งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา ความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา ความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา ความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร
ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ การเมือง โลกและประชากร ลูกค้าประเทศต่างๆ Problems: What is MIS? IS impact to world population / clients ? การประเมินคุณค่า และความหมาย ของระบบสารสนเทศในเชิงธุรกิจ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมยุคสารสนเทศอย่างไร MIS Connotation: Environmental Business Evaluation MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คืออะไร
What is Management Information Systems (MIS) ? MIS คือ ระบบ(S)สารสนเทศ(I)ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิติบัติงาน ในองค์กร(M) ในการปฏิบัติงาน MIS คือศูนย์กลางเครือข่าย(องค์กรดิจิตอล)สื่อสารข้อมูลและฐานข้อมูลที่หลากหลาย (Database and Data Communication Network: Distributed DB and Centralized DB/DC/Network) สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้ และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (stakeholders and shareholders) ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลต้องมีลักษณะคุณสมบัติอย่างน้อย :- ข้อมูลสะท้อนถึงข้อเท็จจริง Natural Entity, Implicit Facts, Tacit KB สารสนเทศสะท้อนถึงความรู้ ที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ด้วยกระบวนการ Methodology, Explicit Context KB/ Metadata Intranet, Extranet, Internet: WEB SERVICES ทุกเวลา ทันที ทุกที่ ทั่วโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

3 ผู้ใช้งานในองค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูล) ควรมีกรอบงาน สำหรับผู้ใช้งาน (Framework for Business End User) ขอบเขตของระบบสารสนเทศได้รวบรวมเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนเข้าไว้ด้วยกัน จากแนวความคิดเชิงพฤติกรรมและระบบงานสำหรับธุรกิจและไม่ใช่ธุรกิจที่มีนับไม่ถ้วน ซึ่งผู้จัดการหรือผู้ใช้จำเป็นต้องรับรู้ในทุกเรื่อง ซึ่งในรูปที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกรอบแนวคิดในการจัดแบ่งว่าผู้ใช้นั้นต้องการที่จะทราบอะไรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ซึ่งจะมุ่งเน้นในส่วนของความรู้ทั้งหมด 5 ขอบเขต ดังต่อไปนี้ พื้นฐานแนวความคิด (Foundation Concepts) พื้นฐานเชิงพฤติกรรมและแนวความคิดทางเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน ช่วยจัดการเรื่องการตัดสินใจ และกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ในธุรกิจของคุณและธุรกิจอื่นได้อย่างไร เทคโนโลยี (Technology) แนวความคิดหลัก การพัฒนา และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ค การจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีการทำงานเกี่ยวกับสารสนเทศอื่นๆ การประยุกต์ใช้ (Application) หลักในการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเพื่อความได้เปรียบที่เหนือกว่าบริษัทคู่แข่ง รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ๊กซ์ทราเน็ต การพัฒนา (Development) ผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจ โดยการใช้พื้นฐานการแก้ปัญหาและระเบียบวิธีในการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างไร การจัดการ (Management) การคำนึงถึงประสิทธิภาพและจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรและกลยุทธ์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ใช้ บริษัท และธุรกิจในระดับโลก MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

4 โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล
ความหมาย IS=MIS โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลดิจิตอล) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล Business Core of Organization And Types of IS โระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบด้านการบริหารกิจกรรมองค์กร คือ โครงสร้างระบบสารสนเทศ ด้านกิจกรรมการบริหารองค์กร :- Strategic level, Tactical/Management level, Knowledge level, Operational levelความหมาย MIS ของผู้บริหาร CBIS, TBIS ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการบูรณาการการจัดการองค์กร คือโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย MIS สากล ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจ คือโครงสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา :- Unstructured, Structured, Semi structured problems ความหมาย MIS แง่ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการตัดสินใจองค์กร ระบบย่อยที่ 2 ส่วนประกอบการทำหน้าที่ขององค์กร คือโครงสร้างระบบสารสนเทศ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กร ตามแนวนอน :-Manufacturing, Logistics, Finance, Accounting, HRD, Sales and Marketingเช่น MIS of MCBA, ERP, FIS, AIS, PIS ความหมาย MIS แง่ผู้ใช้ หรือ ลูกค้า MIS (MIS Demand chain) ระบบย่อยที่ 1 ส่วนประกอบการปฏิบัติงานองค์กรอัตโนมัติ คือโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ CBIS, TBIS มีระบบการทำงาน I-P-O ของ Data warehouse, Data base, Network (Internet, Intranet, Extranet) : ความหมาย MIS แง่เทคนิค หรือผู้ผลิต MIS (MIS Supplier chain) CBIS, TBIS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

