งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาการวางแผนงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาการวางแผนงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาการวางแผนงบประมาณ
เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษา ของโรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ใน กรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติการวางแผนงบประมาณเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนผู้นำการระดมสรรพกำลังทางการศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินแผนงบประมาณเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ใน กรุงเทพมหานคร

3 ขั้นตอนการบริหารงบประมาณสถานศึกษา
การวางแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี / 4 ปี) การวางแผนงบประมาณ แผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) (ระยะ 3 ปี)/ตามกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี

4 นิยามศัพท์เฉพาะ แผนงบประมาณ การพัฒนาการวางแผน การลงทุนทางการศึกษา
ความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษา โรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

5 แผนงบประมาณ : ประมาณการงบประมาณและรายได้ที่โรงเรียนจะได้รับจากเงินนอกงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียนและมีความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษา การพัฒนาการวางแผน: การใช้เทคนิค School Mapping ในการปรับปรุงการวางแผนงบประมาณของโรงเรียนให้สอดรับกับแผนพัฒนาโรงเรียน กรอบเงื่อนไขของต้นสังกัดและสร้างความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียน: โรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา: งบประมาณ ค่าใช้จ่าย เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนสินทรัพย์อื่นที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินที่โรงเรียนได้รับและใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและเป็นการลงทุนทางการศึกษา

6 การลงทุนทางการศึกษา: การใช้จ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษา (Equity of Educational Investment) :การใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของโรงเรียนที่ส่งผลให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของผู้เรียนพิจารณาจากความแปรปรวนที่ยอมรับได้ ที่วัดจากสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (Coefficient of Variation: CV)และความเป็นกลางทางบประมาณ (Fiscal Neutrality) ที่วัดจาก lorence Curve และ Gini Index )

7 เงินงบประมาณ : ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนได้รับจากรัฐ ทั้งงบบุคลากร งบดำเนินการ(ค่าใช้จ่ายรายหัว/งบตามนโยบายของต้นสังกัด) และงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ: ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนได้รับจากการบริการ เงินผลประโยชน์ เงินเบี้ยปรับ เงินบริจาคจากเอกชน ชุมชนและ อปท. และรายได้อื่นๆ ค่าเฉลี่ยความมั่งคั่ง: ค่าเฉลี่ยการลงทุนต่อหัวของนักเรียน วัดความมากน้อยด้วยความมั่งคั่งในการลงทุนต่อหัวของนักเรียน

8 การดำเนินการ คัดเลือกโรงเรียนผู้นำการระดมทรัพยากรทางการศึกษา (ตามสังกัด ตามขนาด ตามพื้นที่ที่ตั้ง) (เมษายน 2556) ประชุมสร้างความเข้าใจ (พฤษภาคม 2556) จัดเก็บข้อมูลการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนทั้งในและนอกงบประมาณตามลักษณะรายจ่ายและแผนการใช้จ่าย วิเคราะห์ความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียน (สิงหาคม 2556)

9 4.ปฏิบัติการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ความต้องการจำเป็นและดัชนีความขาดแคลนของสถานศึกษาและเป้าหมายความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษา(สิงหาคม 2556) 5. ปฎิบัติทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียนและกำหนดแผนงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน (สิงหาคม 2556) 6. ประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพของแผนและประเมินความเท่าเทียมในการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียน (กันยายน 2556) 7.นำเสนอแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สาธารณชนและต้นสังกัดตามลำดับ (กันยายน 2556)

10 8.จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557
9. ทบทวนแผนพัฒนาและแผนงบประมาณปี 2558 10. บริหารงบประมาณตามแผน


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาการวางแผนงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google