งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเล่น ร่างคุ้มครอง ป้องกัน “ ซิม ดับ ”.  ผู้ใช้บริการ  ผู้ประกอบการ  กสทช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเล่น ร่างคุ้มครอง ป้องกัน “ ซิม ดับ ”.  ผู้ใช้บริการ  ผู้ประกอบการ  กสทช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเล่น ร่างคุ้มครอง ป้องกัน “ ซิม ดับ ”

2  ผู้ใช้บริการ  ผู้ประกอบการ  กสทช.

3  ลักษณะการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ  ข้อ 3. เขียนปะปนในหลายประเด็น เนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ “ เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผ็ ใช้บริการที่ยังไม่ได้โอนย้าย จะได้รับ ความคุ้มครองให้สามารถใช้บริการได้ อย่างต่อเนื่อง “ ซิมไม่ดับ ”  รวมทั้ง “ ต้องอำนวยความสะดวก ” ไม่มีรายละเอียดว่า “ อำนวยความสะดวก อย่างไรบ้าง ?

4  ผู้ใช้บริการ  ข้อ 4 บังคับว่าผู้ให้บริการต้อง จัดทำแผนความคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ เพื่อคณะกรรมการ เห็นชอบ หรือปรับปรุงแก้ไข เนื้อหา และระยะเวลาการคุ้มครอง ไม่มีแผนรับฟังความคิดเห็น ว่าแผน นั้นเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการหรือไม ?

5 ข้อ 5 สาระสำคัญของแผนคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ 1. ข้อมูลการให้บริการ เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการ จำนวนเงินคงค้างในระบบ ไม่มีรายละเอียด ช่องทางการขอคืน เงินของผู้ใช้บริการ 2. ต้องมีแผนประชาสัมพันธ์ ถึงการสิ้นสุดสัญญา สัมปทาน เหลืออีกไม่ถึง 45 วัน ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆ 3. แผนส่งเสริมการย้ายสิทธิ 4. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และภาระที่เกิดขึ้น จากการรักษาคุณภาพมาตรฐานกรณีจำนวน ผู้ใช้บริการลดลง ? ไม่ชัดเจนว่าข้อนี้เกี่ยวกับการ คุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างไร ?

6  ข้อ 6 เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ  ผู้ให้บริการต้องรักษาคุณภาพของการ ให้บริการ ไม่มีแผนเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณีผู้ ให้บริการไม่ทำตามประกาศนี้  ข้อ 8. กรอบระยะเวลาการประมูล คลื่นความถี่ ไม่มีแผนคุ้มครองที่จะรับประก็ได้ว่า ผู้ใช้บริการ 2G จะยังมีบริการต่อไป ( หลังจากการประมูลคลื่น 1,800

7  ข้อ 9. กรณีประมูลจนเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ กรรมการต้องกำหนดวันหยุดการให้บริการพร้อม แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ และผู้ประกอบการต้อง แจ้งแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน กสทช. แจ้งว่าระยะเวลาการประมูลคลื่นความถี่ อย่าง 11 เดือน รวมแจ้งผู้ประกอบการ และแจ้งผู้ใช้บริการ “ ระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี มีเป้าขยายต่อ  ข้อ 10 หลักจากหมดเวลาขยาย เลขหมายที่เหลือ จะถูกโอนไปที่ผู้ประกอบการรายใหม่โดยอัตโนมัติ ห้ามผู้ประกอบการรายใหม่ปฏิเสธ ยังไงก็บังคับโอนย้าย ทำไม ? ไม่ โอนย้ายก่อนหมดสัญญาสัมปทาน ลักษณะการคุ้มครอง

8  ผู้รับบริการได้รับการ คุ้มครองด้านเดียวคือ “ ซิมไม่ ดับ ” ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรง ของ กสทช.  วันนี้ยังปล่อยให้ผู้ให้บริการ ขายเลขหมายได้ทั้งๆที่กำลัง จะหมดสัญญา ?

9  ผู้ให้บริการ  ข้อ 5 (4) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และ ภาระที่เกิดขึ้นจากการักษาคุณภาพ มาตรฐานกรณีจำนวนผู้ใช้บริการลดลง ข้อ 7. เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ ส่งกองทุน ได้คำตอบช่วงท้าย คือ ให้ นำค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพในการ โอนย้าย “ ให้นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ” ( ประกันการขาดทุนของผู้ให้บริการ )

10  กสทช.  หากเกิดกรณี “ ซิมดับ ” โดย ที่กสทช. ไม่ดำเนินการใดๆ  อาจถูกฟ้องร้องกรณีการปฏิบัติ หน้าที่ และฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายต่างๆ ( ประกาศนี้จะช่วยคุ้มครองกสทช. ว่าได้ดำเนินการแล้ว )


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเล่น ร่างคุ้มครอง ป้องกัน “ ซิม ดับ ”.  ผู้ใช้บริการ  ผู้ประกอบการ  กสทช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google