งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานข้อมูลสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานข้อมูลสารสนเทศ

2 โทร. 043-234836 ต่อ 27 เบอร์มือถือ 087-4276412 (Dtac)
นางไพทูรย์ นรสิงห์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทร ต่อ 27 เบอร์มือถือ (Dtac) (Ais) (True)

3 งานที่รับผิดชอบ 1. งานข้อมูลสารสนเทศ 2. งานงบเงินอุดหนุน
3. งานเสนอของบบุคลากร 4. งานเสนอของบค่าเช่าบ้าน 5. งานเสนอของบค่าสาธารณูปโภค

4 งานข้อมูลสารสนเทศ งานข้อมูลสารสนเทศ เป็นงานที่ทำงานบนเว๊ปไซด์
ซึ่งประกอบไปด้วยหลายโปรแกรม ดังนี้ 1. การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center ที่ ในแต่ละ ปีการศึกษาจะทำการจัดเก็บ 3 ครั้ง ดังนี้

5 - ครั้งที่ 1 จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยใช้ข้อมูล
ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี (ภาคเรียนที่ 1) - ครั้งที่ 2 จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปี (ภาคเรียนที่ 2) - ครั้งที่ 3 การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา สำหรับ ปีการศึกษา 2556 สพฐ. จะทำการเปิดระบบให้รายงานได้ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม สพม.25 ขอความร่วมมือจากโรงเรียน ให้รีบรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2557

6 การเข้ารายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

7 2. การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
สำหรับการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สพฐ. จะเปิดระบบให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสิ่งก่อสร้างใน วันที่ 20 มีนาคม 2557 สพม.25 ขอความร่วมมือโรงเรียน รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2557

8

9

10 3. โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ประกอบด้วย 3.1 ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) 3.2 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 3.3 ข้อมูลครู และบุคลากร 3.4 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 3.5 ข้อมูลเขตพื้นที่บริการโรงเรียน 3.6 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี

11

12 3.1 การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
สพฐ. มีรายการครุภัณฑ์ เพิ่มมา 9 รายการ ดังนี้ 1.คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)(ใช้บริหารจัดการ) 2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)(ใช้บริหารจัดการ) 3. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 4.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน) 5. โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD) 6. เครื่องปรับอากาศ 7. ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส 8. ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก 9. ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส

13

14 3.2 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)
เป็นการตอบแบบสอบถามข้อมูลและความพร้อม ในภาพรวมของโรงเรียน

15 3.3 ข้อมูลครู และบุคลากร

16 3.4 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

17 3.5 ข้อมูลเขตพื้นที่บริการโรงเรียน

18 3.6 ข้อมูลด้านเทคโนโลยี

19 โรงเรียนได้อะไรจากการรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลที่ดี “รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา” 1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เพื่อนำมา ใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน 2. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 3. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน รายการนี้เป็นการจัดสรรให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียน ซึ่งมีที่ถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร

20 4. สำหรับการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และ
การรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) สพฐ.จะนำข้อมูลทั้งหมด ไปใช้ในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งการบริหาร งบประมาณในมิติต่าง ๆ

21 ปัญหาที่พบจากการรายงานข้อมูล
ปัญหาที่พบบ่อยในการรายงานในครั้งที่ผ่านมา คือ โรงเรียน ส่วนมากจะชอบรายงานก่อนจะถึงกำหนดที่เขตพื้นที่แจ้งประมาณ 2 วัน ทำให้ server ของ สพฐ.รองรับไม่ไหว เนื่องจากทุกโรงเรียนเข้ารายงาน พร้อมกันทั่วประเทศ จึงทำให้โรงเรียนไม่สามารถรายงานข้อมูลได้ทัน

22 ข้อเสนอแนะ ทุกรายการ ขอความอนุเคราะห์ให้รีบดำเนินการรายงานโดยเร่งด่วน
ขอความร่วมมือโรงเรียน ถ้าได้รับหนังสือแจ้งให้รายงานข้อมูล ทุกรายการ ขอความอนุเคราะห์ให้รีบดำเนินการรายงานโดยเร่งด่วน ไม่ต้องรอถึงวันสุดท้ายในการรายงานข้อมูล

23 ปฏิทินการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ระยะเวลาการรายงาน 1. โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC 1-15 มิ.ย. 1-20 พ.ย. 2. โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC 1-15 เม.ย. 3. โรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC

24 5. โรงเรียนรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
ระยะเวลาการรายงาน 4. โรงเรียนรายงานข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ผ่านเว๊ปไซต์ 20 มี.ค.-20 เม.ย. 5. โรงเรียนรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ผ่านเว๊ปไซต์ 1-20 มิ.ย.และ 1-20 พ.ย. 6. โรงเรียนรายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเว๊ปไซต์ 1-20 มิ.ย.

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google