งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนการดำเนินงาน
PROJECT-Man-rt

2 PROJECT-Man-rt

3 PROJECT-Man-rt

4 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management
Communication Management Initiate Prepare Execute & Control Close Startup Definition / Scope / Requirements Planning and Resource Allocation Track & Control Reporting Review Completion & Assessment Scope Management Workplan Management Resource Management (Time, Cost, People) Deliverable Mgmt Quality Management Transition Plan Int/Ext Vendor Management PROJECT-Man-rt

5 PROJECT-Man-rt

6 แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)
การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษา วิเคราะห์ และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนงานและข้อมูล ออกแบบ แกนตั้งการสร้างความพร้อม จัดสรรทรัพยารที่จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ>> ทบทวน การทำ ~30% -40% ขั้นตอน 2 การจัดทำ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ ขอบเขต การบริหารโครงการไอทีที่ดี Goals Architecture Business Process Data Application ICT Infrastructure Good Governance People ware Hardware/ Software Of Computer and Network ทบทวน INFORMATION การแก้ไข ปิดโครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัประบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการศูนย์ข้อมูล.เพื่อ MA BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS ทบทวน ทบทวน BUDGETS กำหนดกรอบ เวลา….> บรรลุแผนICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการที่ดี ตามแผนแม่บท ICT / SISP กระบวนงานICTขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 3 Software Back Bone ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 2 Digital Firms ขับ เคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 1 PROJECT-Man-rt

7 สมมติฐาน แนวคิดเรื่องระยะเวลา (PHASES) การเกิด แก่ และตาย ของโครงการ
PROJECT-Man-rt

8 PROJECT-Man-rt

9 Definition and organization
Project Life Cycle Start Finish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out PROJECT-Man-rt

10 Definition and organization
Project Life Cycle VS. CMMI, RBMS:-Scope-TQC Start Finish Resource requirements Time Definition and organization SA:- 10% Think Conceptual Planning SA:- 40% THINK PLAN Execution SE:- 30% DO Close out MA:- 20% EDIT/ Corrected SCOPE:- ICT Good Governance, CSR PROJECT-Man-rt

11 Definition and organization
Project Life Cycle VS. CMMI, RBMS:-Scope-TQC Start Finish Resource requirements Time Definition and organization SA:- 5% Think Conceptual Planning THINK PLAN Execution SE:- 40% DO Close out MA:- 50% EDIT/ Corrected SCOPE:- ICT Good Governance, CSR PROJECT-Man-rt

12 Definition and organization
Project Life Cycle VS. CMMI, RBMS:-Scope-TQC Start Finish Resource requirements Time Definition and organization THINK SA:- 5% Planning 5% Execution DO SE:- 70% Close out MA:- 20% EDIT/ Corrected SCOPE:- ICT Good Governance, CSR PROJECT-Man-rt

13 ผลผลิต IPR MIS/ Web ของตัวประมวลผลสารสนเทศ (As Information Processors)ระดับประเทศและโลก
COTS SW PROJECT-Man-rt

14 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่
ตัวอย่างกฎเกณฑ์ ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่แน่นอน 1. ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยุคต่างๆ:- ปรากฎการณ์ที่มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีตัวตนของ ENTITY CLASS:- Things, Botany, Zoology, Human being, Concept, Phenomenon, Events, Situation เกิดขึ้นและดับไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ 2. ขอบเขต บริบทระบบการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงที่ดี 2.6 SISP: Strategic Information Systems Planning/ ICT Master Plan/FF 2.1OUTCOME ผลลัพธ์ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่มีคุณค่าตามบริบท Information Processors 2.7 GOAL วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของInformation Processors 2,4 INPUT ปัจจัยก่อให้ เกิดความ สำเร็จ CSF ของ Information Processors 2.3PROCESS/ SE ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าเพิ่ม Value Chain ตามบริบท Information Processors 2.2 OUTPUT ผลผลิต ที่มีคุณค่าตามบริบท Information Processors 2.5 Monitoring ทบทวน IMPACTS/ FB สารสนเทศ องคความรู้ IPS สนับสนุน นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ PROJECT-Man-rt

