งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์
ปี 2554 วันที่ มกราคม 2554 ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

2 ก้าวไกลนวตกรรมท้องถิ่น ”
วิสัยทัศน์ คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ “สุขภาพดี วิถีไทย ก้าวไกลนวตกรรมท้องถิ่น ” 2 2 2 2 2 2

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 7 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการควบคุมป้องกันโรค 4 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 6 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นเลิศด้านนวตกรรม และมาตรฐานงานบริการ 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการรักษาพยาบาล/ การส่งต่อ/ การฟื้นฟูสภาพ 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ 3 กลยุทธ์ 3

4 ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปชช.พึงพอใจ - หาย - ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและ ศักยภาพความเข้มแข็งของเครือข่าย สุขภาพ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพบริการ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการทำงานร่วมกัน ประสิทธิผล ระบบบริการที่มีคุณภาพ ปชช.พึงพอใจ คุณภาพ - หาย - ไม่มีภาวะแทรกซ้อน พัฒนาระบบบริการตามเครื่องมือ( PCA / HA / QA…..) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทุกแห่ง ปรับโฉมสู่รพสต การรักษาทางไกล (Ovoo Skype Webcam) ในรพ.สต.ทุกแห่ง จัดให้มีสหวิชาชีพประจำ รพ.สต. ทุกแห่ง 2. พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ พัฒนา รพ. เป็น 2.2 (แผน 3 ปี) ครบ 5 สาขา / ครุภัณฑ์ / LAB พัฒนาระบบงานตามกลุ่มโรคเชื่อมโยง ระดับสถานบริการกับระบบส่งต่อ ลดระยะเวลารอคอย ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน / สถานการณ์ภัยทางสุขภาพ / โรคอุบัติใหม่ -ซ้อมแผนฯ/ พัฒนาอำเภอ เข้มแข็งควบคุมโรค (SRRT) พัฒนางานบริการ 1.รพ. – ทุติยภูมิ รพสต.- คุณภาพการรักษา - การส่งต่อ โรคเรื้อรัง , ANC ที่มีคุณภาพ พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน (แผนที่ยุทธศาสตร์ + คกก.กองทุน ตำบล) -พัฒนา อสม.ให้เขียนโครงการได้เพื่อ รองรับแผนชุมชน กองทุนตำบล หมู่บ้านลดโรค ตำบลลดโรค -พัฒนากลไกเครือข่ายสุขภาพ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ พัฒนางานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค - หมู่บ้านลดโรค (โรคติดต่อ-โรคไม่ติดต่อ) - อำเภอ/ตำบลเข็มแข็งด้านการควบคุม ป้องกันโรคแบบยั่งยืน พัฒนาระบบส่งต่อ (ช่องทางด่วน) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1.รพสต.-เพิ่มศักยภาพการรักษา -การค้นหาความเสี่ยงแม่และเด็ก 2.รพ. – การวินิจฉัยโรค / ทักษะ (สูติ, MED ,เด็ก,แพทย์แผนไทย,แพทย์ทางเลือก) พัฒนาคน 1.กระจายตามเกณฑ์ 2.สหวิชาชีพลงครบโดยเฉพาะ พยาบาลวิชาชีพ ทันตาภิบาล และแพทย์แผนไทย ระบบข้อมูล IT - Data Center - CUP - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -ระบบให้คำปรึกษาทางไกล พัฒนาองค์กร

5 แผนงาน/โครงการ อนุกรรมการกลุ่มการพยาบาลฯ จำนวน 39 โครงการ 3,028,610 บาท อนุกรรมการงานทันตกรรม จำนวน 8 โครงการ 195,510 บาท อนุกรรมการงานเภสัชฯ จำนวน 14 โครงการ 339,690 บาท อนุกรรมการงานส่งเสริมฯ จำนวน 34 โครงการ 5,178,620 บาท อนุกรรมการงานป้องกันฯ จำนวน 23 โครงการ 3,250,699 บาท อนุกรรมการ รพ.สต. จำนวน 1 โครงการ 533,500 บาท อนุกรรมการงานบริหาร จำนวน 10 โครงการ 4,069,060 บาท อนุกรรมการงาน PCA จำนวน 1 โครงการ 207,496 บาท รวม 130 โครงการ จำนวน (14,106,771) 16,849,210 บาท

