งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาและอุปสรรคการ วิจัยและพัฒนาสารสกัด สมุนไพร นพดล เหลืองภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาและอุปสรรคการ วิจัยและพัฒนาสารสกัด สมุนไพร นพดล เหลืองภิรมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาและอุปสรรคการ วิจัยและพัฒนาสารสกัด สมุนไพร นพดล เหลืองภิรมย์

2 ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและ พัฒนาสารสกัดสมุนไพร Macro : National Policy and Infrastructure Micro : Firms / Public-Private Relationship

3 ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและ พัฒนาสารสกัดสมุนไพร Macro : National Policy and Infrastructure

4 4 + National System of Innovation Policy National System of Innovation Policy Public R&D Training & Education Firms system Large, small, MNCs, … VentureCapital InnovationPolicy Intermediaries Incubat ors, Mentori ng… Businesssupport MARKETS Human capital Rules & Regulations

5 ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและ พัฒนาสารสกัดสมุนไพร Micro : Firms / Public-Private Relationship

6 ปัญหาและอุปสรรคการวิจัยและ พัฒนาสารสกัดสมุนไพร Too busy / Enjoy the existing situation Unaware of technology Lack of Research and innovation Spirit/Processes Lack of New Business Exposure Lack of experiences in R&D Unable to find the Collaborators/Business/Innovation network Resist Change

7 โอกาสและแนวทางในการ การวิจัยและพัฒนาสารสกัด สมุนไพร

8 8

9 Drug Discovery & Invention Phase I (preclinical research) Phase II (clinical research) Phase III (clinical research) Identify pharmacologica l target(s) Select compound(s) Identify potential therapeutic target Find active (lead) compound(s ) Optimize compound(s) Modern Medicine Human P’cology & preclinical research Phase II (clinical research) Confirm potential therapeutic target Phase III research (clinical) High Quality plant extract(s) or compounds Traditional

10 10 Quality Control for Standardized New Medicines 1. CMM – Origin ID/Authenticity 3. Controlled Inspections of Contaminants 2. Production Methods/GAP 4. Raw Materials Processing 5. Extraction & Concentration 6. Chemical Fingerprinting 7. Pharmacological Fingerprinting 8. Manufacture & Dosage Form (GMP) 9. Preclinical & Clinical Trials (Toxicity, Pharmacokinetic & Metabolic Studies) 10. Standardized New Medicines

11 การผลิตสมุนไพร “I found the secret to happiness, but the FDA won’t let me release it.”

12 Approches for Innovation Systems

13 A case of strategic policy: Japan’s position in the world semiconductor industry McGraw Hill Companies,2000

14 14 Conceptual moves for innovation System

15

16 16 Reinforcement policies for Public sector Knowledge Users Education Institutions & programmes Awareness-raising for S&T studies Graduate Schools Polytechnics Vocational Schools, apprenticeship … Education Policy

17 17 Reinforcement policies for Public sector Knowledge Creators Universities and public research laboratories Excellence Poles Internationalization of research Reforms career of researchers Targeted public R&D programmes Support for young scientists Improvement of PhDs and post- doc research … Science Policy

18 18 Reinforcement policies for Private sector Knowledge Creators Public support for R&D in companies Public support for private R&D consortia Tax incentives for R&D Risk and seed capital funds … Technology Policy

19 19 Reinforcement policies for Private sector Knowledge Users Business support structures Support for technological development Counselling, mentoring In-company Training Entrepreneurship promotion Incubators … Soft support

20 20 Bridging initiatives between Public and Private sector Knowledge Creators Collaborative R&D programmes Spin-offs promotion Researchers mobility schemes Third mission for universities Research liaison offices Science parks, technopoles, … Public-private competence centres … Industry-science Relationship

21 21 Bridging initiatives between Public and Private sector Knowledge Users Support from Polytechnics to companies Lifelong learning initiatives and adult education Student placements Promotion of positions for graduates Innovation and entrepreneurship courses … Linkages Education - Economy

