งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานระบบรับและนำส่ง (RP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานระบบรับและนำส่ง (RP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานระบบรับและนำส่ง (RP)
GFMIS Government Fiscal Management Information System โดย สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง

2 ระบบการรับและนำส่งเงิน
RP: Receipt Process ระบบการรับและนำส่งเงิน กระบวนการรับเงิน บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS กองคลัง ระบบ GFMIS 1. จัดเก็บเงิน 2. ออกใบเสร็จรับเงิน กระบวนการนำส่ง กองคลัง ธนาคารกรุงไทย นำส่งเงิน บันทึกข้อมูลการนำส่งเงิน ส่งข้อมูลการรับเงิน (Statement) เข้าสู่ระบบ GFMIS ระบบ GFMIS กระทบยอดตัวเงินที่นำส่ง(Statement) กับ ข้อมูลการนำส่ง (ที่ สรก. บันทึก) 2

3 รายงานระบบรับและนำส่ง
ZRP_R01 รายงานถอนคืนรายได้ ZRP_R02 รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้แยกตามรหัสรายได้ ZRP_R04 รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง ZRP_R06 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน ZRP_R07 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน ZRP_R08 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้ ZRP_R23 รายงานติดตามสถานะเช็คขัดข้อง ZRP_T01 ตารางความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภทและรหัสรายได้ ZRP_T02 ตารางความสัมพันธ์ของรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงิน ZRP_RPT001 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง ZRP_RPT002 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บ และนำส่งแทนกัน ZRP_RPT005 รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง ZRP_STATUS รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ ZFI_CASHBAL รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน-ส่วนราชการ 3

4 รายงานระบบรับและนำส่ง
หัวข้อนำเสนอ รายงานระบบรับและนำส่ง ZRP_R01 รายงานถอนคืนรายได้ ZRP_R02 รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้แยกตามรหัสรายได้ ZRP_R06 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน ZRP_R07 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ZFI_CASHBAL รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน- ส่วนราชการ

5 ZRP_R01 รายงานถอนคืนรายได้
5

6 6

7 7

8 ZRP_R02 รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้แยกตามรหัสรายได้
8

9 9

10 10

11 ZRP_R06 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน
11

12 12

13 13

14 ZRP_R07 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน
14

15 15

16 16

17 รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน -ส่วนราชการ
ZFI_CASHBAL รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน -ส่วนราชการ 17

18 18

19 19

20 20

21 21


ดาวน์โหลด ppt รายงานระบบรับและนำส่ง (RP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google