งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

18 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "18 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 18 มิ. ย. 57

2 ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

3 ตรวจความเรียบร้อยของกำลังพล ตาม จุด รปภ. จุดตรวจ ร่วม พตท. ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และการ รปภ. สถานที่สำคัญ

4 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

5

6 สรุปผลการปฏิบัติของ ชป. มวลชน ๑๖ ชป. ชป. หมู่บ้านที่ ลง จาก จำนวนหมู่ร้อยละ ตำบลที่ ลง จากตำ บาลร้อยละ ชป. อ. จัสตุรัส๔๐๑๑๙๓๕. ๗๘๓๙ ชป. อ. หนองบัว ระเหว๑๘๕๘๓๑. ๐๓๒๕ ชป. อ. บ้านเข ว้า๗๘๘๗. ๙๕๔๖ ชป. อ. บ้าน แท่น๓๒๖๖๔๘. ๔๘๓๕ ชป. อ. ภักดีชุม พล๔๔๗๘. ๕๑๔๔ ชป. อ. เกษตร สมบูรณ์๑๕๑๑๔๑๓. ๑๕๖๑๑ ชป. อ. คอนสาร๒๕๘๕๒๙. ๔๑๔๘ ชป. อ. หนองบัว แดง๔๙๑๓๐๓๗. ๖๙๔๘ ชป. อ. ภูเขียว๓๑๖๑๘. ๗๕๑๑๑ ชป. อ. ซับใหญ่๒๓๓๗๖๒. ๑๖๒๓ ชป. อ. บำเหน็จ ณรงค์๒๔๙๕๒๕. ๒๖๔๙ ชป. อ. เทพ สถิต๒๐๙๒๒๑. ๗๓๒๕ ชป. อ. เนินสง่า๑๕๔๘๓๑. ๒๕๒๔ ชป. อ. คอน สวรรค์๙๑๑๓๗. ๙๖๒๙ ชป. อ. แก้งคร้อ๔๗๑๒๖๓๗. ๓๐๔๑๓ ชป. อ. เมือง ช. ย. ๑๒๒๕๔๘. ๐๐๐๐ รวม ๓๔๓ ๑๒๕ ๙ ๒๗. ๒๔๔๗ ๑๑ ๐ ๔๒. ๗๒

7 การปฏิบัติการด้านกิจการพล เรือน แถลงข่าวและร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ข้าว จว. ช. ย. ปี ๒๕๕๗

8 การปฏิบัติการด้านกิจการพล เรือน บรรยายในเรื่องสถานการณ์บ้านเมือง การ สร้างความรักความสามัคคี และคืน ความสุขให้กับประชาชน ให้กับ อสม. ในเขต อ. เมือง ช. ย.

9 การปฏิบัติการด้านกิจการพล เรือน เลี้ยงอาหารเทียงแก่นักเรียนโรงเรียนโสต ศึกษา ( คนหูหนวก ) จว. ช. ย.

10 รายการ จำนวนคน ( ราย ) จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อย ละ ยอดเต็ม ๑๖, ๐๒ ๐ ๘๑๖, ๖๓๑, ๗ ๗๖. ๔๕ ผลการทำ สัญญา ๑๖, ๐๑ ๙ ๘๑๖, ๕๑๓, ๕ ๔๘. ๙๕ ๙๙. ๙๘ จ่ายเงินกู้ สะสม ๑๖, ๐๑ ๙ ๘๑๖, ๕๑๓, ๕ ๔๘. ๙๕ ๙๙. ๙๘ คงเหลือรอ จ่าย ๑ ๑๑๘, ๒๒ ๗. ๕๐ ส รุปการจ่ายเงินตามโครงการ รับจำนำข้าว ประจำวันที่ ๑๗ มิ. ย. ๕๗ เหลือผู้ที่ยังไม่มาทำสัญญา ๑ ราย นายอุบล พาขุนทด ทำงานที่ จ. ภูเก็ต จะเดินทางมา ดำเนินการขอรับเงินใน วันที่ ๑๙ มิ. ย. ๕๗

11 การสกัดกั้นยับยั้งการกระทำ ความผิดกฎหมาย  ยาเสพติด จำนวน ๖ ราย จับ ๔ ราย ผู้ต้องหา ๔ คน ของกลาง ยาบ้า ๕๒ เม็ด ยาไอซ์ ๒ กรัม  อาวุธปืน จำนวน ๑ รายผู้ต้องหา ๑ คน ปืนอัดลมยาว ๑ กระบอก  การพนัน จำนวน ๘ ราย ผู้ต้องหา ๓๕ คน การพนันสลากกินรวบจับ ๒๑ ราย ผู้ต้องหา ๒๑ คน

12 แผนการปฏิบัติในวันนี้ ๑๘ มิ. ย. ๕๗  เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ชป. มวลชน ปฏิบัติการมีส่วนร่วมสร้าง ความสุขให้แก่ประชาชน สร้างเวที การมีส่วนร่วม รับทราบปัญหาของ ปชช. ในระดับอำเภอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความเข้าใจ และวิธีการ สร้างความสุขในสังคม เช้า อ. ซับ ใหญ่ บ่าย ที่วัดบ้านน้ำลาด ต. นายาง กลัก อ. เทพสถิต ผลการปฏิบัติจะรายงาน ให้ทราบต่อไป

13 18 มิ. ย. 57


ดาวน์โหลด ppt 18 มิ. ย. 57. ก ารตั้งด่าน ตรวจ / จุดสกัด บ. กุดม่วง ต. ตะเคียน อ. ด่าน ขุนทด จว. น. ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google