งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานควบคุมป้องกันโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก และระบบฐานข้อมูลChronic Link

2 โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ
สถานการณ์สำคัญ โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ งานคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน ร้อยละ ตรวจพบผลผิดปกติ 0.06 และได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค 6.26 .ติดตาม นิเทศและสนับสนุนการดำเนินงาน ในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ทุก 3 เดือน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และส่งข้อมูลคืนกลับให้กับพื้นที่ทุก 3 เดือน 1.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับมีความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม ปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในชุมชน 2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอมีการจัดอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และสตรีกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 3.ประชาสัมพันธ์การคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มอายุเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักและให้สตรีกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 80 และได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกครอบคลุม ร้อยละ 80

3 โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ
สถานการณ์สำคัญ โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ งานคัดกรองมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก -สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน ร้อยละ ตรวจพบผลผิดปกติ 0.06 และได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค 6.26 -สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี pap smear ปี คลอบคลุม 95.26 .ติดตาม นิเทศและสนับสนุนการดำเนินงาน ในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ทุก 3 เดือน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก และส่งข้อมูลคืนกลับให้กับพื้นที่ทุก 3 เดือน 4.จัดทำระบบฐานข้อมูลโรคมะเร็งเต้านม ปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ในภาพรวมของอำเภอ เพื่อดูสัดส่วนการเกิดโรคมะเร็งในแต่ละระยะ 5.พัฒนาระบบการดูแลแบบPallitive care เชื่อมโยงจาก รพ.สู่หน่วยบริการปฐมภูมิ 6.พัฒนาทีม HHC ให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.ติดตาม นิเทศและสนับสนุนการดำเนินงาน ในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับตำบล ทุก 3 เดือน 8.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ปากมดลูก ทุก 6 เดือน

4 โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ
สถานการณ์สำคัญ โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ ระบบฐานข้อมูลเบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง, มะเร็งเต้านมปากมดลูก โรงพยาบาล ส่ง ทันเวลา ครบถ้วน 76.47 รพ.สต./PCU ส่ง ทันเวลา ครบถ้วน 97.67 1.พัฒนาระบบฐานการจัดเก็บข้อมูลการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงการตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง(chronic link) 2.สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลกลับให้กับหน่วยบริการในระดับอำเภอ ทุก 3 เดือน 3.สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อการประชุม คปสจ. ทุก 3 เดือน 4.ติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการดำเนินงาน ในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ 1.พัฒนาระบบฐานการจัดเก็บข้อมูลการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการ คัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ,มะเร็ง การตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง(chronic link) 2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในระดับ รพสต และการบันทึกข้อมูลการตรวจภาวะแทรกซ้อน ในระดับ รพ โดยเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับอำเภอ และมีการส่งข้อมูลเข้าฐาน chronic link ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 3.สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลกลับให้กับหน่วยบริการในระดับอำเภอทุก 3 เดือน

5 การบันทึกข้อมูล แนวทางการดำเนินงาน HT- DM.doc


ดาวน์โหลด ppt โครงการ/กิจกรรมสำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/อำเภอดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google