งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมระดมความคิดเห็นเวทีประชาชน ตามโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน

2 เพื่อกระตุ้นสำนึกการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
นำเสนอวีดีทัศน์.... เพื่อกระตุ้นสำนึกการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น นายบารเมศ วรรณสัย

3 นายสุธรรม ล้อรัตนประเสริฐ สำนักงานจังหวัดลำพูน
โครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมในเขตคูเมืองลำพูน แบบมีส่วนร่วมจากประชาชน นายสุธรรม ล้อรัตนประเสริฐ สำนักงานจังหวัดลำพูน

4 นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
นำเสนอกรณีศึกษา ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ผลสำเร็จจากการมีส่วนร่วมประชาชน นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

5 ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
นำเสนอข้อมูลของพื้นที่กรณีศึกษา ๔ พื้นที่ในเขตคูเมือง พื้นที่ชุมชนชัยมงคล พื้นที่ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง พื้นที่ชุมชนท่าขาม พื้นที่ชุมชนศรีบุญเรือง ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

6 แบ่งสาระออกเป็น ๗ ด้าน ๑. กำแพงเมือง คูเมือง
๒. ต้นไม้ แหล่งน้ำ และเส้นทางสัญจร ๓. วัด ๔. วัดร้าง ๕. คุ้มและคุ้มหลวง ๖. ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาด ๗. ข่วง กิจกรรมที่มีชีวิตในเมือง


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google