งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน สามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาข้าราชการพลเรือน สามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาข้าราชการพลเรือน สามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2 การพัฒนาระหว่างทดลองฯ
การปฐมนิเทศ กฎ ก.พ. ผู้บริหารให้ภาพหน่วยงาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ โครงสร้างองค์กร/บทบาทที่คาดหวัง ต้นสังกัด ว่าด้วยการ ทดลองฯ ข้อ 8 การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ลดเวลาในห้องเรียน-มีเวลาเรียนรู้งาน-ตัวช่วยเมื่อเกิดปัญหา การอบรม ต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สัมมนาร่วมกัน กระทรวง/กรม รู้ระเบียบแบบแผนราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี เรียนรู้-แลกเปลี่ยน-สร้างเครือข่าย ที่ได้รับมอบหมาย นำผลการพัฒนามาประกอบ ส่วนราชการ = กรม อยู่ในบังคับ การประเมินผลการทดลอง ฯ บัญชา / ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี ดำเนินการทั้ง 3 กระบวนการ

3 การปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา จำแนกเป็น 13 ชุดวิชา ดังนี้ หมวดที่ 1 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี หมวดที่ 2 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ หมวดที่ 3 ความรู้พื้นฐานสำหรับข้าราชการ หมวดที่ 4 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น * เกณฑ์การผ่านการประเมินของแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ลงทะเบียนและสมัครเรียน จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ e-learning 2. แจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง User ID (Ocsc ตามด้วยเล- 6 หลัก โทรศัพท์ โทรสาร และ address ให้กลุ่มพัฒนาบุคคล กกจ. 3. กกจ. รวบรวมรายละเอียดแจ้งสำนักงาน ก.พ. ทราบ 4. สำนักงาน ก.พ. จะอนุมัติให้ข้าราชการฯ เข้าเรียนเป็นรายบุคคลทาง 5. เรียนจบ/พิพม์รายงานผลการเรียนส่ง กกจ.

6 การอบรมสัมมนาร่วมกัน
การอบรมสัมมนาร่วมกันโดยใช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ประกอบด้วย 4 ชุดกิจกรรม ดังนี้ ชุดกิจกรรมที่ 1 ปรัชญาของการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและ บทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัย สร้างทีม และความสามัคคี/จรรยาข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกราชการ ชุดกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ * ประเมินผลด้านระยะเวลาการมีส่วนร่วมในการอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7 สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ
สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ เมื่อไปรายงานตัว ณ สถานที่ที่ต้องปฏิบัติงานแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นอันดับแรกคือ การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” ซึ่งเป็นหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. โดยลงทะเบียนเรียนตามขั้นตอนในคู่มือที่แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง ชื่อ , สกุล , ตำแหน่ง , User ID (OCSC ตามด้วยเลข 6 หลัก) , โทรศัพท์ , โทรสาร และ Address (ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ) มายังกองการเจ้าหน้าที่ *** ติดต่อ คุณวรรรี วงศ์รักไทย (พี่เป้) โทรศัพท์ ต่อ 1303 โทรสาร

8 จบแล้วค่ะ วิลาสลักษณ์ วิศาลาภรณ์ กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ต่อ 1303,1313


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาข้าราชการพลเรือน สามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google