งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการงบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2,063.491,722.7883.49 งบลงทุน 785.16198.6725.30 งบภาพรวม 2,848.651,921.4467.45 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการงบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2,063.491,722.7883.49 งบลงทุน 785.16198.6725.30 งบภาพรวม 2,848.651,921.4467.45 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายการงบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2,063.491,722.7883.49 งบลงทุน 785.16198.6725.30 งบภาพรวม 2,848.651,921.4467.45 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี หน่วย : ล้านบาท เป้าหมายไตรมาส 2 : ลงทุน ร้อยละ 35 / ภาพรวม ร้อยละ 46 ลำดับที่ 33 ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ( ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ 14 มี. ค. 57)

3 หน่วย : ล้านบาท รายการงบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 84.7721.0124.79 งบลงทุน 56.3616.7729.76 งบภาพรวม 141.1437.7926.77 ลำดับที่ 7 ของประเทศ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ กรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ( ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ 14 มี. ค. 57) เป้าหมายไตรมาส 2 : ลงทุน ร้อยละ 35 / ภาพรวม ร้อยละ 46

4 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีจังหวัดอุทัยธานี หน่วย : ล้านบาท รายการงบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ เงินกันก่อนปี 56 122.2811.479.38 เงินกันปี 56 594.71343.6557.78 รวมยอดเงินกัน 716.99355.1249.53 เป้าหมาย ร้อย ละ 100 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ( ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ 14 มี. ค. 57)

5 ระเบียบที่แจ้งเวียน ในรอบเดือน 1. ยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ว. 390 ลว. 30 ต. ค. 52 2. กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียนขึ้นใหม่ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 56 เป็นต้นไป 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใน ภาคเรียนที่ 1 ของ ปีการศึกษา 56 กรณีผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกค่า การศึกษาของบุตร ก็ให้เบิกจ่ายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว. 390 ลว. 30 ต. ค. 52 ได้โดยอนุโลม  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ ว. 21 ลว. 13 กพ. 57 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน

6  การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันปี 48 - 56 กรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ ผูกพัน ทุกรายการ จาก 31 มี. ค. 57 ต่อไปจนถึง 30 ก. ย. 57 ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการสมทบ โครงการเงินกู้ต่างประเทศ ปี 55  ให้ส่วนราชการ ทำหนังสือขอตกลงขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 มี. ค 57 โดยระบุ รายละเอียด - ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปีใด - เลขสำรองเงินในระบบ GFMIS  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว. 21 ลว. 20 มี. ค. 57 เรื่อง การขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ *** หากหน่วยงานใดไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์ใช้เงินและมีผลให้ งบประมาณนั้นพับไป ***

7 สำนักงานคลังจังหวัด อุทัยธานี ได้แจ้งเวียนส่วน ราชการทราบทางเว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th หัวข้อ “ หนังสือเวียน ”


ดาวน์โหลด ppt รายการงบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2,063.491,722.7883.49 งบลงทุน 785.16198.6725.30 งบภาพรวม 2,848.651,921.4467.45 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google