งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ และผลผลิตหลักโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ และผลผลิตหลักโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 ประเด็นหารือผู้ว่าราชการจังหวัด.................
โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด ประเด็นหารือผู้ว่าราชการจังหวัด

1 วัตถุประสงค์ และผลผลิตหลักโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ผลผลิต ร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัดเพื่อการตัดสินของประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลในการบริหารจัดการ Product Champion ที่ได้รับการเลือก อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยสู่ความสำเร็จ KPI ฯลฯ 1

2 สำนักงานสถิติได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติเชิงพื้นที่ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของประเทศสู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด 2557 พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด 2556 นำร่อง 2 กลุ่มจังหวัด 2555 นำร่อง 10 จังหวัด 2

3 แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์ของจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม ล้านนา นำพาประชาอยู่เย็นเป็นสุข แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์ของจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าประสงค์ 1. เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 2. เพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด 2. เพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 2. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 3. เพิ่มจำนวนแหล่งวัฒนธรรม 4. เพิ่มจำนวนปราชญ์ล้านนาและภูมิปัญญาสาขาต่างๆ ได้รับการส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ 1. แก้ไขปัญหาความยากจน 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน 3. ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4. ยกระดับบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 5. แก้ไขปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ 1. เพิ่มฟื้นที่ป่า 2. ยกระดับการพัฒนาเมืองให้มีความสมดุลและยั่งยืน 3. ลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ 1. แก้ไขปัญหายาเสพติด 2. ลดปัญหาอาชญากรรม 3. ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก 3

4 วิสัยทัศน์ “ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้”
เศรษฐกิจ /สังคม/สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ PC/CI เหตุผลสนับสนุน 1. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต เศรษฐกิจ => เกษตร -> ปศุสัตว์ -> สุกร มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดในประเทศ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่จังหวัด สุกรแปรรูป ในประเด็นยุทธศาสตร์เกษตร ต้องเลือก PC ให้ได้ และแสดง BCG แสดงไว้ด้วย 2.การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจ -> การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานการการสร้างคุณค่าและมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการผลิต 3.พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง สังคม –> สังคม และชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา - บุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญวิชาหลักในระบบการศึกษาที่ไม่เพียงพอ 4. พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เป็นเมืองน่าอยู่ 3 ยุทธศาสตร์นี้มีการกำหนด PC/CI ชัดเจนอยู่แล้ว และยังระบุมิติสำคัญที่จะช่วยในการกำหนด VC ไว้ด้วย ตามตาราง สิ่งแวดล้อม –>เมืองน่าอยู่ - มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณแนวชายแดนในการประกอบธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยว Green City 5. พัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้าง ความมั่นคง สังคม –> ความมั่นคง แรงงานต่างด้าว มีความต้องการแรงงานไร้ฝีมือจากแรงงานต่างด้าว และเป็นพื้นที่ติดชายแดนและเป็นทางผ่านการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จากประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ วิเคราะห์ จากข้อมูลศักยภาพที่อยู่ในแผน ระบุ PC/CI ในแต่ละประเด็นให้ได้ ใส่เหตุผลสั้นๆ เพื่อ Remind ตนเองในการนำเสนอ 4


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ และผลผลิตหลักโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google