งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเตรียมการเข้า ร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ 30 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเตรียมการเข้า ร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ 30 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเตรียมการเข้า ร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ 30 ตุลาคม 2555

2 ประชุมเตรียมการเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ที่จังหวัดชัยภูมิ โดย สมเดช เจริญชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา

3 นโยบาย สพป. เลย ๑ “ เด็กเลย ๑ เป็น ที่ ๑ เหรียญทอง ๑๐๐ % “

4 กรอบแนวคิดเขตพื้นที่การศึกษา ๑. โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน คือตัวแทนของทุก โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ๒. โรงเรียนทุกโรงให้ตั้งเป้าหมายที่เหรียญ ทองทุกกิจกรรมแบบ ๑๐๐ % ๓. ยึดหลักการฝึกซ้อมหนักก่อนเข้าร่วมแข่งขัน จริง ๔. ทุกฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมพัฒนาครูและผู้เรียน

5 วิธีการเตรียมการขับเคลื่อน ขั้นที่ ๑ เขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมนำ นโยบายสู่ปฏิบัติ กำหนดวิธีการพัฒนาครูผู้ฝึกสอน ขั้นที่ ๒ ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ ศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย และศูนย์พัฒนา สาระการเรียนรู้ระดับประถมและ มัธยมศึกษาตอนต้น ๑ ) คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย รองผอ. สพป./ ศน. ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้

6 วิธีการเตรียมการขับเคลื่อน ๒ ) กรรมการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย กรรมการบริหารเครือข่าย กรรมการพัฒนาศูนย์ ฯ เครือข่ายครูพี่เลี้ยง ( ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มสาระ ) ๓ ) ครูผู้ฝึกสอน เป็นตัวแทน กิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน การจัดประชุมกลุ่มย่อย ๑. แบ่งกลุ่ม Training ครูผู้ ฝึกสอน กรรมการกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทุกระดับ

7 วิธีการเตรียมการขับเคลื่อน ๑ ) วิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนในแต่ ละกิจกรรม ๒ ) ร่วมกันกำหนดแนวทาง แก้ปัญหา เพิ่ม ศักยภาพนักเรียน ๓ ) วางแผนการ Training ครูผู้ ฝึกสอน นักเรียนในช่วงเวลา ๑ เดือน ๔ ) การติดตามและประเมินผลการ ทำงานรายกลุ่มสาระ ๒. การนำเสนอผลการประชุม กลุ่มย่อยรายกลุ่มสาระ

8 วิธีการเตรียมการขับเคลื่อน ขั้นที่ ๓ - ระยะการ Training ของครูผู้ ฝึกสอนและ นักเรียนเป็นรายกิจกรรม ( แบบเข้ม ) ระหว่าง ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - การตรวจติดตามและ ประเมินผลการทำงาน ของ สพป. เลย ๑ แยก ตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้

9 วิธีการเตรียมการขับเคลื่อน ขั้นที่ ๔ การจัดประชุมสรุปผลการ ดำเนินงาน ๑ ) จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๒ ) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รายงานผลการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ ) ความคาดหวังทุก กิจกรรมกับเป้าหมาย เหรียญทอง ๑๐๐ %

10 การนำเสนอกิจกรรมในภาพรวม โดย นายมงคล คณะศิริวงค์ ๐ ความสำเร็จในการ คัดเลือกนักเรียน ๐ การวางแผนพัฒนา ศักยภาพนักเรียน ๐ การเข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนที่ จ. ชัยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเตรียมการเข้า ร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ 30 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google