งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ 3000 - 0101
ผลลัพธ์ของการเพิ่มผลผลิต กระบวนการของการผลิต การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ

2 การเพิ่มผลผลิต เป็นหน้าที่ ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ตั้งแต่ผู้ประกอบการ หัวหน้าฝ่าย และพนักงานทุกคน ซึ่งแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป หลักสำคัญ คือ ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วม บริษัทฯ ต้องทำงานเป็นทีม ผลลัพธ์ก็จะสำเร็จ เกิดผลดีแก่ผู้ประกอบการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้บริโภคอย่างครบถ้วน แต่ในส่วนของกระบวนการผลิตนั้นอาจจะก่อให้เกิด มลภาวะเป็นพิษ กระทบต่อชุมชน ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้น ผู้ประกอบการและรัฐบาลต้องร่วมมือกันในการลดมลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ให้ลดลงหรือหมดไป

3 กระบวนการของการเพิ่มผลผลิต
ผลของการเพิ่มผลผลิต ผู้บริหาร หัวหน้าพนักงาน พนักงาน กระบวนการของการเพิ่มผลผลิต การวัดผล การประเมินผล การวางแผน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม รักษาดุลสภาวะแวดล้อม การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

4 ผลของการเพิ่มผลผลิต ผู้บริหาร
จัดอบรมสัมมนาโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมมากที่สุด เพิ่มทุนพัฒนาเครื่องมือ เพิ่มอัตราหมุนเวียนของทุน เพิ่มยอดขายต่อหน่วยคนงานหรือเครื่องจักร ขายสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับราคาท้องตลาด ใช้วัตถุดิบอย่างประหยัด จัดซื้อวัตถุดิบด้วยต้นทุนต่ำ

5 ผลของการเพิ่มผลผลิต หัวหน้าพนักงาน เข้ารับการอบรม พัฒนาตนเอง
ใช้เครื่องจักรอย่างเหมาะสม รักษาความสะอาดของเครื่องจักร เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระบบของบริษัท ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย อบรม จูงใจ ให้คำแนะนำและปลูกฝังระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

6 ผลของการเพิ่มผลผลิต พนักงาน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามฝ่ายบริหาร
มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและพนักงานด้วยกัน เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต ทำงานเป็นทีม มีสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อเพิ่มผลผลิต รักษาความสะอาดภายในสถานที่ทำงาน ใช้เวลาให้คุ้มค่าในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลผลิต เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานแก่บริษัท

7 กระบวนการของการเพิ่มผลผลิต
การวัดผล (Measurement) การปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity - improvement) การประเมินผลงาน (Evaluation) การวางแผน (planning)

8 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาเสียงรบกวน ปัญหาของเสียที่เป็นของแข็งและสารโลหะ

9 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหาน้ำเน่าเสีย ผลกระทบจากปัญหาอากาศเป็นพิษ ผลกระทบจากปัญหาเสียงรบกวน ผลกระทบจากปัญหาของเสียที่เป็นของแข็งและสารโลหะ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

10 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดล้อม
รักษาดุลสภาวะแวดล้อม การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนา เพราะผลกระทบเกิดกับบุคคลและทรัพย์สินเป็นส่วนรวม ส่งผลให้เกิดความเสียหายในระดับชุมชน ประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ

11 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม รัฐบาล เร่งจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม สร้างโรงกำจัดน้ำเสียกลางในนิคมฯ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมฯ จัดหาเงินทุนช่วยเหลือ จัดระบบผังเมือง แก้ปัญหาโรงงานที่ตั้งอยู่แล้ว ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ปรับปรุงกฎหมายควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มผลผลิตและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือด้วยดี ผู้ตั้งโรงงานใหม่ต้องร่วมลงทุนเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

13 อ.ชูศักดิ์ พุกกะพันธ์ นายสมศักดิ์ ชมสนุก 4631050171
นำเสนอ อ.ชูศักดิ์ พุกกะพันธ์ คณะผู้จัดทำ นายสมศักดิ์ ชมสนุก นายสุเทพ ตาระกา สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.3 DVT คณะวิชาไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตเทคนิคเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google