัก (Backbone) ทุกเครื่องจะเชื่อมเข้าสู่แกนหลักนี้ ข้อดี ประหยัดสายสัญญาณ เครื่องเสียไม่กระทบเครือข่าย เพิ่มลดจำนวนเครื่องในเครือข่ายได้ง่าย ข้อเสีย อาจเกิดปัญหาการชนกันของข้อมูล ต้องมีการส่งใหม่ และถ้าสายหลักเสียก็ใช้งานเครือข่ายไม่ได้

10 สรุปบทเรียน ทิศทางการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร Simplex เครื่องรับ/ส่ง
แบบมีสาย Twisted pair Coax Fiber optic ทิศทางการสื่อสาร Simplex Half duplex Full duplex อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องรับ/ส่ง ตัวกลางเชื่อมต่อ โปรโตคอล อุปกรณ์เชื่อมต่อ การสื่อสารข้อมูล แบบไร้สาย อินฟาเรด คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ ดาวเทียม ชนิดของการเชื่อมต่อ Dial up DSL ISDN Cable Cellular Modem Internal External PCMCIA ชนิดของสัญญาณ Digital Analog


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Computer Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google