งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
(Targets) ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายใน เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วน ที่ทำให้แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

2

3

4

5 การกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับ 1 ค่าเป้าหมายระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ ระดับ 2
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระดับ 1 ค่าเป้าหมายระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้ ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ หนึ่ง คะแนน ระดับ 2 ค่าเป้าหมายต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สอง คะแนน ระดับ 3 ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สาม คะแนน ระดับ 4 ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สี่ คะแนน ระดับ 5 ค่าเป้าหมายระดับยากมาก ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ ห้า คะแนน

6 กรอบการกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามกรอบตัวชี้วัด
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 มีการตั้งเป้าหมาย วางแผนดำเนินการและการกำหนดตัวชี้วัด แนวทาง การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ มีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการอย่างครบถ้วน ด้วยความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างชัดเจน ผลงานสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ มีการติดตามประเมินผล สรุปบทเรียนการดำเนินงาน และ สร้างนวัตกรรม สู่การปรับปรุงแบบ ก้าวกระโดด รวมถึงมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้น ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการกระบวนงาน (เป้า – แผน – ปฏิบัติ – วัด – ปรับ) ให้เกิดความสอดคล้องกันของระบบการจัดการ (วัด – ประเมิน – ปรับปรุง) โดยดำเนินการในแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและเป้าหมายขององค์กร

7 เทคนิคการกำหนดน้ำหนัก
กำหนดน้ำหนักมาก กำหนดน้ำหนักน้อย 1. เป็นผลลัพธ์ระยะยาว (Outcome) 2. เป็นงานหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน 3. เป็นงานยาก หรืองานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง 4. เป็นงานที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรืองานเชิงกลยุทธ์ (Initiative) 1. เป็นผลลัพธ์ระยะสั้น (Output) 2. เป็นงานรองที่มีผลต่อความสำเร็จของหน่วยงานน้อยหรือไม่มีเลย 3. เป็นงานง่าย หรืองานที่ไม่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถมากนัก 4. เป็นงานประจำ (Routine)

8 ข้อควรคำนึงในการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
S เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง ว่าต้องการทำอะไร และ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร M ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป วัดได้ (Measurable) A เห็นชอบ (Agreed Upon) ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้บังคับบัญชา R เป็นจริงได้ (Realistic) ต้องท้าทาย และสามารถทำสำเร็จได้ T ภายใต้กรอบเวลาที่ เหมาะสม (Time Bound) มีระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป

9

10


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google