งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Definition and organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Definition and organization"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Definition and organization
Project Life Cycle Start Finish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out SOFTWARE-rt

2 วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมีการ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้างหน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ 6 ส่วน ในตัวประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่…………….. Conceptual Framework Good Governance, CSR ICT Technology Infrastructure SOFTWARE-rt

3 แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)
การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษา วิเคราะห์ และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนงานและข้อมูล ออกแบบ แกนตั้งการสร้างความพร้อม จัดสรรทรัพยารที่จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ>> ทบทวน การทำ ~30% -40% ขั้นตอน 2 การจัดทำ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ ขอบเขต การบริหารโครงการไอทีที่ดี Goals Architecture Business Process Data Application ICT Infrastructure Good Governance People ware Hardware/ Software Of Computer and Network ทบทวน INFORMATION การแก้ไข ปิดโครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัประบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการศูนย์ข้อมูล.เพื่อ MA BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS ทบทวน ทบทวน BUDGETS กำหนดกรอบ เวลา….> บรรลุแผนICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนแม่บท ICT / SISP กระบวนงานICTขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 3 Software Back Bone ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 2 Digital Firms ขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 1 SOFTWARE-rt

4 An enterprise architecture (EA) Theory
การกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์ประกอบ ส่วนต่างๆภายในองค์กร และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกัน เพื่อการสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพิ่ม (Value Chain) ที่ส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบของส่วนต่างๆขององค์กร และสิ่งแวดล้อม มีวิวัฒนาการ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นองค์รวม เพื่อทำหน้าที่ กำหนดเป้าประสงค์ (Goals) กระบวนงาน (Business Process) สารสนเทศ (Business Information) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Applications) โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Infrastructures) และการบริหารจัดการที่ดดี (ICT Good Governance) SOFTWARE-rt

5 An enterprise architecture (EA) Theory 2
Practitioners of EA call themselves "enterprise architects." An enterprise architect is a person responsible for developing the enterprise architecture and is often called upon to draw conclusions from it. By producing an enterprise architecture, architects are providing a tool for identifying opportunities to improve the enterprise, in a manner that more effectively and efficiently pursues its purpose. SOFTWARE-rt

6 บริบท กรอบ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรสมัยใหม่
The scope of an enterprise architecture Methods and frameworks Areas of practice Using an enterprise architecture The growing use of enterprise architecture Relationship to other disciplines Published examples of enterprise architecture See also References Related External Links SOFTWARE-rt

7 The scope of an enterprise architecture
SOFTWARE-rt


ดาวน์โหลด ppt Definition and organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google