22 22 Bridging initiatives between Private sector Knowledge Creators & Users Demonstration schemes Mentoring programmes Co-operative private R&D projects Supply-chain programmes « Anchoring » initiatives … New Industrial Policy New Industrial Policy

23 Partnerships What Different groups joining together to achieve common objectives Why Inability to act alone Complexity of situations Nature of Innovation Process Efficiency Always involve power

24 Levels of Learning Social Learning = facilitated social (institutional) change based on collective learning processes, democratic participation and empowerment Individual Learning Organizational / Group Learning Social Learning

25 Frederick Williams and David V. Gibson( 1990) Technology transfer A Communication Perspective Sage Publication,p105 Continuity Diffusion mode Creativity Model Applied research Basic research Subjective TechnologyObjective technology Level humanware organoware Infoware, hardware Innovation process

26 humanware Infoware Technoware organoware Sharif,N.and Ramananthan, K ( 1987) :A framework for technology transfer –based national planning: Technological Forecasting and Social Change Vol 32 Creation Sharing Implementation Commercialization Innovation process

27 Case Study Efficacy

28 Anti-Sore Throat

29

30 Case Study Efficacy

31 Case Study

32

33 Low temperature Spray Dryer + GMP-PIC/S

34 Case Study Team Trustworthiness: Trustworthiness is a moral value considered to be a virtue. A trustworthy person is someone in whom you can place our trust and rest assured that the trust will not be betrayed. A person can prove their trustworthiness by fulfilling an assigned responsibility. A trustworthy person is someone that you can put our worries and secrets into and know they won't come out. In order for one to trust another, their worth and integrity must be constantly proven over time.

35 Case Study Technological Pitch fall SCE VS Ultrasonic extractor (+ conventional method) SCE VS Physical modified Extractor

36 Extraction Methods - Percolation/Maceration 1. Solvent extraction * SCFE (or SFE), CO 2 3. Supercritical fluid extraction* 2. Soxhlet extraction Organic solvents Aqueous extraction 4. Screw pressing 5. Microwave-assisted extraction 6. Ultrasound-assisted extraction 7. Steam distillation

37 Extraction Methods * SCFE (or SFE), CO 2 Supercritical fluid extraction* Ultrasound-assisted extraction

38 supercritical fluid extraction

39 n-Hexane Dichloromethane Chloroform Ethyl acetate Acetone 1-Butanol Ethanol Methanol Water Acetic acid Less polar More polar Extraction Solvents Dry plant material Fresh plant material --------------------------------------

40 Extraction Method St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) Pest controlling agents Antidepressant Hypericin S. O. Duke et al., Agric. Res., 1998. (Hypericum punctatum) Anticancer Antiviral Hypericin EtOH Hyperforin Jennifer Anderson @ USDA- NRCS PLANTS Database

41 Leaf gland How to get hypericin in high yield? Crush Release hypericin

42 Case Study Underestimate Folk Wisdom

43 Phytoestrogen ยาสตรีเพ็ญภาค Celvista

44 Phytoestrogen Celvista cause an increased risk of blood clots. You should not take it if you have had or are at risk for getting blood clots in the legs, lungs, or eyes. Stop taking CELVISTA and call your doctor if you have swelling or feeling of warmth in your legs, chest pain, shortness of breath, coughing up blood or sudden changes in vision, as these may be signs of a blood clot. Celvista

45 Anti-Cough

46 Anti-cold

47 Phytoestrogen ยาสตรีเพ็ญภาค Celvista

48 Phytoestrogen Celvista cause an increased risk of blood clots. You should not take it if you have had or are at risk for getting blood clots in the legs, lungs, or eyes. Stop taking CELVISTA and call your doctor if you have swelling or feeling of warmth in your legs, chest pain, shortness of breath, coughing up blood or sudden changes in vision, as these may be signs of a blood clot. Celvista