5 โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล
ความหมาย IS=MIS โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลดิจิตอล) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล โระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบด้านการบริหารกิจกรรมองค์กร คือ โครงสร้างระบบสารสนเทศ ด้านกิจกรรมการบริหารองค์กร :- Strategic level, Tactical/Management level, Knowledge level, Operational levelความหมาย MIS ของผู้บริหาร CBIS, TBIS ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการบูรณาการการจัดการองค์กร คือโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย MIS สากล ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจ คือโครงสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา :- Unstructured, Structured, Semi structured problems ความหมาย MIS แง่ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการตัดสินใจองค์กร ระบบย่อยที่ 2 ส่วนประกอบการทำหน้าที่ขององค์กร คือโครงสร้างระบบสารสนเทศ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กร ตามแนวนอน :-Manufacturing, Logistics, Finance, Accounting, HRD, Sales and Marketingเช่น MIS of MCBA, ERP, FIS, AIS, PIS ความหมาย MIS แง่ผู้ใช้ หรือ ลูกค้า MIS (MIS Demand chain) ระบบย่อยที่ 1 ส่วนประกอบการปฏิบัติงานองค์กรอัตโนมัติ คือโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ CBIS, TBIS มีระบบการทำงาน I-P-O ของ Data warehouse, Data base, Network (Internet, Intranet, Extranet) : ความหมาย MIS แง่เทคนิค หรือผู้ผลิต MIS (MIS Supplier chain) CBIS, TBIS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

6 Business Core of Organization
And Types of IS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

7 โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล
(ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

8 โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล
ความหมาย IS=MIS โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลดิจิตอล) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล CBIS, TBIS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

9 Figure 2-2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

10 How to BUILD MIS Up-stream to Down-stream??????
Production Control R/D Inventory Control Order Entry Marketing Account receivable Account payable Payroll Others Strategy Policy Decision Planning :- EIS/ES:-Vision, Mission? Implementation by SW PM:- Tactical Management control :- OAS,MIS Build ICT Center for EDPS Operational control :- Routine Transaction Processing :- Services Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ?? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

11 Specify Type of IS of Order transaction
QUIZ Specify Type of IS of Order transaction Table/Files, Record, Data element at least 10 data items Kind of files, Types of systems Structured problems Unstructured problems Semi-structured problems (IF based on assumption) What is Logical processing:- I-P-O-Outcome (users)-Environment P.30 Laudon MIS Processing Diagrams P.33 Laudon MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

12 มุมมอง MIS=IS เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตผู้ใช้
                       Technical Approach                        Behavioral Approach                        Approach of This Text: Sociotechnical Systems มุมมอง MIS=IS เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตผู้ใช้ อาศัย Interdisciplinary:- เกี่ยวข้องทั้งด้านเทคนิค และพฤติกรรมต่างๆ (Information System Literacy)ทั้งเรื่ององค์กร การจัดการ และเทคโนโลยี เป็นเรื่องของนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural innovation) Technical Approach Behavioral Approach Approach of This Paper: Socio-technical Systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

13 ระบบสารสนเทศเกี่ยวพันหลากหลายวิชา การบริหาร เทคโนโลยี และการจัดองค์กร VS. การพัฒนาMIS :- M-I-S
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

15 Types of Information Systems
James A. O.Brien, Management Information Systems: Managing Information Technology in the E-Business Enterprise, 5TH ED.,US: McGraw-Hill, p.25 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

