งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI
มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด การให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลักต้อง มีการระบุสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (จากฟิลด์ NATION ในแฟ้ม PERSON) และต้องใส่ HN (หรือ PID ในแฟ้ม SERVICE) ลงในฟิลด์ CID โดยหาก HN มีไม่ครบ 13 หลัก ให้ใส่เลข 0 ด้านหน้า HN ให้ครบ 13 หลัก

2 การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI
ตรวจสอบการให้รหัสวัคซีน (VCCTYPE) ต้องเป็นรหัสวัคซีน ตามที่ สนย. กำหนด ฟิลด์ VCCPLACE รหัสหน่วยบริการ ต้องเป็นรหัสตามที่ สนย. กำหนด ตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากฟิลด์ PCUCODE ,CID และVCCTYPE

3 การคิดคะแนนข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI
ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้ คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ
การบันทึกแฟ้ม EPI เข้าเมนู “การให้บริการ” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

5 ค้นหาผู้รับบริการ / เลือกผู้รับบริการ และคลิกปุ่ม OK
2 3 ค้นหาผู้รับบริการ / เลือกผู้รับบริการ และคลิกปุ่ม OK 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

6 บันทึก นน./ส่วนสูงที่นี่จะไม่มีผลต่อแฟ้มโภชนาการ
1 บันทึกข้อมูลเบื้องต้น 3 2 บันทึก นน./ส่วนสูงที่นี่จะไม่มีผลต่อแฟ้มโภชนาการ บันทึกรายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ
เลือกเมนูวัคซีน 1 บันทึกวัคซีน,ล๊อด,วันหมดอายุ 2 3 บันทึกวัคซีนและวันนัดครั้งต่อไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

8 กรณีเด็กมารับบริการวัคซีนและบันทึกความครอบคลุม
5 6 ล็อด สถานที่รับ เลือกเมนู 1 3 4 วันรับ วัคซีน 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ
บันทึกวินิจฉัย 1 2 3 บันทึก รหัส z ลำดับความสำคัญ 1 4 วันนัดให้ตรงกับเมนู วัคซีน 5 ไม่ต้องจ่ายยา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

10 การบันทึกรหัสวินิจฉัย EPI
Z23.2 = BCG Z23.6+Z23.5 = dTนักเรียน Z24.0 = OPV Z24.6 = HBV Z27.3 = DTP+OPV Z23.5 = TT dt-ANC Z24.1 = JE Z25.1 = Flu Z27.1 = DTP Z24.4 = หัด(อายุ>32w or 2.6y) Z27.4 = MMR(ปัจจุบัน9เดือนและนักเรียน ป.1) (อายุ<32w or 2.6y) Z27.3+Z24.6 = DTPHB+OPV Z23.5+ Z23.6 = DTนักเรียน

11 สรุปการบันทึกรหัสวินิจฉัย EPI ตามกลุ่มอายุ(ขอนแก่น)
อายุ วินิจฉัย 2,4,6 เดือน 9 เดือน 1 ปีครึ่ง 2 ปีครึ่ง 4 ปี Z27.3,Z24.6 Z27.4 Z27.3,Z24.1 Z24.1 Z27.3

12 บันทึกรหัสวัคซีน EPI ตามกลุ่มอายุ

13 บันทึกรหัสวัคซีน EPI ตามประกาศเพิ่มเติม สนย.บาง พท.

14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ
2 3 บันทึกรายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้น 1 การบันทึก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

15 การเก็บข้อมูลความครอบคลุม EPI
เป็นการเก็บข้อมูลมาลงความครอบคลุม ข้อมูลส่วนนี้จะไม่ถูกนับเป็น SERVICE ของสถานบริการที่บันทึกข้อมูล

16 บันทึกความครอบคลุม EPI รายคน
1 2 ค้นหารายชื่อ เลือกที่เมนู EPI Coverate ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

17 3 ล็อต/วันหมดอายุ 4 สถานที่รับบริการ 1 2 วันที่รับวัคซีน วัคซีน

18 บันทึกความครอบคลุม EPI หมู่คณะ
เลือกเมนู นี้ 1

19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ
เลือกหมู่บ้านและวันที่ 1 3 2 เลือกบันทึก EPI คลิกขวาที่ชื่อคน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

20 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ
4 บันทึก 4 3 สถานที่รับบริการ ล็อต/วันหมดอายุ 1 1 2 2 ล็อด 3 วันที่รับวัคซีน วัคซีน บันทึกวันที่และวัคซีนที่รับ บันทึกสถานที่รับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

21 การบันทึกแฟ้ม EPI นักเรียน
เข้าเมนู “การให้บริการ” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

22 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ
เลือก 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

23 เลือกวันที่รับบริการ เลือกรายชื่อนักเรียนและวัคซีนที่ให้
เลือกโรงเรียน เลือกชั้น เลือกวันที่รับบริการ 1 2 3 4 เลือกรายชื่อนักเรียนและวัคซีนที่ให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ

24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ
2 3 บันทึกรายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้น 1 การบันทึก 2 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหลวง จ.ศรีสะเกษ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google