งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา Tel

2 เครื่องมือวัด (Instrumentation)
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 มัลติมิเตอร์ (Multimeter)
อะนาลอก (Analog) ดิจิตอล (Digital)

4 มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog multimeter)
ใช้วัดหาค่าทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ - ค่าแรงดันไฟฟ้า - ค่ากระแสไฟฟ้า - ค่าความต้านทาน

5 จุดเสียบวัดสัญญาณ Output
ส่วนประกอบของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม หน้าปัดมิเตอร์ แสดงสเกล เข็มมิเตอร์ จุดเสียบวัดสัญญาณ Output สวิตช์เลือกย่านวัด เสียบสายขั้วบวก เสียบสายขั้วลบ

6 ส่วนประกอบของสเกลหน้าปัด
1. สเกลอ่านค่าความต้านทาน 2. สเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรง และแรงดันไฟสลับ 3. สเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรงที่มี 0 อยู่กึ่งกลาง 4. สเกลอ่านค่าแรงดันไฟสลับสูงสุด 2.5 V 5. สเกลอ่านค่าอัตราขยายกระแส ของทรานซิสเตอร์ (hFE) 6. สเกลอ่านเดซิเบล (dB) 7. สเกลอ่านค่าแรงดันไฟตรง (LV) เมื่อตั้งย่านวัดกระแสที่โอห์ม 8. สเกลอ่านค่ากระแสไฟตรง (LI) เมื่อตั้งย่านวัดกระแสที่โอห์ม 9. สเกลอ่านค่าเมื่อทดสอบแบตเตอรี่ 10. กระจกเงา 11. หลอด LED บอกการต่อวงจร

7 ส่วนประกอบของสเกลหน้าปัด (ต่อ)
สเกลค่าคามต้านทาน สเกลอ่านค่าแรงดันและกระแส

8 สวิตช์เลือกย่านการวัด
วัดค่าแรงดันไฟฟ้า AC วัดค่าแรงดันไฟฟ้า DC วัดค่ากระแสไฟฟ้า DC วัดค่าความต้านทาน

9 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)
ทั้งหมด 7 ย่าน คือ 0.1 V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V และ 1,000V

10 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

11 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

12 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

13 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

14 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

15 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

16 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

17 การใช้ดีซีโวลท์มิเตอร์ (DC Voltage)

18 การใช้ดีซีแอมป์มิเตอร์ (DC Current)
ทั้งหมด 4 ย่าน คือ 50uA, 2.5mA, 25mA และ 0.25 mA

19 การใช้ดีซีแอมป์มิเตอร์ (DC Current)

20 การใช้ดีซีแอมป์มิเตอร์ (DC Current)

21 การใช้ดีซีแอมป์มิเตอร์ (DC Current)

22 การใช้ดีซีแอมป์มิเตอร์ (DC Current)

23 การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน
การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน ทั้งหมด 5 ย่าน คือ x1, x10, x100, x1k และ x10k

24 การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน
การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน 10 x100kΩ = 1000kΩ = 1MΩ ค่าที่อ่านได้จากสเกล ตัวคูณ (ย่านวัด)

25 การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน
การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน x1kΩ = 24kΩ อ่านว่า 24 กิโลโอห์ม ค่าที่อ่านได้จากสเกล ตัวคูณ (ย่านวัด)

26 การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน
การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน 44 x10Ω = 440Ω ค่าที่อ่านได้จากสเกล ตัวคูณ (ย่านวัด)

27 การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน
การใช้โอห์มมิเตอร์ วัดค่าความต้านทาน x1Ω = 95Ω ค่าที่อ่านได้จากสเกล ตัวคูณ (ย่านวัด)

28 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)

29 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)

30 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)
หน้าจอแสดงค่าที่วัดได้เป็นตัวเลข

31


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google