งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
สอนสุขศึกษาอย่างมีเทคนิค รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 สอนสุขศึกษาอย่างมีเทคนิค
1. สอนให้คิด 2. สอนให้พิจารณา K / A / P 3. สอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

3 คิดวิเคราะห์ สอนให้คิด คิดสังเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

4 จำแนก แยกแยะข้อมูล จัดลำดับข้อมูล รู้จักเปรียบเทียบ เลือกแนวทาง
คิดวิเคราะห์ จำแนก แยกแยะข้อมูล จัดลำดับข้อมูล รู้จักเปรียบเทียบ เลือกแนวทาง ประเมินและสรุป รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

5 ค้นคว้า รวบรวม จัดระเบียบ สร้างแนวคิดใหม่ สรุปผล คิดสังเคราะห์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

6 1. กำหนดหัวข้อเรื่อง / ประเด็นปัญหา 2. จำแนก จัดลำดับ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 1. กำหนดหัวข้อเรื่อง / ประเด็นปัญหา 2. จำแนก จัดลำดับ 3. รวบรวมข้อมูล (ถูกต้อง / ชัดเจน / เชื่อถือได้ / ทันสมัย) 4. จัดระบบข้อมูล (จำแนกความแตกต่าง / จัดกลุ่มข้อมูล) 5. เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 6. พิจารณาทางเลือก 7. ประเมินและสรุปผลเพื่อนำไปใช้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

7 การเน้นพฤติกรรมสุขภาพตามลักษณะและธรรมชาติของเด็ก
สอนให้พิจารณา K / A / P การเน้นพฤติกรรมสุขภาพตามลักษณะและธรรมชาติของเด็ก ระดับช่วงชั้น อันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดับสาม ช่วงชั้นที่ 1 การปฏิบัติ ทัศนคติ ความรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

8 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลวิธีการให้สุขศึกษา ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้าน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

9 กลวิธีสอน เกิดบ่อย บางครั้ง
ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ 1. ดนตรี เกิดบ่อย บางครั้ง 2. ระดมสมอง 3. เกม 4. โต้วาที 5. การรายงาน 6. วิดีทัศน์ แผ่นเสียง ฟิล์ม รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

10 กลวิธีสอน เกิดบ่อย บางครั้ง -
ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ 7. การเล่าเรื่อง เกิดบ่อย บางครั้ง - 8. อภิปรายกลุ่ม 9. ป้ายกระดานนิเทศ กระดานสำลี 10. การใช้แผ่นใส 11. ปริศนา 12. การทดสอบตนเอง รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

11 14. การใช้บทเรียนสำเร็จรูป 15. แผนภูมิ กราฟ 16. การใช้อุปกรณ์ที่
กลวิธีสอน ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ 13. การใช้คอมพิวเตอร์ เกิดบ่อย - 14. การใช้บทเรียนสำเร็จรูป 15. แผนภูมิ กราฟ 16. การใช้อุปกรณ์ที่ เคลื่อนไหว (Mobile) 17. หุ่นจำลอง 18. สัมภาษณ์ บางครั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

12 กลวิธีสอน เกิดบ่อย บางครั้ง
ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ 19. ละคร เกิดบ่อย บางครั้ง 20. ภาพยนตร์ 21. การทดลอง 22. การสาธิต 23. ศึกษาดูงานตามหน่วยงาน 24. ทัศนศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

13 กลวิธีสอน บางครั้ง เกิดบ่อย -
ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ 25. การแสดงบทบาทสมมติ บางครั้ง เกิดบ่อย 26. การสำรวจ 27. การใช้การ์ตูน - 28. เชิญวิทยากร 29. การจัดรายการวิทยุหรือ ทีวีจำลอง 30. การประเมินตนเอง รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

14 กลวิธีสอน เกิดบ่อย บางครั้ง -
ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ 31. สไลด์ เกิดบ่อย บางครั้ง 32. การแก้ปัญหา - 33. การสร้างสถานการณ์หรือ เหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

15 สอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม (สุขภาพ / ชีวิตประจำวัน)
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

16 การประเมินการสอนสุขศึกษา
ประเมินความจริงที่ปรากฏ ประเมินจากแบบทดสอบ ประเมินผลตนเอง / เพื่อน รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

17 ประเมินความจริงที่ปรากฏ
สังเกต ถาม การโต้ตอบ ตอบ แสดงความคิดเห็น / อภิปราย ประเมินความจริงที่ปรากฏ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

18 การบอกเล่า การเขียนบันทึก
ประเมินผลตนเอง การเขียนบันทึก การรายงานการปฏิบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

19 การปฏิบัติงาน/ โครงงาน
แบบทดสอบ (วัด K A P) แบบสอบถาม แบบประเมิน การปฏิบัติงาน/ โครงงาน ประเมินจากแบบทดสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

20 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google