งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖
วาระ ๓.๑ การเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2556
หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ งบบุคลากร 40.01 งบดำเนินงาน 35.66 งบลงทุน 0.0910 0.36 งบเงินอุดหนุน 29.93 งบรายจ่ายอื่น 0.2931 1.40 รวม 29.05 หมายเหตุ งบเงินอุดหนุนโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน ล้านบาท งบเงินดำเนินการโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน ล้านบาท ข้อมูลณ 22 ก.พ. 56

3 กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2556
ไตรมาส 2 % คงเหลือ % คงเหลือ % คงเหลือ คงเหลือ ผูกพัน % คงเหลือ เป้ากระทรวง % % 54% เป้าตามมติครม. ผูกพัน 44% % % ผูกพัน เบิกจ่าย เป้างบลงทุน % % 25% % % เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย % % ข้อมูล ณ 22 ก.พ. 56

4 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุนงบประมาณ๒๕๕๖
รายการ วงเงิน การดำเนินการ 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ 4,300,000 รับซอง 27 ก.พ. / ผ่าน 9 รายรอเสนอราคา 2 ชุดผ้าม่านมู่ลี่พร้อมอุปกรณ์ 258 ชุด 1,120,000 เปิดซอง 12 มี.ค. / ทำสัญญา 18 มี.ค. 56 3 ครุภัณฑ์งานครัว 2 รายการ 91,200 เบิกจ่ายแล้ว 4 ระบบภาพและเครื่องเสียง 1 ระบบ 8,600,000 รับซอง 5 มี.ค. / E-Auction 19 มี.ค. 56 ทำสัญญา มี.ค. 56 5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6รายการ 4,160,000 เตรียมทำสัญญา 6-11 มี.ค.56 6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(รพ.ผสมผสาน) 212,500 เปิดซอง 5 มี.ค./ ทำสัญญา 15 มี.ค.56 7 ระบบฐานข้อมูลการเงิน-คลังและพัสดุ2ระบบ 1,200,000 รับซอง 11 มี.ค. / E-Auction 21 มี.ค. 56 ทำสัญญา 26 มี.ค. 56 8 ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพร 300,000 ทำสัญญา 13 มี.ค. 56 9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลและระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้2ระบบ 150,000 ทำสัญญา มี.ค.56 10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1ระบบ ทำสัญญา 1-8 มี.ค.56 11 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 1,500,000 ทำสัญญา 13 มี.ค.56 12 ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Journal)1ระบบ 1,000,000

5 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ
วาระ ๓.๓ ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

6 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
งานรับผิดชอบ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14) จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion products)

7 ผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.(รอบที่ 1)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14) ผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.(รอบที่ 1) บริการมี คุณภาพ ยาดี TAM OPD 14% หมอดี

8 อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล
ผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ในสถานบริการสาธารณสุข (รอบที่ 1) ผลการประเมินโดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่น อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล ข้อมูล ณ 26 ก.พ. 2556

9 ผลการมารับบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14)
รพช. 10.53% รพศ./ รพท. 10.27% รพสต. 16.00% รพร. 7.87% Total 12.74% จากการประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 26 ก.พ จำนวนจังหวัดที่รายงานข้อมูล 18 จังหวัด = ร้อยละ 23.68 2555 11.2%

10 ผลการมารับบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14)
ภาค อ/น 14.29% ภาค ตอ 12.68% ภาคกลาง 15.70% ภาคใต้ 6.05% Total 12.74% ภาคเหนือ 5.95% Coverage 24%

11 ผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.(รอบที่ 1)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14) ผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.(รอบที่ 1) เพิ่มพูนทักษะการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ/ประเมินมาตรฐาน บริการมี คุณภาพ ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแพทย์แผนไทยให้กับผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ยาดี TAM OPD 14% หมอดี จัดอบรมครู ก เรื่องหลักสูตรการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลักดันให้ยาแผนไทยเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น ติดตามกำกับนิเทศงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง พัฒนาระบบผลิตที่มีมาตรฐานทุกระดับ

12 จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ
(Champion products) 0% สมุนไพรไทย 20% 40% 60% 80% 100% จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชุมทีมวิชาการ /ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยสมุนไพรเป็น Champion Products เมื่อ 19 ก.พ. 56 กวาวเครือขาว บัวบก ไพล กระชายดำ ลูกประคบ

13 การวิเคราะห์ Champion products
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ 1. กวาวเครือขาว Anti-Aging Product ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ เครื่องสำอาง 2. บัวบก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง เครื่องสำอาง Anti-Aging - เวชสำอางในการรักษาแผลจากสิว แผลเป็น 3.ไพล - เครื่องสำอางรักษาสิว - ครีมไพลบรรเทาอาการปวดเมื่อย / elastic microfiber ยาทาภายนอกสูตรแก้ปวดข้อ โลชั่นขจัดเห็บหมัดสุนัข 4. กระชายดำ - ผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย - ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน - ยาแผนโบราณบำรุงร่างกาย - เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย 5. ลูกประคบ - ลูกประคบ /ลูกประคบหน้า - เจลลูกประคบ - น้ำมันสกัดแบบลูกกลิ้ง - หมอนรองคอลูกประคบ

14 กวาวเครือขาว กระชายดำ ไพล ลูกประคบ บัวบก

15 กษ มท สธ ทส พณ รง พม วท อก ทก ตป สร ศษ อช กระชายดำ กวาวเครือขาว
ไพล ลูกประคบ บัวบก

16 การตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยฯ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 Nuad Thai ®Brand Thai Med Model Standard setting Standard implementation Standard accreditation Thai inspiration Thai M-I-C-E M Med transfer I Information C Conference E Exhibition Thai med Creative & Design Center : TmCDC

17 การตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยฯ ของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 Nuad Thai ®Brand Thai Med Model Standard setting Standard implementation Standard accreditation Thai inspiration Thai M-I-C-E M Med transfer I Information C Conference E Exhibition Thai med Creative & Design Center : TmCDC

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google