งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ วิทยาลัยชุมชน : ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อ ปวงชน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ วิทยาลัยชุมชน : ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อ ปวงชน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ วิทยาลัยชุมชน : ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อ ปวงชน ”

2 2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาย แพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

3 3 ในการสัมมนา เรื่อง “ วิทยาลัยชุมชน : ทางเลือกอุดมศึกษา เพื่อปวงชน ” วันที่ 4 กันยายน 2552 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแก รนด์ ( เซ็นทรัลลาดพร้าว ) กรุงเทพมหานคร

4 4 สถาบันอุดมศึกษา ประเภทต่างๆ สกอ. 1. วิทยาลัยชุมชน อนุปริญญา 2. มหาวิทยาลัยเน้น ปริญญาตรี 3. มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ( ครบกลุ่มสาขาวิชา ) 4. มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท - เอก มหาวิทยาลัยวิจัย

5 5 หลักสูตรอนุปริญญา ศึกษาต่อปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาออก ปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ = จัดหลักสูตรที่ชุมชน ต้องการ ใกล้ชุมชน / ค่าเรียน ไม่แพง ผู้เรียน = จบ ม. ปลายหรือ เทียบเท่า วชช.

6 6 หลักสูตรอาชีพระยะสั้น ประกอบอาชีพใหม่ ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปรับอาชีพเดิม ได้ทักษะทางสังคม - วัฒนธรรม - สิ่งแวดล้อม หลักสูตรอาชีพ - หลากหลาย =- ใกล้ชุมชน - เปิดตามความต้องการ ของชุมชน ผู้เรียน = เด็ก - เยาวชน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ว่างงาน - ผู้สูงอายุ วชช.

7 7 การบริหารจัดการ วิทยาลัยชุมชน 1. เจ้าของ : ประชาชน - รัฐบาล - กระทรวงศึกษาธิการ 2. กรรมการนโยบาย 2.1 ระดับกระทรวง 2.2 ระดับ วิทยาลัย 3. ผู้บริหาร 3.1 ระดับกระทรวง 3.2 ระดับ วิทยาลัย 4 ผู้ปฏิบัติ 4.1 ระดับ กระทรวง 4.2 ระดับ วิทยาลัย

8 8 ข้อคิดในการบริหาร จัดการ 1. เอกภาพ - การสนับสนุนจากรัฐ ( งบประมาณ, อัตรากำลัง ) - คุณภาพ - มาตรฐาน ( การ กำหนดและการกำกับ ) - นโยบายระดับกระทรวง ( ระดับ รัฐ ) 2. ความหลากหลายและความอิสระใน การบริหารจัดการของ แต่ละ วิทยาลัย - โครงสร้างและอัตรากำลัง - การบริหารจัดการหลักสูตร ประเภทต่างๆ - ความสัมพันธ์กับชุมชน

9 9 เมื่อไหร่จะมีวิทยาลัย ชุมชนครบทุกจังหวัด ? 2545 เริ่ม 10 จังหวัด 2552 มีทั้งหมด 19 จังหวัด ? มีครบทั้ง 75 จังหวัด + กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลด ppt 1 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ วิทยาลัยชุมชน : ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อ ปวงชน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google