งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 7 มิถุนายน 2556 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

2 Estimated under-5 deaths prevented Source: Lancet Child Survival Series 2003
The insecticide treated materials ( ITM) is the net that used to prevent malaria. Hib =Haemophilus Influenzae type b used for pneumonia prevention Antenatal steroids are antenatal administration of corticosteroids including betamethasone, dexamethasone and hydrocortisone given to women expected to give birth preterm, it was associated with a significant reduction in mortality , respiratory distress syndrome and intraventricular haemorrhage in preterm infants. These benefits extended to a broad range of gestational ages and were not limited by gender or race.

3 Exclusive Breastfeeding in Thailand
MICS only 5.4 percent of infants aged 0-5 months are exclusively breastfed, a level considerably lower than recommended by WHO แหล่งที่มา : MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY (MICS) by NATIONAL STATISTICAL OFFICE , MINISTRY OF ICT AND UNICEF

4 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน ระหว่างประเทศ
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน ระหว่างประเทศ ข้อมูลปัจจุบัน จากการสำรวจโดยกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติThe 2009 Reproductive Health Survey ( 2552) พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนเพิ่มเป็น 15.1% แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

5 บุคคลสำคัญบางท่านในเรื่อง BFP
ศ.นพ.ประสงค์ ตู้จินดา รศ.นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม

6 6

7 Development the Code In Thailand
International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes , WHA 34, 1981 ‘หลักเกณฑ์ว่าด้วยการโฆษณาและจำหน่ายอาหารทดแทนนมแม่และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง’ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2524 ปรับปรุงใหม่ ปี 2551 Voluntary or Agreement Basis

8 8

9 9

10 10

11 Status of the code Thai Law Korea China Philippines Vietnam
Cambodia China Philippines Vietnam Thai Law Many provision laws Voluntary measure Few provision laws Some voluntary guidelines มี state of the code by country เป็นฉบับล่าสุด แต่เค้าไม่ให้ดูข้อมูลค่ะอาจารย์ ต้องจ่ายตังค์ค่ะ แหล่งที่มา : state of the code by country 2006, IBFAN

12 Negative factors affected BF
การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนมแม่ อุปสรรคในการให้นมแม่ การขาดการสนับสนุนจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ นโยบายของรัฐที่เอื้อต่อแม่และทารก การตลาดของอุตสาหกรรมนมผสม

13 การตลาดที่ขาดจริยธรรมของอุตสาหกรรมนมผสม

14 Code Violation 2552 THAILAND
14

15 ตารางที่ 1 การละเมิดหลักเกณฑ์ของสถานบริการสาธารณสุข
การละเมิดหลักเกณฑ์ฯ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ พบการละเมิด 23 31.1 ไม่พบการละเมิด 51 68.9 รวม 74 100 15

16 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์
a.เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุก รูปแบบแก่สาธารณชน (Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms) ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก Nestle 1 1.5 Dumex 2 2.9 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula) Wyeth อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่พบการละเมิด 59 86.8 รวม 68 100 16

17 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัท
b.ที่มีการแจกตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ (Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก Nestle 2 2.9 Mead-Johnson 5 7.3 Wyeth 1 1.5 Dumex นมผงสูตรต่อเนื่อง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่พบการละเมิด 51 75.00 รวม 68 100 17

18 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่
C.พนักงานการตลาดติดต่อหญิงมีครรภ์ แม่ และครอบครัวโดยตรง Marketing personals make a direct contact with a pregnant woman, a mother and their families ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก Nestle 1 1.5 Mead-Johnson 2 2.9 Wyeth นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula) อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่พบการละเมิด 63 92.6 รวม 68 100 18

19 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่
d.ใช้สถานบริการสาธารณสุขเป็นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์อาหารทารกและเด็กเล็ก(Use of public health centers as a venue of public relations and promotional campaigns of food for infants and small children) ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก Nestle 1 1.5 Dumex 2 2.9 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula) Wyeth อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่พบการละเมิด 63 92.7 รวม 68 100 19

20 แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัท
e.ที่บริจาคอาหารทารกและเด็กเล็กแก่สถานบริการสาธารณสุข (Donation of food for infants and small children to public health service centers) ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก Nestle 3 4.4 Dumex 1 1.5 Wyeth Mead-Johnson นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula) อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่พบการละเมิด 61 89.6 รวม 68 100 20

21 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula)
แสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และบริษัท f.ให้ตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็กแก่บุคลากรสาธารณสุข (Giving samples of food for infants and small children to public health officials ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก Nestle 2 2.9 Mead-Johnson Dumex 1 1.5 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula) อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่พบการละเมิด 62 91.2 รวม 68 100 21

22 นมผงสำหรับทารก (infant formula) -
g.ข้อมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ค่าใช้จ่ายและอันตรายของอาหารที่ใช้ทดแทนนมแม่(Giving information on food for infants and small children without explaining the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks of breast milk substitutes ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก (infant formula) - นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula) Wyeth 1 1.5 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ Nestle ไม่พบการละเมิด 66 97 รวม 68 100 22

