งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 82/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ประกอบด้วย แนวป้องกันชายแดน แนวป้องกันชุมชน แนวป้องกันสังคม แนวป้องกันโรงเรียน และแนวป้องกันครอบครัว 2) ระดับกระทรวง ประกอบด้วยกลไก 3 ระดับ ได้แก่ (1) กลไกอำนวยการเชิงนโยบาย คือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดรักษาของกระทรวงยุติธรรม ตามคำสั่ง ยธ ที่ 58/2552 (2) กลไกการสนับสนุน คือ คณะทำงานช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ชุด ตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 1/2552 (3) กลไกการปฏิบัติการ คือ คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดรักษาของกระทรวงยุติธรรม ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ตามคำสั่ง ยธ ที่ 59/2552

2 คณะทำงานด้านการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลและงานการข่าว คณะทำงานด้านนโยบาย
กลไกการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม กลไกอำนวยการ เชิงนโยบาย (คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง กระทรวงยุติธรรม ที่ 58/2552) คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม คณะทำงานด้านการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลและงานการข่าว คณะทำงานด้านนโยบาย แนวทาง มาตรการ และกฎหมาย กลไกการสนับสนุน (คณะทำงาน ตามคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ 1/2552 จำนวน 5 คณะ) คณะทำงานด้านศึกษา วิจัย เพื่อกำหนด แนวทาง วิธีการ การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม นักโทษที่มีพฤติการณ์ร้ายแรงและมีโทษสูง คณะทำงานด้านการป้องกัน ควบคุม ดูแล มิให้มีการค้ายาเสพติดในเรือนจำ คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนกลาง ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 5 ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 1 ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 6 กลไกปฏิบัติการ (คณะอนุกรรมการฯ ตาม คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 59/2552 จำนวน 10 คณะ และชุดปฏิบัติการ ที่คณะอนุกรรมการฯ จัดตั้งขึ้น) ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 7 ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 3 ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 8 ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 4 คณะอนุกรรมการด้านการปราบปราม ยาเสพติดส่วนภูมิภาค ชุดที่ 9 ชุดปฏิบัติการ เรือนจำ/ทัณฑสถาน

3 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ระดมกำลังตรวจค้นตามโครงการ Big Cleaning Day อย่างต่อเนื่อง กำหนดมาตรการเข้มงวดในการเข้าออกเรือนจำฯ และใช้เทคโนโลยี ในการตรวจค้น การวางสายสืบหาข่าว การใช้มาตรการในการควบคุม เช่น ขังเดี่ยว ใช้เครื่องมือตัดสัญญาณการสื่อสารในเรือนจำฯ เสริมศักยภาพทางด้านอัตรากำลังตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเรือนจำฯ การจัดบุคลากรให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเรือนจำ มีมาตรการการลงโทษบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างเข้มงวด มีมาตรการในการลงโทษผู้ต้องขังและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด และกลุ่มผู้ได้ประโยชน์จากการกระทำผิดอย่างเข้มงวด เช่น มาตรการลดชั้น การงดเยี่ยม การดำเนินคดีตามกฎหมาย และการยึดทรัพย์ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานกักขัง ควบคุม และสถานบำบัดของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google