16 ประเภทสารสนเทศ กับฐานองค์ความรู้ KB การเรียนการสอน ในวิชาต่างๆ มีอะไร
Human Computer Interaction, Computer-Mediated Communication, Computer Supported Cooperative Work Collaborative Computing ,Information Resource Management, Data Management ,D,ata Warehousing , Data Mining Data Communications Systems Theory, Information Theory , Systems Analysis, Systems Design Object-Oriented Design, Object-Oriented Computing , Object-Oriented Systems Joint Application Design , Rapid Application Development Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering, Software Engineering ,End User Computing · Informatics Cybernetics, Artificial Intelligence, Expert Systems Hypermedia, Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications (IS,DSS,AI) Business Technology Research ,e-Business Research Knowledge Management Research, Information Systems, Operations Research Decision Sciences, Management Science Information Systems Research , Information Systems Theory · Information Systems Journals ,Enterprise Architecture , IT Architecture Data Architecture Information Systems Evaluation, Capability Maturity Model , IT Spending IS Quality , Information Systems Acceptance IT Acceptance , IT Adoption, IT Diffusion IT Productivity , IS Productivity , Information Technology ROI Strategic Information Systems, Executive Information Systems, Decision Support Systems, Group Decision Support Systems , Management Information Systems, Transaction Processing Systems MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

17 Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS)
Major Types of Systems Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS) Office Systems Transaction Processing Systems (TPS) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

18 QUIT ?? การนิยาม MIS เชิง Demand และ Supply ไม่มีใครรู้ความ
กำหนดผู้ทำหน้าที่ CIO มาจากสาขาอะไร IS Literacy Socio-cultural Innovation IS Scope= T+R+Profit ไม่มีใครรู้ความ ต้องการ(Demand) ของตัวเองครอบ คุมหมดทุกเรื่อง ยกเว้นศาสดาของ ศาสนารู้ทุกข์ของ ทุกคน คนรู้ความต้องการของ คนคือนักวิเคราะห์ระบบ (Supply) โดยใช้ระเบียบ วิธีการพัฒนาระบบ (SDLC/innovation) ผู้ที่ทำหน้าที่ SDLC ควรทำหน้าที่ CIO เพราะรู้ทั้ง Demand และ SDLC/Innovation การนิยาม MIS เชิง Demand และ Supply QUIT ?? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

19 ระบบสารสนเทศ มีความหมายแค่ไหน
ความหมายตามหลักการ ขอบเขตการบริหาร = ทรัพยากร + เวลา ธุรกิจ = เพื่อกำไร เพราะฉะนั้น ขอบเขตการบริหารธุรกิจ = ทรัพยากร + เวลา + กำไร ข้อสรุป การบริหารสารสนเทศเชิงธุรกิจ = การใช้ทรัพยากรไอซีที + เวลา + กำไร ดังนั้น ความหมายระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไอซีทีมีการลงทุนเกิดขึ้น ย่อมเป็นความหมายระบบสารสนเทศทั้งสิ้น เช่น ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเชิญลูกค้าไปเลี้ยง (Entertain) จะต้องมีการลงทุน(กระทบกำไร) ถือว่าการ Entertain เป็นระบบสารสนเทศในส่วนทรัพยากร Procedures หรือระบบสารสนเทศพื้นฐานคอมพิวเตอร์(CBIS) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

20 ระบบสารสนเทศ มีความหมายแค่ไหน (ต่อ)
ความหมายเชิงปฏิบัติงานธุรกิจ ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ คือ กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีโครงสร้าง (มีสูตร กฎกติกา วินัยตายตัว) สอดคล้องกับไอซีที ที่นำมาใช้ (CBIS, TBIS) เพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรธุรกิจ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจ(BP) ภายในองค์กรธุรกิจอย่างลึกซึ้ง (จะได้รู้ว่าในองค์ประกอบขององค์กรธุรกิจส่วนไหน ทุกขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนไหนต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อขาดทุนน้อยที่สุด) ทั้งนี้เพราะความหมายระบบสารสนเทศแสดงให้เห็น ความสามารถในการนำเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคของผู้บริหาร ต้องรู้วิธีการทำงานขององค์ประกอบต่างๆขององค์กร(BP) การทำความเข้าใจระบบสารสนเทศ ที่ครอบคุมพฤติกรรมต่างๆของทั้งองค์กร (Information System Literacy) เพื่อทำให้ความตกลงใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นงาน Routine ทำให้ทราบแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศ เกี่ยวพันกับเทคนิคและพฤติกรรมองค์กรด้วย หรือทางวิชาการแบบสหศึกษา (Interdisciplinary) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

