งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
หลักสูตร ระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. ฝึกอบรมบุคลากรตามสมรรถนะพื้นฐานภาคบังคับ 1.1. หลักสูตร "ฉันคือข้าราชการที่ดี" - รุ่นที่ 15 9-25 ต.ค. 56 9-25 - รุ่นที่ 16 30 ตค. -5 พ.ย. 56 30-15 - รุ่นที่ 17 15-31 ม.ค. 57 15-31 - รุ่นที่ 18 พ.ค.57 1.2 หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - หลักสูตร Efekta Basic 1 ธ.ค พ.ย. 57 - หลักสูตร Efekta Premium - หลักสูตร Efecta Private - หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ 4 พ.ย ก.ย. 57 1.3 หลักสูตร "นักบริหารการคมนาคม" - ระดับกลาง รุ่นที่ 9 28 พ.ค ส.ค.57 - ระดับต้น รุ่นที่ 6 25 มิ.ย. -5 ก.ย.57 1.4 หลักสูตรการสร้างความพร้อมรับ AEC เพิ่มศักยภาพผู้บริหารรองรับ AEC 3 มิ.ย. - 4 ก.ค.57

2 1.5 หลักสูตร ส่งเสริมวินัยข้าราชการ
- วินัยเบื้องต้น (ขรก+ลจ.) ธ.ค 56 1.6 หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ธ.ค.56- มิ.ย.57 ประมวลจริยธรรม - คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 27-มิ.ย.-57 1.7 หลักสูตรพัฒนาความเป็นมืออาชีพ - พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร ธ.ค.56 2. การพัฒนาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2.1 การบริหารงานบุคคลแนวใหม่ พ.ย.56 3. การยกระดับความเป็นมืออาชีพ 3.2 Professional Logistics ธ.ค.56 - ต.ค..57 3.3 การจัดทำตัวชี้วัดประจำปี ม.ค.57 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.1 โครงการ 5 ส. 4.2 โครงการฝึกจิตด้วยการวาดภาพสีน้ำ 4.3 โครงการ "Wednesday Talk" 4.4 โครงการสร้างสัมพันธ์ ผ่านโลกกว้าง 4.5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 4.6 โครงการตรวจสุขภาพ ม.ค. - ธ.ค.57 4.7 โครงการทายาทราชรถ เม.ย.57 4.8 อื่นๆ

3 5. อบรมเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
5.1 โครงการคค. ร่วมใจลดใช้พลังงาน 5.2 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 5.3 โครงการศึกษาดูงาน KM 17 ธ.ค.56 6. ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 6.1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด มิ.ย. - ส.ค.57 สวัสดิการในส่วนราชการ (ปัจฉิมนิเทศ ข้าราชการเกษียณอายุ) 6.2. หลักสูตร ILC 6.3. หลักสูตร นบส พ.ย.-ธ.ค.56 6.4. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) 8 พ.ย ส.ค. 57 6.5. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย มหาชน 6.6. หลักสูตร วปอ.57,ปรอ.27,วปม.8 เม.ย. - ก.ค.57 6.7. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับ ธ.ค.56 - ก.พ.57 กระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2557 6.8. จิตวิทยาความมั่นคง 6.9 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ระดับสูง (บยป.รุ่นที่ 5) ท่าน รปค.(อร.) รวม

4 งานด้านสวัสดิการ 1. จัดตรวจสุขภาพประจำปี พ.ค. - ก.ย.57
1. จัดตรวจสุขภาพประจำปี พ.ค. - ก.ย.57 2. มอบทุนการศึกษาบุตร ก.ค.-57 3. ข้าราชการดีเด่น มิ.ย.-57 4. กีฬาภายใน คค, 5. ทายาทราชรถ 6. จัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการ เม.ย. - ก.ค.57 7. กอล์ฟ คค. 8.กีฬาภายใน สปค./ สรค. พ.ย. - ธ.ค.57


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google