49 Thai Traditional medicine System Proposal

50 Case Study QA/QC Blind Spot

51 Quality control Basic Thin-layer chromatography (TLC) Qualitative and Quantitative Methods UV-Vis Spectroscopy (UV-Vis) High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS)

52 Thin layer chromatography

53 UV-Vis Spectroscopy

54 High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)

55 Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS)

56 Case Study Unaware Technology

57 Encapsulation Technology  -Cyclodextrin: Cone with a hydrophilic outer surface and a lipophilic cavity in the center.

58 From Frömming and Szejtli: Cyclodextrins in Pharmacy Kluwer Acad. Press, Dordrecht, 1994. Complex Formation

59 Case Study Case Study Unaware of Network / Open innovation and Collaboration

60 Privilege: BOI Promotion of R&D between Industry and Academic Skill Technology & Innovation (STI) The Board of Investment of Thailand (BOI)

61 Privilege: BOI สิทธิ ประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ 1. ยกเว้นภาษีนำเข้า เครื่องจักรและ อุปกรณ์ 2. ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดยเป็นสัดส่วนร้อย ละ 70 ของ ค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 1. เป็นโครงการที่ทำ วิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษา 2. เป็นโครงการที่ ดำเนินการอยู่แล้วจะ ได้รับส่งเสริมหรือไม่ ก็ได้ 3. เป็นกิจการที่ สำนักงาน คณะกรรมการฯ กำหนด 4. ต้องไม่ใช้สิทธิการหัก ค่าใช้จ่ายกับ กรมสรรพากร 5. ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี นับจากวันที่มีรายได้ หลังจากรับบัตร ส่งเสริม ถึงแม้ว่าที่ตั้งของ อุทยานฯ จะจัดว่า เป็น zone1 ( ปทุมธานี ) ก็ ตามแต่ทาง BOI สามารถให้สิทธิ ประโยชน์ได้ตาม zone 3 Promotion of R&D between Industry and Academic

62 Privilege: BOI สิทธิ ประโยชน์ เงื่อนไข หมายเหตุ 1. ยกเว้นภาษีนำเข้า เครื่องจักรและ อุปกรณ์ 2. ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี 1. เป็นกิจการที่มีการ ผลิตอยู่แล้ว และ ได้รับการส่งเสริม จาก BOI ก่อน 2. ถ้าเป็นกิจการที่เริ่ม ใหม่ จะต้องยังไม่มี รายได้ อยู่ในช่วง ติดตั้งเครื่องมือ 3. เป็นกิจการที่ สำนักงาน คณะกรรมการฯ กำหนด ไม่ว่าจะ ตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม 4. การยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลไม่ กำหนดสัดส่วนร้อย ละของการยกเว้น จำนวนปีของการ ยกเว้นภาษีขึ้นอยู่กับ ค่าใช้จ่ายในการ วิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ( ไม่รวม ที่ดิน และเงินทุน หมุนเวียน ) แต่ไม่ เกิน 8 ปี Skill Technology & Innovation (STI)

63 Closed innovationOpen innovation All the best people are working for usNot all the best people are working for us. We must work with clever people within and outside our company. R&D creates profit only when we invent, develop and market everything ourselves. External R&D can create remarkable value; to employ it, we need absorption capacity, often as internal R&D. If we develop the product ourselves, we will be the first on the market. R&D can create profit even if we do not initialize and perform it ourselves. Winner is who gets the innovation to the market first. To develop better business model is more important than to be the first in the market. We will win if we develop most of the ideas (an the best of them). We will win if we make best use of internal and external ideas. We must have our intellectual property under control so that our competitors can make advantage of it. We must be able to profit from others using our intellectual property and we must license the intellectual property if it supports our business model.


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาและอุปสรรคการ วิจัยและพัฒนาสารสกัด สมุนไพร นพดล เหลืองภิรมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google