งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของกฎหมาย พระราชบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของกฎหมาย พระราชบัญญัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราและแนวทางการเบิก ค่ารักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

2 ที่มาของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวม 8 ฉบับ) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 หนังสือเวียนต่างๆ

3 แนวคิดหลัก

4 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

5 ลำดับหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
กพ. 2547 มค.2548 พย. 2549 มค. 2550 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 14 6 กุมภาพันธ์ 2547 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 7 11 มกราคม 2548 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 101 16 พฤศจิกายน 2549 ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 17 9 มกราคม 2550

6 หนังสือเวียน ว 14 (6 กพ. 47) การบำบัดโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
เพื่อการรักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ใบรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบัน (วิชาชีพเวชกรรม) นวดเพื่อรักษา 200 บาท/ครั้ง/วัน นวดฟื้นฟูอัมพาต/อัมพฤกษ์ 200 บาท/ครั้ง ยาสมุนไพร ยาแผนไทย : อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

7 หนังสือเวียน ว 7 (11 มค.48) การบำบัดโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
เพื่อการรักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ใบรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบัน (วิชาชีพเวชกรรม) ใบรับรองจากแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย หรือประยุกต์) ใบรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตามระเบียบ สธ.)

8 หนังสือเวียน ว 101 (16 พย. 49) การเบิกจ่ายค่ารักษามีอัตราเพิ่มสูง
กระทรวงการคลังออกแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย ระบบบริหารจัดการ การใช้ยานอกบัญชียาหลัก แห่งชาติ ผู้ป่วยในเบิกจ่าย ด้วยระบบ DRG จ่ายตรงค่ารักษา แพทย์แผนไทย (เหมือนล้างไต) ส่งเรื่องให้ อย. เริ่ม 1 กรกฎาคม 2550 อยู่ระหว่างดำเนินการ

9 เบิกตามหนังสือเวียน ว 14 และ ว 7
หนังสือเวียน ว 17 (9 มค. 50) ใบเสร็จ รพ. “ต้องลงรหัส อัตราค่าบริการ” หนังสือเวียน ว. 177 (24 พฤศจิกายน 2549 ) กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข 16 หมวด ยกเว้น หมวด 14 : กายภาพบำบัด, เวชกรรมฟื้นฟู เบิกตาม รพ. เรียกเก็บ หมวด 15 : ฝังเข็ม, แพทย์แผนไทย เบิกตามหนังสือเวียน ว 14 และ ว 7

10 กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
โทรศัพท์ : ต่อ 4100, 4319, 4441 โทรสาร : Website :

11 แผนภูมิค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 - 2550


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของกฎหมาย พระราชบัญญัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google