งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมประมงโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมประมงโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมประมงโรงเรียน
ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

2 .ความเป็นมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล อ่าวไทย และมีโรงเรียนปูลาเจ๊ะมูดอ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชาวประมงพื้นบ้าน มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝังนราธิวาส จึงขอสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีความรู้ด้านการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเพื่อเป็นอาหารกลางวันหรือมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ ตั้งเป็นกองทุนภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษา นำความรู้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ลดจำนวนของเยาวชนที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตต่อไป

3 วัตถุประสงค์ งบประมาณ 1.เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการฝึกทักษะด้านการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง 3.เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการประมง โดยเฉพาะด้านการประมงชายฝั่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 110,630 บาท

4 ผลการดำเนินงาน 4.1 อบรม นักเรียนโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ จำนวน 40 คน
4.1 อบรม นักเรียนโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ จำนวน 40 คน 4.2 ศูนย์ได้มอบอุปกรณ์การเลี้ยงจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แพเลี้ยงปลา ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 2 แพ กระชังอนุบาล ขนาด 2x3x1.3 เมตร จำนวน 2 กระชัง กระชังเลี้ยงปลาใหญ่ ขนาด 3x4x1.5 เมตร จำนวน 2 กระชัง 4.3 พันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1,200 ตัว 4.4 อาหารปลา ( ปลาเหยื่อ ) จำนวน 3,000 กิโลกรัม 4.5 วิตามินและอาหารเสริม จำนวน 1 ชุด

5 ผลการเลี้ยงปลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลี้ยง คาดว่าสามารถจับปลาได้ในเดือนมีนาคม 2553 ศูนย์จะยังคงดำเนินการสนับสนุนด้านความรู้ คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อเนื่องในปีต่อๆไป


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมประมงโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google