งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานจังหวัดลพบุรีแบบ บูรณาการ กพร.- TRIS 18/05/2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานจังหวัดลพบุรีแบบ บูรณาการ กพร.- TRIS 18/05/2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานจังหวัดลพบุรีแบบ บูรณาการ กพร.- TRIS 18/05/2549

2 การบริหารงานจังหวัดลพบุรีแบบบูรณา การ กำหนดบทบาท จังหวัด กระจายอำนาจจากราชการบริหารส่วนกลาง บริหารภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐ องค์ความรู้ เชิงรุกแนวราบ การบริหาร ราชการแผ่นดิน การบริหาร จัดการ กบ จ. ยุทธศาสตร์กลุ่ม / จังหวัด นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งานประจำ

3 โครงสร้างการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การ : จังหวัดลพบุรี คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลการ บริหารงาน คณะกรรมการ บริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ คณะทำงาน กลั่นกรองงาน คณะทำงานโฆษก ที่ปรึกษา / คณะกรรมการอำนวยการและบูรณาการตาม กลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจด้านการบริหาร จัดการ ด้านสังคมด้านความมั่นคง หน่วยสนับสนุนและปฏิบัติการ ภาครัฐ : ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ภาคเอกชน : องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กร พัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกช น ภาค ประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณของจังหวัด คณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างของจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ ยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนระบบการ บริหารงาน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริหารงานอำเภอ แบบบูรณาการ 11 อำเภอ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล

4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์บริการคมนาคมทางบกที่ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งผลิตอาหาร ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนบน (2) จังหวัดลพบุรี

5 ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ส่งเสริมการผลิตและจำหน่าย อาหารปลอดภัย อาหารที่ผลิตและจำหน่ายมีความปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงผู้บริโภค การแก้ไขปัญหาความยากจน ประชาชนทุกภาคส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดได้ การส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาด การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ลพบุรีเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ประชาชน เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบ อาชีพและทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 1 2 3 4

6 การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ดี คนลพบุรีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในเมืองสะอาด สวยงาม ปลอดภัยจากมลพิษ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่อย่างยั่งยืน การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของรัฐ และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ และ มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน การบริหารจัดการองค์กร ทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้าน การบริการของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศ 7 ประชาชนมีความเชื่อถือในกลไกการปฏิบัติงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ของทุกภาคส่วน บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ มีกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ วัฒนธรรมการทำงานอย่างต่อเนื่อง

7 กลุ่มภารกิจ : ความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี เศรษฐกิจการบริหารจัดการความมั่นคงสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตและ จำหน่ายอาหารปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความ ยากจน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างสังคมที่มี คุณภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ดี ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 6 เมืองแห่ง คุณภาพชีวิตที่ ดี ปลอดภัย และน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร จัดการองค์กร ทุกภาคส่วนตาม หลักธรรมาภิ บาล


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานจังหวัดลพบุรีแบบ บูรณาการ กพร.- TRIS 18/05/2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google