23 นมผงสำหรับทารก (infant formula) Snow Brand 1 1.5
h.เอกสารวิชาการเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเกินความจริง (Academic paper on food for infants and small children is not supported by any scientific evidence and contains some exaggeration) ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก (infant formula) Snow Brand 1 1.5 นมผงสูตรต่อเนื่อง (follow up formula) Wyeth 2 2.9 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่พบการละเมิด 65 95.6 รวม 68 100 23

24 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
i.ฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กแสดงรูปภาพของทารกหรือข้อความที่ชักจูงให้ใช้สินค้า(Labels of food for infants and small children feature pictures of infants or persuasive message ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัท จำนวน ร้อยละ นมผงสำหรับทารก Dumex 2 2.9 Mead-Johnson 1 1.5 นมผงสูตรต่อเนื่อง Nestle Wyeth อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (complementary food) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่พบการละเมิด - 58 85.2 รวม 68 100 24

25 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบแก่สาธารณชน (Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms)
25

26 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบแก่สาธารณชน (Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms)
26

27 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบแก่สาธารณชน (Public Relations and Promotional Campaigns in Any Forms)
27

28 ข้อมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ค่าใช้จ่ายและอันตรายของอาหารที่ใช้ทดแทนนมแม่ (Giving information on food for infants and small children without explaining the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks of breast milk substitutes 28

29 ข้อมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ค่าใช้จ่ายและอันตรายของอาหารที่ใช้ทดแทนนมแม่ (Giving information on food for infants and small children without explaining the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks of breast milk substitutes 29

30 ข้อมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กโดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ค่าใช้จ่ายและอันตรายของอาหารที่ใช้ทดแทนนมแม่ (Giving information on food for infants and small children without explaining the usefulness and importance of breastfeeding as well as the cost and risks of breast milk substitutes 30

31 การแจกตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ (Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) 31

32 การแจกตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ (Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) 32

33 การแจกตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ (Distribution of samples of food for infants and small children and gifts to a mother) 33

34 เอกสารวิชาการเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเกินความจริง (Academic paper on food for infants and small children is not supported by any scientific evidence and contains some exaggeration) 34

35 เอกสารวิชาการเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็กไม่มีหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเกินความจริง (Academic paper on food for infants and small children is not supported by any scientific evidence and contains some exaggeration) 35

36 ถึง                สมาชิกทุกบริษัท             เนื่องด้วย  บริษัท เนสท์เล่  มีโครงการส่งเสริมด้านโภชนาการให้แก่บุตร หลาน ของพนักงานในเครือฯ   เพื่อให้เด็กๆ   มีพัฒนาการที่สมวัย  โดยได้จัดทำชุดส่งเสริมความรู้เรื่อง  อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็ก  ตามภาพที่แนบมาพร้อมกันนี้  ขอให้สมาชิก  ส่งสำเนาสูติบัตรบุตร หลานพนักงาน  ที่เกิดระหว่างวันที่  1 ธันวาค2551  ถึง  31  มีนาคม  2553  ให้เขียนที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกไว้ด้านหลังสำเนาสูติบัตร           โดยรวบรวมสำเนาสูติบัตรของบุตรหลานแต่ละบริษัท   ส่งให้ที่  คุณเรติมล (แอน) หน่วยบุคคล  บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด  ภายในวันที่  20  ตุลาคม 2553  เพื่อจะได้แจ้งทางบริษัท  เนสท์เล่  ให้จัดชุดฯ ดังกล่าวตามจำนวนที่ต้องการ 36

37 ประชาสัมพันธ์ ที่ ธนาคาร
ซื้อเช็คของขวัญเด็กแรกเกิด แจก dumex gift set 37

38 38

39 ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98
นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานข้อเรียกร้องตามที่ผู้ใช้แรงงานต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดนแร่งด่วนมีจำนวน 11 ข้อต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ออกกฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้างที่ตกงานเพราะโรงงานผิดกิจการ โดยไม่จ่ายค่าชดเชย ให้รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าชดเชยของลูกจ้างเอกชน และเงินตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไข พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 ให้มีการมาตรฐาน   เดียวกับข้าราชการพลเรือน ผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจและยุติการแปรรูปหรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐบาลเร่งตรา พ.ร.ฎ.สถาบันความปลอดภัยฯ ปฏิรูประบบประกันสังคมและเพิ่มสิทธิประโยชน์ รวมทั้งยกระดับสำนักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก และศูนย์เก็บน้ำนมแม่ในโรงงาน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ มาตรา 59 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อ ตรวจรักษาสุขภาพก่อนคลอดบุตร และคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 90 วัน และให้   ลูกจ้างซึ่งเป็นชายมีสิทธิลาเพื่อดูแลภรรยาในการคลอดบุตรได้ 15 วันโดยได้รับค่าจ้าง และมาตรา 118 ให้นายจ้าง จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างเป็น 2 เท่าจากเดิมที่บัญญัติไว้ ออก พ.ร.ฎ. การจัดเก็บเงินสะสม และเงินสมทบ เพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตั้งคณะทำงานติดตาม และประสานงานข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ. 2556 39

40

41 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Why Code of Marketing of Breast-milk Substitutes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google