งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามารถแก้ไขข้อมูล ได้ดังนี้ รหัสผ่าน (username / password) ของตำบล แก้ไข - เพิ่มเติม ฐานข้อมูลทั่วไป ของจังหวัด แก้ไข - เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามารถแก้ไขข้อมูล ได้ดังนี้ รหัสผ่าน (username / password) ของตำบล แก้ไข - เพิ่มเติม ฐานข้อมูลทั่วไป ของจังหวัด แก้ไข - เพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 สามารถแก้ไขข้อมูล ได้ดังนี้ รหัสผ่าน (username / password) ของตำบล แก้ไข - เพิ่มเติม ฐานข้อมูลทั่วไป ของจังหวัด แก้ไข - เพิ่มเติม รายชื่อและรหัสของ อำเภอ แก้ไข - เพิ่มเติม รายชื่อและรหัสของตำบล พร้อมระบุพื้นที่ รพ. สต. ตำบลจัดการสุขภาพ และจุดพิกัด ( ละติจูด กับ ลองจิจูด ) แก้ไข - เพิ่มเติมรายชื่อและรหัสของ หมู่บ้าน และชุมชน พร้อมระบุ รหัสสถานบริการที่รับผิดชอบ และจุดพิกัด ( ละติจูด กับ ลองจิจูด ) แก้ไข - เพิ่มเติม รายชื่อสถานบริการ ของแต่ละตำบล ทำได้ เฉพาะ รหัส จังหวัด เท่านั้น

15

16

17

18

19 คำนิยาม : หมู่บ้านจัดการ สุขภาพ การจัดการด้านสุขภาพ หมายถึง การที่ชุมชน / หมู่บ้าน มี กระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้าน สุขภาพ มีการจัดการงบประมาณเพื่อ ใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัด กิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุป ประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ

20 หลักเกณฑ์การผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน จัดการสุขภาพ ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 5 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 6 คะแนน และต้องผ่านประเด็นทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 1. การจัดทำแผนด้านสุขภาพในหมู่บ้าน ต้องได้ คะแนนเต็ม 1 คะแนน 2. การจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาสุขภาพใน หมู่บ้าน ต้องได้คะแนนเต็ม 1 คะแนน 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน ต้องได้ คะแนนเต็ม 1 คะแนน 4. การประเมินผลการจัดการสุขภาพ ต้องได้ คะแนนเต็ม 1 คะแนน 5. การมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน ถ้าคะแนนต่ำกว่า 5 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินผล

21 ระดับ 1 ดาว หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การ จัดการสุขภาพ ระดับ 2 ดาว หมายถึง มีศักยภาพ เบื้องต้น คือ ผ่านเกณฑ์การจัดการสุขภาพขั้น พื้นฐาน ระดับ 3 ดาว หมายถึง มีศักยภาพปาน กลาง เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการงานด้าน สุขภาพ ได้สูงกว่าขั้นพื้นฐาน ระดับ 4 ดาว หมายถึง มีศักยภาพสูง เป็น หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการงานสุขภาพได้ดี แต่ยังไม่สามารถเป็นครูให้กับหมู่บ้านอื่นได้ ระดับ 5 ดาว หมายถึง มีศักยภาพสูงเยี่ยม เป็นหมู่บ้านที่ผ่านระดับ 4 ดาว และสามารถเป็น ครูให้กับหมู่บ้านอื่นได้ การจัดระดับศักยภาพหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

22 ตัวแปรที่ใช้ในการจัดระดับศักยภาพหมู่บ้าน ปี 2553

23

24

25

26 การบันทึกข้อมูล หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

27 หน้าจอจะแสดงรายการแต่ละหมู่บ้าน ที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ และมีระดับศักยภาพใด

28

29

30 ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รายหมู่บ้าน

31

32

33

34

35 1 หญิง ตั้ง ครรภ์ 2 หญิง หลัง คลอด 3 มาร ดา เลี้ยง ลูกนม แม่ 4.1 เด็ก 0-6 ปี 4.2 เด็ก ไม่ สม วัย 5.1 ผู้ สูง อายุ 5.2 ผู้ สูง อายุ เรื้อรัง 5.3 ผู้สูง อายุช่วย ตัว เองไม่ได้ 6 ผู้ พิ การ 7.1 เบา หวาน 7.2 ความ ดัน 8.1 ผู้ ป่วย วัณ โรค 8.2 ผู้ป่วย วัณโรค ที่กินยา ต่อหน้า อสม. 2.041.991.8728.150.6251.9415.11.254.5812.422.630.310.23 179517491640247165484560613262109740171090819868274204 รวมทั้งประเทศในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

36

37

38

39

40

41 แผนสุขภาพ ตำบล

42 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำแผนสุขภาพตำบล ปี 2553 ( ข้อมูลในเว็บ www.thaiphc.net) ทั้งประเทศ ตำบลทั้งหมด 7,473 ตำบล ตำบลที่จัดทำแผน 5,254 ตำบล (70.3%) จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลทั้งหมด 193 ตำบล ตำบลที่จัดทำแผน 193 ตำบล (100%)

43

44

45 45 กลุ่มเป้าหมาย ในแผนสุขภาพ ตำบล จำแนก 17 กลุ่มเป้าปมายหลัก ดังนี้

46 โครงการที่เป็นประเด็นปัญหาในแผน สุขภาพตำบล จำแนก 24 ประเด็นปัญหาหลัก ดังนี้

47 จัง หวั ด 1. เบา หวาน / ความ ดัน 2. ไข้เลือ ดออก 3. สุข ภาพ ผู้สูง อายุ 4. อนา มัย แม่ และ เด็ก 5. มะ เร็ง ส่วน ต่าง ๆ 6. อาหา ร ปลอด ภัย โภชน าการ 7. ซึม เศร้า / ฆ่าตัว ตาย / เยียว ยา 8. สุข ภาพ วัย เรียน วัยรุ่ น 9. งาน คุ้ม ครอ ง ผู้บ ริโภ ค 10. มลพิษ สิ่งแวด ล้อม และ สารพิษ ต่างๆ 11. ขยะ ชุม ชน 12. เอดส์ 13. วัณ โรค 14. โรคติ ดต่อ ทาง เดิน อาหา รและ น้ำ ร้อ ยเ อ็ด 14 9 10420366 162118153000 ทั้ง ปร ะ เท ศ 2,9 01 2,37 7 83 0 79 6 61 1 52039135 9 20 4 18913 2 10 3 7849 สรุปรายงาน การจัดทำแผนสุขภาพตำบล จำแนกตามประเด็นปัญหาหลัก 15 ประเด็น


ดาวน์โหลด ppt สามารถแก้ไขข้อมูล ได้ดังนี้ รหัสผ่าน (username / password) ของตำบล แก้ไข - เพิ่มเติม ฐานข้อมูลทั่วไป ของจังหวัด แก้ไข - เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google