21 นิยาม ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิเคราะห์เชิงระบบ
นิยามคำ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (การประเมินคุณค่า และความหมาย ของระบบสารสนเทศในเชิงธุรกิจ) ความท้าทาย ในการให้ความหมาย ระบบสารสนเทศ เพื่อการผลิต และใช้ งาน ศูนย์ข้อมูล (บริหารงาน MIS 5 กลุ่ม) :- ประเมินคุณค่า และความหมายระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ (กำไร) VS. Outcome การผลิตระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแข่งขันเชิงธุรกิจ VS. Output ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆขององค์กรที่สอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจระดับโลก Local to Global VS. Environment การออกแบบหรือผลิตระบบสารสนเทศให้คนในองค์กรสามารถควบคุม เข้าใจ ยอมใช้งานตาม Code of ethics VS. Input, Process ผลิตโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ CBIS, TBIS ในองค์กรดิจิตอล(ศูนย์ข้อมูล) ที่ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันวัตถุประสงค์องค์กร VS. Input, Process MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

22 นิยาม ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิเคราะห์เชิงระบบ(ต่อ)
การวิเคราะห์นิยาม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อะไร เพื่อการจัดการคือ มีการจัดทำในสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง เพื่อสู่ เป้าหมาย / มุมมองในสิ่งที่เราต้องการ เพื่อมีความรู้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี(Environments) เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศและในประเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรข้อมูลโลก เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ / ผลลัพธ์ (Outcome) ของ Stakeholders ระหว่างประเทศและในประเทศ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับพันธมิตรธุรกิจ เช่น EDI, e-Commerce, SCM, CRM, ERP MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

23 นิยาม ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิเคราะห์เชิงระบบ (ต่อ)
เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิต (Output) เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตภัณฑ์สารสนเทศและการผลิตสินค้าบริการ (Information and Hard goods) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การตลาด (Market Information Systems) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขาย ฯลฯ เพื่อจัดการกระบวนการแปลงรูป (Process) คือทำหน้าที่องค์กรดิจิตอลหรือศูนย์ข้อมูล เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยุทธศาสตร์ (Strategic Management Information Systems) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยุทธวิธี (Tactical Management Information Systems) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการปฏิบัติงาน (Operational Management Information Systems) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

24 นิยาม ความหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิเคราะห์เชิงระบบ (ต่อ)
วิเคราะห์เชิงระบบ (ต่อ) เพื่อจัดการปัจจัยทรัพยากรการจัดการ (Input) เช่น สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรข้อมูล หรือ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information resources management: IRM) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (TBIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (CBIS) PIS(PW), Data (DBS, DWS), HW, SW, Budget, Procedures เพื่อจัดการขอบเขตการบริหาร (Scope) เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนแม่บท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการพัฒนาและการวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการตรวจสอบและประเมินผล MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

25 ความต้องการระบบสารสนเทศ DB/DC ?
DB: ระบบสารสนเทศพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (CBIS) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 Kenneth C. Laudon | Jane P. Laudon ©2001

26 ความต้องการระบบสารสนเทศ DB/DC ?
DC: ระบบสารสนเทศพื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคม (TBIS) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

27 (TBIS) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

28 เกี่ยวพันกับกิจกรรม ระบบงานของหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงาน
การเข้าถึง MIS การจัดทำ หรือ พัฒนา MIS เป็นกระบวนการที่ครอบคุม การประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT เข้ากับระบบงาน ของนวัตกรรมสังคมวัฒนาธรรม ของคน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ และโลก ซึ่ง MIS มีลักษณะอย่างน้อยดังเช่นคือ เกี่ยวพันกับกิจกรรม ระบบงานของหลายองค์กรหรือหลายหน่วยงาน อาศัยการมีส่วนร่วม Good Governance ของผู้ใช้ หรือผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม เพื่อมีข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สนับสนุนการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการที่ดี และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล ขอบเขตการจัดทำ หรือ พัฒนา MIS Life Cycle Scope = Time + Resources Multi-Disciplinary and System Approach MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

