งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The National Telecommunications Commission สัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยกทช” ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The National Telecommunications Commission สัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยกทช” ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The National Telecommunications Commission สัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยกทช” ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 10 กุมภาพันธ์ 2549 ณ หอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

2 The National Telecommunications Commission NTC วัตถุประสงค์ 1. เพื่อระดมความคิดเห็น และความต้องการของ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้ใช้บริการในการส่งเสริม อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการใช้ทรัพยากร โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ ประเทศชาติ 2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำแผนส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรคมนาคม กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม เพื่อ ประโยชน์สาธารณะตลอดจนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 3. เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ใช้บริการ และประชาชนเกี่ยวกับมาตรการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

3 The National Telecommunications Commission NTC มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 1. ส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์ปลายทางและโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ส่งเสริมการลงทุน ลดหย่อนภาษีอากร ภาษีนำเข้า ภาษีส่งออก และขยาย ระยะเวลาปลอดภาษีอากร (Tax Holiday) จัดหาที่ตั้งโรงงานพร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ และใกล้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัย พัฒนาบุคลากรป้อนสายการผลิต การวิจัย และ QCM หักลดหย่อนภาษี 200% ของเงินทุน R & D ที่บริษัทลงทุน ไป สนับสนุนเงินทุน R & D และโครงการวิจัยร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิตหลายราย

4 The National Telecommunications Commission NTC 2. สร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถการ แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขัน โดยเสรี และเพื่อลดความไม่ เป็นธรรมต่างๆในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และสลาย อำนาจการผูกขาดในตลาด อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตต่างๆ อนุมัติให้ใช้ความถี่ทั้งที่เป็น Exclusive หรือ Non exclusive และ co-share กัน แบ่งสรรการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบกิจการ โทรคมนาคม เช่น เลขหมายโทรคมนาคม ความถี่ เป็นต้น ลดภาระการจ่ายค่าธรรมเนียม เพิ่มให้ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน ปกป้องอุตสาหรรมโทรคมนาคมของคนไทยไม่ให้ถูก take over จากต่างชาติเท่าที่จะทำได้ มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม(ต่อ)

5 The National Telecommunications Commission NTC มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม(ต่อ) 3. กองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จัดสรรเงินทุน จำนวนเงินเป็นทุนประเดิม จัดสรรค่าธรรมเนียมตามมาตรา 52 วรรคสอง และมาตรา 56 แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กำหนดยุทธศาสตร์ และจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการ ส่งสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมพัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ Contents และ Applications เพื่อเพิ่มบริการให้แก่ประชาชน และเพื่อการส่งออก จัดสรรเงินทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาบุลากร โทรคมนาคม และให้บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง

6 The National Telecommunications Commission NTC มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม(ต่อ) 4. พัฒนาบุลากรโทรคมนาคม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม พัฒนาความสามารถ และคุณธรรมของผู้ประกอบ กิจการโทรคมนาคม และบุคลากรโทรคมนาคม ให้ทุนเรียนต่อในประเทศ และต่างประเทศแก่บุคลากร โทรคมนาคม จัดอบรมหลักสูตรโทรคมนาคม เศรษฐกิจ โทรคมนาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร โทรคมนาคม ให้ทุน Internship แก่นิสิต นักศึกษา ระดับปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


ดาวน์โหลด ppt The National Telecommunications Commission สัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยกทช” ดำเนินการอภิปรายโดย ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google