งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11.พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training 10.พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11.พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training 10.พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11.พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training 10.พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
2.สร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่ 3.พัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารบุคคล 1. ผลิตครู 5 ปี 4. พัฒนานโยบายการบริหารอัตรากำลังครู 12.จัดตั้งศูนย์เครือข่ายยกระดับคุณภาพครู การยกระดับคุณภาพ ครูทั้งระบบ 5.ปรับโครงสร้างอัตรากำลังครู 11.พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training 6.คืนครูให้นักเรียน 4 โครงการ 4 กิจกรรม ของ สพค. รับผิดชอบจะมีงบประมาณ 1400 ล้านบาท เบื้องต้นจะเริ่ม 777 ล้านบาท จะพัฒนาครูเชิงคุณภาพ และจะมีงบประมาณในด้านทุนการศึกษา ในสัปดาห์จะมีเงินลงไปยัง สพท. ประมาณ 1500 ล้านบาท แบ่งเป็นรายการ ใหญ่ ๆ สพท. จะต้องรู้และเข้าใจ และติดตามผล sp2 10.พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ 7.จัดระบบพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 9.ยกระดับคุณภาพครู 8.พัฒนาครูดีครูเก่ง

2 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (สพค.) จัดระบบพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล
1 จัดระบบพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 2 พัฒนาครูดีครูเก่ง Master Teacher 3 ยกระดับคุณภาพครู ผู้บริหาร 4 พัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

3 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (สพค.) จัดระบบพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล
2553 2554 2555 งบประมาณ(ล้านบาท) สพฐ. สพท. 43.930 1, 50.000 2, 1, 23.857 36.142 15.694 24.305 2, 1, 1, 1, จัดระบบพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล 1 2 พัฒนาครูดีครูเก่ง ยกระดับคุณภาพ (ผู้บริหาร ครู) 3 4 พัฒนาครูด้วยระบบ E-Training

4 อบรมด้วยระบบ E-raining
สพฐ. สถาบันอุดมศึกษา กรอบพัฒนาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ศึกษา ปริญญาโท ระบบสารสนเทศ Master Teacher ระดับสูง -สพฐ. -สถานบัน อุดม -กลุ่ม เครือข่าย อบรม ยกระดับคุณภาพ ประเมินสมรรถนะ ระดับกลาง อบรม - สพท. - กลุ่ม เครือข่าย ยกระดับคุณภาพ อบรม ระดับต้น อบรมด้วยระบบ E-raining

5 1.ประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล
1. ครู ดำเนินการ ปี งปม. 2553 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ผู้บริหารการศึกษา 4. บุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย 1. สมรรถนะหลัก 2. ความรู้ ทักษะ ความสามารถตามสายงาน กรอบ การประเมิน

6 ครูเริ่มดำเนินการ 5 กลุ่มสาระ รวมปีงบประมาณ 2553 จำนวน 130,794 คน
ครูเริ่มดำเนินการ กลุ่มสาระ ปีงบประมาณ 2553 ดังนี้ ภาษาไทย 31,282 ภาษาอังกฤษ 21,455 วิทยาศาสตร์ 27,811 คณิตศาสตร์ 18,210 สังคมศึกษา 32,036 รวมปีงบประมาณ จำนวน 130,794 คน

7 แนวทางการพัฒนาครูตามระดับสมรรถนะ
ระดับสูง สพฐ.ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอบรม-ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตรงวุฒิเดิมและวิชาที่สอน ระดับกลาง สพฐ.พัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา สพท. กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับต้น สพท.พัฒนายกระดับคุณภาพร่วมกับกลุ่มเครือข่าย

8 ปริญญาโท Master Teacher พัฒนาครูดีครูเก่ง
ระดับสูง วิชาเอกไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม รวม 1,000 คน ให้ทุน 50,000 บาท / คน / ปี Master Teacher

9 3.ยกระดับคุณภาพครู ระดับสูง ระดับกลาง ฝึกอบรม
สพฐ.ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอบรม ระดับสูง ระดับกลาง ฝึกอบรม สพฐ. ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และ สพท. โดย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

10 ยกระดับคุณภาพครู ฝึกอบรม สพท. ดำเนินการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ระดับต้น สพท. ดำเนินการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

11 โครงสร้างหลักสูตรยกระดับคุณภาพครู
การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

12 4.พัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
Master Teacher เป็นวิธีการ ฝึกอบรม ยกระดับคุณภาพ ครูระดับกลาง ยกระดับคุณภาพ ครูระดับต้น

13 แนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
สพฐ.พัฒนาหลักสูตร ซอฟแวร์ ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรการยกระดับคุณภาพครู 3. ดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาและ ความสามารถทาง ICT ของครู 4. สพท. จัดอบรมเข้ม /สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ที่ผ่านการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt 11.พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training 10.พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google