งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฎิบัติราชการปี 2548 ด้านสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฎิบัติราชการปี 2548 ด้านสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฎิบัติราชการปี 2548 ด้านสังคม

2 สำรวจสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ จัดเป็น Index 5 จัดให้มี โค๊ช / ครูฝึก การออกกำลังกาย / กีฬา อย่างน้อย 10 % ของสถานที่ออกกำลังกายแต่ละอำเภอ 3 ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพ ปชช. ( สุ่ม 10 %) 1 จัดกลุ่มสถานที่ออกกำลังกาย / กีฬา 2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดสถานที่ให้ประชาชน ทั่วไปเข้าใช้บริการ เพิ่มขึ้น 10 % 4 ระดับ ฐาน เ ป้ า ผล 5 ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของแผน การส่งเสริมและ พัฒนาสุขภาพของประชาชน เจ้าภาพ : สาธารณสุขจังหวัด ร่วม : การท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ประชาชน เข้ามาใช้บริการ การออกกำลังกาย / กีฬาเพิ่มขึ้น 5 % 6 4,199,67 5 1,180,82 5 5,380, 500 รวม 20,000 - 4,179,67 5 - 47,500 - 1,133,32 5 - 67,500 - 5,313, 000 - 1. ส่วน ภูมิภาค 2. กลาง 3. สมทบ จาก ภาคเอกชน / ปชช. คงเหลือเบิกจ่ายจัดสรรงบประมาณ 4 5 ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการที่ 3

3 2 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของนักศึกษาที่จบ การศึกษาขั้นอุดมศึกษาและมีงานทำ ร้อยละ 6 4 3 ม. ราชภัฎและประธานอาชีวะ ดำเนินการสำรวจข้อมูล 2 1 สนง. แรงงานฯจัดทำแบบ สำรวจ ข้อมูล โปรแกรมบันทึก ข้อมูล การวิเคราะห์และ ประมวลผลข้อมูล ส่งชื่อผู้ต้องการทำงาน 884 คนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องช่วยเหลือ 5 การติดตามประเมินผล รายงานผล 1. ม. ราชภัฎและประธานอา ชีวฯรวบรวมรายงาน ให้ สนง. แรงงาน ทุกวันที่ 20 ของเดือน คณะทำงานช่วยเหลือ นักศึกษาฯ 1. หน่วยงานสังกัด กรง. ช่วยเหลือนศ. ตามภารกิจของหน่วยงาน 2. อำเภอช่วยติดตามว่าน ศ. มีงานทำหรือไม่ 3. ส่วน ราชการใน จ. ลพบุรี ดำเนินการจ้างนศ. ผลผล เ ป้ า ฐา น 80 62.8 1 267,629. 34 837,870. 66 1,105, 500 รวม - - 267,629. 34 - - - 180,000 - 657,870 - - - 180,00 0 - 925,50 0 - 1. หน่วยงาน - ส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจ - ส่วน ภูมิภาค - ส่วน ท้องถิ่น 2. กลาง 3. สมทบ จาก ภาคเอกชน / ปชช. คงเหลือเบิกจ่ายจัดสรรงบประมาณ เจ้าภาพ : แรงงานจังหวัด ร่วม : ม. ราช ภัฏเทพสตรี ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2

4 4 ร้อยละ ฐานเป้าผล การติดตามประเมินผล และรายงาน 5 4 3 2 1 50.. 78 52 64. 69 ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบ ม.6 และ ปวช. เข้าสอบและเรียนต่อได้ร้อยละ 52 จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน ม.6 และ ปวช. แนะแนวการศึกษาต่อ สอนเสริมเพื่อการศึกษาต่อ เข้าค่ายดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เพื่อเตรียมตัว ดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษา 6 ประชุมผู้แทนสถานศึกษาที่สอน ม.6 และ ปวช. ที่ต้องการเรียนต่อ แบบสำรวจความต้องการของนักเรียน ที่ต้องการเรียนต่อ 7 เจ้าภาพ : สพท. ลบ.1 เข้าสอบ 3,621 คน เรียนต่อได้ 3,421 คน 17 ส. ค.48) จำนวน 42 ร. ร. จาก 56 ร. ร. ไม่รายงาน 14 ร. ร. -9,171,540 รวม ------------ - - 5,671,540 - 3,500,000 - - - 5,671,5 40 - 3,500,0 00 - 1. หน่วยงาน - ส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจ - ส่วน ภูมิภาค - ส่วน ท้องถิ่น 2. กลาง 3. สมทบจาก ภาคเอกชน / ปชช. คงเหลือเบิกจ่ายจัดสรรงบประมาณ ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2

5 รายงานการประเมินผล ติดตามงาน 4 จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3 จัดทำฐานข้อมูลการร้องเรียนสิ่งแวดล้อม และข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาป่าไม้, ปัญหาน้ำ, แหล่งน้ำ, โรงงาน, ฟาร์ม, โรงฆ่าสัตว์ 2 1 3 เป้าผล 0 5 3 ตัวชี้วัด 22.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 13 เทศบาล อบต. ทั้งจังหวัด ใน 4 ด้านคือ ป่าไม้ คุณภาพ น้ำ คุณภาพอากาศ การ จัดการขยะมูลฝอย ดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและติดตาม ฐาน 5 ขั้นตอ น เจ้าภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 213,050406,950620,00 0 รวม - - - 370,000 36,950 - - - - 570,00 0 50,000 - 1. หน่วยงาน - ส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจ - ส่วน ภูมิภาค - ส่วน ท้องถิ่น 2. กลาง 3. สมทบ จาก ภาคเอกชน / ปชช. คงเหลือเบิกจ่ายจัดสรรงบประมาณ - 200,00 0 13,050 - ตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มาตรการที่ 3


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฎิบัติราชการปี 2548 ด้านสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google