งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ 50 มิติด้าน ประสิทธิ ผล มิติด้าน คุณภาพ การ ให้บริกา ร มิติด้าน การ พัฒนา องค์กร มิติด้าน ประสิทธิ ภาพการ ปฏิบัติ ราชการ รอบ 12 เดือน 5.00 คะแนน

2 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัท เอ็น บี แอพพาเรล จำกัด ประเภท สถาน ประกอบการขนาดใหญ่ หจก. ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) ประเภท สถาน ประกอบการขนาดเล็ก - กลาง

3 ส่งเสริมการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการ TO BE NUMBER ONE วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ

4 ปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภู ปัญหาความยากจน ความต้องการแรงงานใน ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาการหลอกลวงไปทำงาน ต่างประเทศ

5 โครงการที่จังหวัดขอสนับสนุน โครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ ๒๗ โครงการ ๖ อำเภอ จำนวน ๕, ๐๐๑, ๐๐๐ บาท จ้างงานราษฎร ๓, ๑๙๖ คน โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกและทดทอบฝีมือคนหางานไป ต่างประเทศ งบประมาณ ๔๐, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท

6 การแก้ไขปัญหาการขาด แคลนแรงงาน ออกตรวจสถานประกอบการ ขอความร่วมมือประสานตำแหน่งงานว่าง ขึ้นทะเบียนสมัครงาน / ให้บริการผู้ประกันตนกรณี ว่างงาน / รับเรื่องร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุแรงงาน / ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างผ่านอาสาสมัคร แรงงาน ฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงานฯ แรงงานนอกระบบ ผู้ ต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google