15 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่
รูปที่ 1-4 การสร้างความพร้อมการใช้ปัจจัยทรัพยากร INPUT โดยผ่านกระบวนการ IPO LOGIC ก่อน 1. ระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยุคต่างๆ:- ปรากฎการณ์ที่มีอยู่จริง เป็นอยู่จริง ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีตัวตนของ ENTITY CLASS:- Things, Botany, Zoology, Human being, Concept, Phenomenon, Events, Situation เกิดขึ้นและดับไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ 2. ขอบเขต บริบทระบบการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงที่ดี 2.6 SISP: Strategic Information Systems Planning/ ICT Master Plan/FF 2.1OUTCOME ผลลัพธ์ ประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่มีคุณค่าตามบริบท Information Processors 2.7 GOAL วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของInformation Processors 2,4 INPUT ปัจจัยก่อให้ เกิดความ สำเร็จ CSF ของ Information Processors 2.3PROCESS/ SE ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าเพิ่ม Value Chain ตามบริบท Information Processors 2.2 OUTPUT ผลผลิต ที่มีคุณค่าตามบริบท Information Processors 2.5 Monitoring ทบทวน IMPACTS/ FB สารสนเทศ องคความรู้ IPS สนับสนุน นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ PROJECT-Man-rt

16 ลำดับขั้นตอน การวางแผนงานโครงการ 1
Stage 1 > Plan the Plan 1.1 Scope Statement Worksheet 1.2 Project Goal Statement 1.3 Planning Constraints 1.4 Identify Stakeholders 1.5 Stakeholder Analysis Tool 1.6 Letter to Key Stakeholders 1.7 Kick-off Meeting Agenda 1.8 Convergence of Technology and Core Business Strategy 1.9 Timeline Tool 1.10 Project Definition Statement PROJECT-Man-rt

17 ลำดับขั้นตอน การวางแผนงานโครงการ 2
Stage 2 > Document Your Business Strategy 2.1 Company Background and Description 2.2 Industry Definition 2.3 Priority Industries 2.4 PEST Analysis 2.5 Core Values 2.6 Company Mission and Vision 2.7 Core Business and Its Boundaries 2.8 Business Unit Core and Goals 2.9 Company Financial Picture 2.10 Company Strategy and Goals 2.11 Key Success Factor Analysis Tool PROJECT-Man-rt

18 ลำดับขั้นตอน การวางแผนงานโครงการ 3
Stage 3 > Assess the Current IT Situation 3.1 Organizational Chart 3.2 IT Irregulars 3.3 Skills Mapping Tool 3.4 Network Diagram Primer 3.5 Vendor Contact Information 3.6 Software Inventory 3.7 Hardware Inventory 3.8 IT Expenditure Analysis 3.9 Current IT Projects 3.10 Project Scope Statement 3.11 Industry Trends 3.12 Competitor Profiles PROJECT-Man-rt

19 ลำดับขั้นตอน การวางแผนงานโครงการ 4
Stage 4 > Propose a New IT Situation 4.1 Questions to Focus Discussion 4.2 IT Governance Maturity Model (preview) 4.3 SWOT Analysis 4.4 Future IT Options Questionnaire 4.5 Brainstorming Tool 4.6 Summary of Strategic Objectives 4.7 Summary of Strategic Directions PROJECT-Man-rt

20 ลำดับขั้นตอน การวางแผนงานโครงการ 5
Stage 5 > Perform a Gap Analysis 5.1 Assess Your IT Alignment 5.2 Review Your Strategy to Assess Skills 5.3 IT Infrastructure Gap Analysis 5.4 Recommendations to Resolve Strategic Gaps PROJECT-Man-rt

21 ลำดับขั้นตอน การวางแผนงานโครงการ 6
Stage 6 > Propose a Strategic Vision and Governance Model 6.1 IT Vision Meeting Agenda 6.2 Strategic Objectives List 6.3 IT Core Values 6.4 IT Vision Statement 6.5 Steering Committee Charter PROJECT-Man-rt

22 ลำดับขั้นตอน การวางแผนงานโครงการ 7
Stage 7 > Build a Strategic Decision Making Framework 7.1 IT Strategic Goals 7.2 Balancing IT Measures 7.3 Budget Analysis Worksheets 7.4 Budget Summary 7.5 Analysis of Available Options 7.6 Business Case Template 7.7 Comprehensive Project List 7.8 Info-Tech Project Ranking Framework 7.9 Prioritized List of Projects PROJECT-Man-rt

