งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมดุลเคมี Chemical Equilibrium

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมดุลเคมี Chemical Equilibrium"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมดุลเคมี Chemical Equilibrium
16/06/25503 สมดุลเคมี Chemical Equilibrium สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล Chemical Equilibrium

2 สภาวะสมดุล (Equilibrium State)
หมายถึงภาวะของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงผันกลับได้ ในระบบ ปิด มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยน แปลงย้อนกลับ จึงทำให้สมบัติของระบบคงที่ FLAS: Chemical Equilibrium

3 สมบัติของระบบคงที่ สังเกตได้จาก
1.ปริมาณสารทุกสารในระบบคงที่ 2.ต้องมีสารทุกสารเหลืออยู่ในระบบ 3.ความดันคงที่ (กรณีแก๊ส) 4.อุณหภูมิคงที่ 5.ถ้ามีความเป็นกรด-เบสเกี่ยวข้อง pH คงที่ 6.กรณีที่สารมีสี ความเข้มของสีจะคงที่ FLAS: Chemical Equilibrium

4 ปฏิกิริยาผันกลับได้ (Reversible Reaction)
คือปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์สามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ และได้สารตั้งต้นกลับคืนมา สารตั้งต้น (reactant) ผลิตภัณฑ์ (product) N2O4(g) NO2(g) ปฏิกิริยาไปข้างหน้า (forward reaction) N2O4(g) NO2(g) ปฏิกิริยาย้อนกลับ (backward reaction) NO2(g) N2O4(g) FLAS: Chemical Equilibrium

5 FLAS: Chemical Equilibrium

6 สภาวะสมดุล (Equilibrium State)
N2O4(g) NO2(g) ไม่มีสี สีน้ำตาล เมื่อระบบอยู่ที่สมดุลและมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ของระบบ อาจเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับได้ เปลี่ยนอุณหภูมิ เพิ่มหรือลดความดัน เพิ่มความเข้มข้นของสารแต่ละตัว FLAS: Chemical Equilibrium

7 อัตราการเกิดปฏิกิริยากับสมดุลเคมี
สารตั้งต้น  ผลิตภัณฑ์ (ก่อนภาวะสมดุล) ผลิตภัณฑ์สารตั้งต้น (ก่อนภาวะสมดุล) FLAS: Chemical Equilibrium

8 จำนวนโมลสารกับการดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล
FLAS: Chemical Equilibrium

9 จำนวนโมลสารกับการดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล
FLAS: Chemical Equilibrium

10 FLAS: Chemical Equilibrium
N2O NO2 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ NO2 และ N2O4 (A) เริ่มจาก N2O4 เพียงอย่างเดียว (B) เริ่มจาก NO2 เพียงอย่างเดียว FLAS: Chemical Equilibrium

11 FLAS: Chemical Equilibrium

12 FLAS: Chemical Equilibrium
ประเภทของภาวะสมดุล 1.สมดุลของการเปลี่ยนสถานะ ต้องอยู่ในระบบปิด และมวลของระบบคงที่ 2.สมดุลของการละลาย สารละลายต้องอิ่มตัว 3.สมดุลของปฏิกิริยาเคมี เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้ ต้องพบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดในระบบ สมบัติของระบบคงที่ FLAS: Chemical Equilibrium

13 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)
rf และ rb ขึ้นกับสมบัติเฉพาะตัวและความเข้มข้นของสารตั้งต้นของปฏิกิริยานั้นๆ เมื่ออัตราเดินหน้าและย้อนกลับ เท่ากัน (rf=rb) ระบบจะอยู่ในสมดุล ที่สมดุล ความเข้มข้นของสารทุกตัวในปฏิกิริยาจะคงที่ k k’ A B rf = k[A] rb= k’[B] = Equilibrium FLAS: Chemical Equilibrium


ดาวน์โหลด ppt สมดุลเคมี Chemical Equilibrium

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google