6 การบริหารแผนงาน/โครงการ
ขออนุมัติแผน - ตรวจสอบแผนจากแผนปฏิบัติงาน ฯ ปี 2554 - จัดทำแผนงาน/โครงการ เต็มรูปแบบ - ผ่านความเห็นชอบผู้บริหาร - แผน คปสอ. ผ่านสสอ.สังขะ ,สสอ.ศรีณรงค์ - แผน อำเภอ ผ่านเฉพาะ สสอ.อำเภอนั้น ๆ - อนุมัติแผน บันทึกข้อความ 1 ฉบับ + แผนฯ - เสนอผ่านเลขานุการ คปสอ. - ประธาน คปสอ. อนุมัติ

7 การบริหารแผนงาน/โครงการ
การดำเนินการ - ประสานงาน ( เชิญประชุม,เชิญวิทยากร,ยืมเงิน,โอนเงิน ฯลฯ) - ดำเนินการตามแผน - รวบรวมเอกสารทางการเงิน (ล้างเงินยืม,ส่งเบิก) สรุปกิจกรรม - รายงานผลตามแบบสรุปกิจแผนงาน/โครงการ - รายงานตามแบบกิจกรรมที่กำหนด

8 กิจกรรมที่ดำเนินการทุกสอ. โอนเงินแล้วส่งรายละเอียด - โอนตามแผนงาน
การบริหารการเงิน รูปแบบการดำเนินการ - โอนล่วงหน้า กิจกรรมที่ดำเนินการทุกสอ. โอนเงินแล้วส่งรายละเอียด แผนงาน/โครงการแจ้งภายหลัง - โอนตามแผนงาน กิจกรรมเฉพาะพื้นที่ ทำหนังสือแจ้งพร้อมโอนเงิน

9 ปฏิทินการนิเทศงานและประเมินผล
แผนกำกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ. สังขะ - ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ปี 2554 เก็บตกผลงา 10 % - ผลงานเพิ่มเติม 30 % - เก็บผลงาน/ปรับปรุงผลงาน ผลงาน 60 % (6 เดือน) ตรวจสอบผลงาน ดูผลงานทั้งหมด ตค พย ธค.53 มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค 54 เริ่มจัดทำแผนปี ปฏิบัติงานตามแผนปี 2555 1. นำเสนอผลงาน 2. ดูความก้าวหน้าของงาน 3. รวบรวมผลงาน ดูความก้าวหน้า 2. สรุปผลงาน/รวบรวมรายงาน ประเมินผลงานโดย สสจ.สุรินทร์ นิเทศงาน 1 นิเทศงาน 2

10 กรอบการประเมินผลงานสาธารณสุข มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ผลสำเร็จของของหน่วยงาน อนุกรรมการต่างๆ ใน คปสอ.สังขะ - ศรีณรงค์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อร้องเรียนที่ดำเนินการจนได้ ข้อยุติ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ระดับความสำเร็จ ของการบริหารแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการ ประหยัด การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ มิติที่ 2 (ร้อยละ 10 ) มิติที่ 3 (ร้อยละ 10 ) มิติที่ 1 (ร้อยละ 50 ) มิติที่ 4 (ร้อยละ 30 ) มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา สมรรถนะที่จำเป็น 10

11 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2554 สสจ.สุรินทร์
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี สสจ.สุรินทร์ KPI สสจ. 53 ตัวชี้วัด หน่วยงาน/ฝ่าย/งาน ? ตัวชี้วัด KPI หน่วยงาน สสอ./สอ. 34 ตัวชี้วัด + ภารกิจ รพ. 46 ตัวชี้วัด KPI รายบุคคล KPI รายบุคคล KPI รายบุคคล

12 รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2554
มี 4 รูปแบบ  การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด( ผู้รับผิดชอบ,คลินิก,หน่วยงาน)  ประเมินตามแผนงาน/โครงการ ( ผู้รับผิดชอบ,อนุกรรมการ)  ประเมินตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการสสจ.สุรินทร์ (รพ.46 สสอ.สอ.34) ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน

13 การตั้งเป้าหมายและการประเมินผลรอบที่ 1
 ตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา 29 มค. 54 – 10 กพ. 54  ส่งเป้าหมายตัวชี้วัด 11 กุมภาพันธ์ 54  ส่งผลการประเมินรอบ 6 เดือน วันที่ 25มีค.54

14 สอบถาม

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google