งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ
ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545

2 Kasetsart University Establishment : 1943 No. Campuses : 7
No. Students : 35, (7,008 Graduate Level) Degrees Offered : Bachelor, Master, Ph.D. Staffs : 8,518 (2,012 Academic) Faculties : 22 Research Institutes : 9 Research Stations : 15 Annual Budget : US$ 50 mill. Campus Research Station

3 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตบางเขน l 13 คณะ l 1 บัณฑิตวิทยาลัย l 10 สถาบัน l 1 วิทยาลัย l สำนัก l 2 ศูนย์ (ระดับคณะ) l 3 สถาบันสมทบ วิทยาเขตกำแพงแสน l 5 คณะ l 2 สถาบัน l 3 สำนัก l 1 ศูนย์ วิทยาเขตศรีราชา l 3 คณะ l 2 สำนัก วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร l สถาบัน วิทยาเขตกระบี่ 2 หลักสูตร วิทยาเขตลพบุรี 1 หลักสูตร วิทยาเขต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 หลักสูตร

4 รวมพื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสิ้น 23,700 ไร่
ที่ตั้งวิทยาเขต ที่ตั้งสถานีฝึกนิสิตและสถานีวิจัย สุพรรณบุรี 742 ไร่ กำแพงแสน 7,841 ไร่ บางเขน 846 ไร่ กระบี่ 500 ไร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4,700 ไร่ ลพบุรี 1,876 ไร่ ศรีราชา 199 ไร่ รวมพื้นที่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสิ้น 23,700 ไร่ สถานีฝึกนิสิต วนศาสตร์ 5 สถานี สถานีวิจัย สถานีวิจัย ,980 ไร่

5 มหาวิทยาลัยยอดนิยมต่อเนื่อง 3 ปี
- มีผู้เลือกเข้าศึกษาต่อมากที่สุด - มีผู้เลือกอันดับ 1 มากที่สุด จำนวนนิสิตใหม่ : 11,194 คน 8,581 คน 2,487 คน 126 คน

6 จำนวนนิสิตทั้งหมด : รวมทั้งสิ้น 35,244 คน
28,236 คน 6,127 คน 881 คน

7 หลักสูตรการศึกษา : รวมทั้งสิ้น 214 หลักสูตร
ปีการศึกษา พ.ศ.2545 106 หลักสูตร 130 หลักสูตร 41 หลักสูตร

8 International Cooperation
> 200 Institutional Agreements Worldwide International Institutions : CIMMYT, IRRI, AVRDC, IWMI, IBPGRI, CIAT France : CIRAD, IRD, Agropolis, U. Montpellier II, INRA, ESA, FESIA, ISAB, ... Other European Countries : Denmark, Great Britain, Austria, Germany, Portugal, Switzerland, the Netherlands, Italy, Spain, Poland

9 2000 Asia’s Best Universities : Asiaweek

10 1st Rank 2000 Asia’s Best University : Asiaweek

11

12

13

14 9th Rank WHY ? Excellence Inspiration Student Focused Career Outcomes
Lifestyle

15 National University of Singapore
5th Rank

16 University Benchmark

17 Regional Platform of Cooperation Gateway of Cooperation between Kasetsart University and Others

18 Cooperation on Higher Education and Research in Agriculture and Agro-Industry
(COHERAA)

19 Thai-French Cooperation
COHERAA Regional Advanced Research Platform Cooperation on Higher Education and Research in Agriculture and Agro-Industry On-going and Possible Collaborative Countries DORAS Vietnam Laos Cambodia Indonesia Philippines Cotton Project Rubber Project Peri-Urban Project NAN Project Cotton Insect-Plant Interaction Breeding Agrophysiology Fiber Technology Rubber Peri-Urban Ecophysiology Genome Mapping Rubber Technology Genetic Engineering Agricultural System Analysis Safety Production System Landuse and Environmental Management Agricultural Systems Socio-Economic Analysis Resource Management NAN Project Training Higher Education

20 เปิดประตูสู่สากล นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างความยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การมีบทบาทต่อรองใน ประชาคมโลก การบริหารจัดการ เพิ่มและขยายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร พัฒนาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร ตั้ง “ศูนย์การศึกษานานาชาติ” ตั้ง “กองทุนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ” ด้านการบริหารงานทั่วไป เปิดประตูสู่สากล นโยบายด้านการบริหารงาน นโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์ นโยบายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
1. ความเป็นสากลขององค์กร 2. ความเป็นสากลของบุคลากร 3. ความเป็นสากลของนิสิต 4. ความเป็นสากลของสังคม

22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
1. ความเป็นสากลขององค์กร บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นสากล การให้บริการ : One-Stop Service ระบบสารสนเทศ : ICT เครือข่ายความร่วมมือ (Network) ระบบบริหารจัดการ : นโยบาย

23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
2. ความเป็นสากลของบุคลากร ความรอบรู้และรับผิดชอบในงาน ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบการปฏิบัติงานและรายงาน การพัฒนาตนเอง

24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
3. ความเป็นสากลของนิสิต ความใฝ่ศึกษาเรียนรู้และแสวงหา ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบ การพัฒนาตนเอง

25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
4. ความเป็นสากลของสังคม การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การร่วมสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง การสร้างสมดุลทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์

26 Institutional Network
Personnel Network Information Network

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล Regionalization Internationalization Globalization Information and Communication Technology World-Class University Center of Excellence Network Consortium Platform : Coordination Knowledge-Based Economy Knowledge-Based Society Life-Long Learning Sustainable Development

37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล ข้อมูล ข้อมูล สังเคราะห์ ศักยภาพ ความพร้อม วิเคราะห์ จัดลำดับ เวลา เวลา ประมวล / เตรียมการ วิจัย ประเมิน ดำเนินการ Mutual Benefit / Sharing

38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการก้าวสู่ความเป็นสากล การพัฒนาศักยภาพและความพร้อม การพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตร : ทุน การพัฒนาฐานข้อมูล การประมวลบันทึกประวัติความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ การสร้างเครือข่ายกลุ่มภารกิจ (Cluster) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การวิจัยเพื่อการพัฒนา

39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ
ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ความเป็นนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google