29 ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับหลายส่วน
MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

30 Inter-disciplinary APPROACH
how people and organizations should use information technologies effectively แนวทางศึกษา M-I-S Inter-disciplinary APPROACH สารสนเทศ I: Information การจัดการ/การบริหาร M: Management ระบบ S: Systems MIS: ???????? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

31 M-IS Context M-I-S Context สาระ อะไร CONTEXT
แนวทางศึกษา MIS: ???????? เริ่มจากสังเกต สรรพสิ่ง (ENTITY) สาระ อะไร CONTEXT สาระสารสนเทศ I: Information สาระระบบ S: Systems สาระการจัดการ/การบริหาร M: Management สถาปัตยกรรม / โครงสร้าง กลุ่มก้อน ของสาระต่างๆ ARCHITECTURE of PHYSICAL COHESION ความเคลื่นไหว เปลี่ยนแปลงร่วม ความสัมพันธ์ ของกลุ่มสาระต่างๆ Function/Relationship/COVARIANCE of LOGICAL CONTEXT FLOW กลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ M-IS Context M-I-S Context IS-M CONTEXT I-MS CONTEXT IS Growth 6 Stages ความสัมพันธ์ ของกลุ่มก้อน หรือองค์ประกอบของ SM-SI-SS Context Flowl IM-II-IS Context Flow VS. Data Management MM-MI-MS Context Flow MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

32 Information revolution
M: การบริหารจัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล ECTI สนับสนุนการจัดการในยุคต่างๆ อะไรบ้าง 5. Web Services 5. Media Player 5. Multimedia 2000 5. KM 4.Internet 4. ES, AI EA Application Methodology by SA, SE e/ECTI ??? 4. DW 4. Search Engine 3. DBMS DBS 3. Decision Focus 3. DSS 1970 3. EIS 2. OAS Back office 2. MIS 1960 Management Focus FILE Management 1.Reporting/ Customer Services 1. TPS 1. DATA Focus 1. EDPS 1950 UNIVAC I Information revolution MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

33 REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS:
M: การบริหารจัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล ECTI สนับสนุนการจัดการในยุคต่างๆ อะไรบ้าง EA: Enterprise Architecture DW/DB/TPS/EDPS/OAS/MIS/EIS/ES SOCIO-cultural INNOVATION 1. EDPS 1950 UNIVAC I Information revolution 2. MIS 1960 1. DATA Focus 3. DSS 1970 3. Decision Focus 4.Internet 5. Multimedia 2000 4. Search Engine 5. Media Player 1. TPS 1.Reporting/ Customer Services 2. OAS Back office FILE Management Management Focus 4. ES, AI 3. EIS 3. DBMS DBS 4. DW 5. KM 5. Web EA Application Methodology by SA, SE e/ECTI ??? REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

34 ความต้องการองค์กรต่างๆ
แนวทางศึกษาอะไรก็ตาม เป็นเรื่องของ การสนองตอบความต้องการ From TOP DOWN ลงสู่ภาคปฏิบัติ Bottom Up ซึ่งเป็นการ แก้ปัญหา 3 ระดับ ของ นวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมมนุษย์ Enterprise wide Management planning (Policy) Decision/ DEMAND REPORTs POLICY Special Request Unstructured ความต้องการยุทธศาสตร์โลก สิ่งแวดล้อมระบบใหญ่ ยุคต่างๆ STRATEGIC WANTS REPORTs Operating management Functional information grouping for control (MANAGING CONTROL) Information Request Unstructured & Structured Ill-structured ความต้องการ ยุทธวิธี บริหารจัดการประเทศ TACTICAL Payroll Account receivable Account payable Order entry Inventory control Production control Engineering R & D Marketing Shipping 11. eBIZ, eGOV NEEDs Schedule REPORT Transactions Structured ความต้องการองค์กรต่างๆ ลงสู่ภาค ปฏิบัติชุมชน OPERATING Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB Application ?? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