23 ลำดับขั้นตอน การวางแผนงานโครงการ 8
Stage 8 > Publish, Promote, and Maintain Your Strategy 8.1 Notes for the Strategic IT Plan Template 8.2 Notes for PowerPoint Slide Presentation 8.3 Communications Plan Template PROJECT-Man-rt

24 PROJECT-Man-rt

25 PROJECT-Man-rt

26 PROJECT-Man-rt

27 Project Management Methodology
Overview Components of IS&T Project Management Coaching and Mentoring Sessions PROJECT-Man-rt

28 This Project Methodology project is focused on two areas:
Overview This Project Methodology project is focused on two areas: the definition and deployment of a standard and repeatable project management process across IS&T, development of a project management competency model that can be used to develop project managers. PROJECT-Man-rt

29 Components of ICT Project Management IS&T Project Reviews
IS&T Project Management Methodology Toolkit IS&T Project Management Framework IS&T Project Management Selection Process IS&T Project Management Requirements Frequently Asked Questions PROJECT-Man-rt

30 PROJECT-Man-rt

31 PROJECT-Man-rt

32 PROJECT-Man-rt

33 What is Project Planning?
Project Planning is an aspect of Project Management that focuses a lot on Project Integration. The project plan reflects the current status of all project activities and is used to monitor and control the project. The Project Planning tasks ensure that various elements of the Project are coordinated and therefore guide the project execution. PROJECT-Man-rt

34 Project planning is a discipline for stating how a project will be accomplished within a certain timeframe and budget. PROJECT-Man-rt

35 Project Planning helps in Facilitating communication
- Monitoring/measuring the project progress, and - Provides overall documentation of assumptions/planning decisions PROJECT-Man-rt

36 The Project Planning Phases can be broadly classified as follows:
Development of the Project Plan - Execution of the Project Plan - Change Control and Corrective Actions Project Planning is an ongoing effort throughout the Project Lifecycle. PROJECT-Man-rt

37 Why is it important? “If you fail to plan, you plan to fail.” Project planning is crucial to the success of the Project. Careful planning right from the beginning of the project can help to avoid costly mistakes. It provides an assurance that the project execution will accomplish its goals on schedule and within budget. PROJECT-Man-rt

38 What are the steps in Project Planning?
Project Planning spans across the various aspects of the Project. Generally Project Planning is considered to be a process of estimating, scheduling and assigning the projects resources in order to deliver an end product of suitable quality. However it is much more as it can assume a very strategic role, which can determine the very success of the project. A Project Plan is one of the crucial steps in Project Planning in General! PROJECT-Man-rt

39 Typically Project Planning can include the following types of project Planning:
1) Project Scope Definition and Scope Planning 2) Project Activity Definition and Activity Sequencing 3) Time, Effort and Resource Estimation 4) Risk Factors Identification 5) Cost Estimation and Budgeting 6) Organizational and Resource Planning 7) Schedule Development 8) Quality Planning 9) Risk Management Planning 10) Project Plan Development and Execution 11) Performance Reporting 12) Planning Change Management 13) Project Rollout Planning PROJECT-Man-rt

40 Software Project / Risk Management
การใช้เวลา 1การคิด 75% จัดการวางแผน ยุทธศาสตร์ Systems Analysis and Design รูปที่ 1-4 การบริหารโครงการ Project Management VS. การบริหารการเปลี่ยนแปลง VS. การบริหารการพัฒนา ขอบเขตการบริหารจัดการ = เวลาคิด- ทำ -แก้ + ทรัพยากรที่มีความพร้อม Modern DNA Innovation การใช้เวลา 2 การทำงาน 10% นำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ: จัดทำเป็นยุทธ วิธีลงสู่ปฏิบัติ Software Engineering การใช้ปัจจัยทรัพยากร /INPUTที่มีความพร้อมเป็นทรัพยากรนวัตกรรมDNA การบริหารจัดการที่ทันสมัย CBIS, TBIS การใช้เวลา 3 การแก้ไข คาดการณ์ 15% ปัญหา SWOTติดตามประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเพื่อตั้งเป็นวัตถุประสงค์องค์กร Software Project / Risk Management เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร VS. คิด ทำ แก้ PROJECT-Man-rt

41 PROJECT-Man-rt


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google