35 ผู้นำทำงาน โดย ต้องมี กระบวนการ ปัญจัดทำ MIS การจัดการ แบบยุทธศาสตร์
การจัดทำ MIS แบบยุทธศาสตร์ หรือ การแก้ปัญหา 3 ระดับ โดยแนวทางศึกษา Scope=T+R Strategic Approach การทุ่มเทนโยบายใช้ Rทรัพยากร ขององค์กรไปยังเป้าหมาย MIS เดียว ต้องมี กระบวนการ การจัดการ แบบยุทธศาสตร์ คืออะไร What is Strategic Management Processed VS. ESS เพราะศึกษาความต้องการจากยุทธศาสตร์โลก สิ่งแวดล้อมระบบใหญ่ ยุคต่างๆ ปัญจัดทำ MIS หาความต้องการไม่มีโครงสร้าง Unstructured Problems ความต้องการ สูงสุดของผู้นำ ผู้นำทำงาน โดย ผู้นำองค์กร หาวิธีจัดการ MIS อย่างไร สังเคราะห์ Information Request Unstructured & Structured Ill-structured Synthesis ได้อย่างไร????? กำหนด ความต้องการ ผ่านยุทธวิธี บริหารจัดการประเทศ การบริหารจัดการ MIS ทั้งSCOPE By SDLC การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผ่านกระบวนการยุทธวิธี คืออะไร Tactical Management VS. MIS Payroll Account receivable Account payable Order entry Inventory control Production control Engineering R & D Marketing Shipping 11. eBIZ, eGOV การปฏิบัติงาน ทั้ง SCOPE สร้าง Types of MIS Transactions Structured BY Data Entry สร้างกระแส DRIVES ความต้องการองค์กรต่างๆ ลงสู่ภาคปฏิบัติชุมชนStakeholders OPERATING Data Mining1 and 2 /DW1 dw2/ DBs /Web Services /KB Application ?? KM KB MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

36 M: ความสัมพันธ์:- ปฏิบัติEDPS, จัดการMIS, ตัดสินใจDSS ??
ความรู้ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ (Decision Focus: DSS) DSS DEMAND? ปัญหา ความต้องการของคน จะสร้างกระบวนการ ทำการตัดสินใจอัตโนมัติโดยใช้ ICT/E/ECTI Decision Making ในองค์กรมี 3 ระดับ Strategic decision making Tactical decision making Operational decision making MIS/GIS SUPPLY? สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยุทธวิธี (Information Focus: MIS) ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทุก management level ทุก Stakeholders / Shareholders (Data Focus: EDPS) DSS IMPACTS? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

37 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

38 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

39 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

40 แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ
แนวทางศึกษาการสร้างยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์สารสนเทศ รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

41 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

42 Modeling Approachs รูปแบบการศึกษา MIS 3 basic modeling approachs
Top-down: Overall process first, details later, Starts with least detailed integration types (Business, Interface, Binding Process Endpoints, ..) , Ending with adding details (Validation rules, constraints,Security attributes, ..) / DEDUCTIVE APPROACH Bottum-up: Detail first, Processes last, Data types before event types, Endpoints always defined completly,Over time more instances, .. Available,At last processes use the instances/INDUCTIVE APPROACH Abstraction-based: Is specific to MIS-Integration/S, modeling Integration types and instances fits to the business abstraction Mentioned in the integration metamodel MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

43 ตำรา EXPERT of ICT / Authors
Macedonio Alanis Verna Allee Scott W. Ambler Steve Andriole Robert D. Austin Cuitlahuac Osorio Ayllón Christopher Avery James Bach Doug Barry Paul Bassett Sam Bayer Kent Beck Bob Benson E.M. Bennatan Stowe Boyd Tom Bragg Tom Bugnitz David Caruso Robert Charette Robina Chatham Mark Choate Alistair Cockburn Mike Cohn Ken Collier Ed Conrow Mark Cotteleer Christine Davis Doug DeCarlo Tom DeMarco Carole Edrich Lynne Ellyn Khaled El Emam Michael Enright Danny Ertel Don Estes Clive Finkelstein Donna Fitzgerald David S. Frankel Robert Gardner Jonathan Geiger Kerry Gentry David Gleason Tod Golding Michael Guttman Curt Hall Paul Harmon Dave Hay Tushar Hazra David Herron Jim Highsmith Max Hughes Jonathan Hughes David Hussman Ron Jeffries Wendell Jones Brad Kain Jeff Kaplan Joshua Kerievsky Bartosz Kiepuszewski Stuart Kliman Steven Kursh Roger Pressman Carl Pritchard Helen Pukszta Kenneth Rau Ram Reddy Tom Redman James Robertson Suzanne Robertson Alexandre Rodrigues Michael Rosen Johanna Rothman Mike Schmitz Edmund W. Schuster Jimmy Schwarzkopf Mark Seiden Oliver Sims Richard Sneider Borys Stokalski Scott Stribrny Rob Thomsett Colin Tully Bill Walton Jim Watson Tom Welsh George Westerman Karl Wiig Robert Wysocki Ed Yourdon William Zucker Richard Zultner Diana Larsen Brian Lawrence André LeClerc Jean Pierre LeJacq Craig Lentz Tim Lister Lisa Loftis Diego Lo Giudice David Loshin Michael Mah Arun Majumdar Thomas Marzolf Jason Matthews Lou Mazzucchelli Eugene G. McGuire Karen McKeown Terry Merriman Larissa Moss Lynne Nix James Odell Peter O'Farrell Ken Orr Wojciech Ozimek Pat Patrick Bart Perkins Raymond Pettit Gabe Piccoli Mary Poppendieck MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

44 Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS)
Major Types of Systems Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS) Office Systems Transaction Processing Systems (TPS) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

45 Knowledge Work Systems (KWS):
Knowledge level Inputs: Design specs Processing: Modeling Outputs: Designs, graphics Users: Technical staff and professionals Example: Engineering work station MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

46 Management Information System (MIS):
Management level Inputs: High volume data Processing: Simple models Outputs: Summary reports Users: Middle managers Example: Annual budgeting MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

47 Management Information System (MIS):
Figure 2-5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

48 Decision Support System (DSS):
Management level Inputs: Low volume data Processing: Interactive Outputs: Decision analysis Users: Professionals, staff Example: Contract cost analysis MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

49 Figure 2-6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

50 DSS Figure 2-7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

51 Executive Support System (ESS):
Strategic level Inputs: Aggregate data Processing: Interactive Outputs: Projections Users: Senior managers Example: 5-year operating plan MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

52 Management information systems
Mission / Activities of MIS Management information systems Security Information Management System (SIMS) :- Password, Set priority Information security management system (ISMS) :- information security = Trust, CA Information Management System (IMS) : joint hierarchical database and information management system with extensive transaction processing capability Laboratory Information Management System (LIMS) is computer software that is used in the laboratory for the management of samples Management Information Format (MIF) is a format used to describe a hardware or software component Common management information service (CMIS) is a service that specifies the service interface to the Common Management Information Protocol (CMIP) Information management is the handling of information acquired by one or many disparate sources in a way that optimizes access by all who have a share in that information or a right to that information Information technology management is a combination of two branches of study, Information technology and Management. This aims at achieving the goals and objectives of an organisation through computers MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

53 Mission / Activities of MIS ต่อ
Management system is the framework of processes and procedures used to ensure that an organization can fulfill all tasks required to achieve its objectives. Object management system is the system which maintains information about the system under development Digital asset management (DAM) system is a (software) system used to organize and process digital assets like images, documents and presentations Document management system was a computer program (or set of programs) used to track and store images of paper documents Content management system (CMS) is a system used to organize and facilitate collaborative creation of documents and other content. A CMS is frequently a web application used for managing websites and web content Web Content Management System is a type of Content management system software used for managing websites Business Application AR: Back / Front Office etc., Mission Special Conclusion: DDM:- Dialog, Model, Data MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

54 สร้างพฤติกรรมของคนให้เป็นประเพณี?
กระบวนการทำงานของ กลุ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีหลากหลาย แต่ทำงานร่วมกันได้เพื่อเป้าหมายรวม (Collaboration Vs. System) COLLABORATION TECHNOLOGY exchange of drawings, models and project information (asynchronous) Teleconferencing and videoconferencing (synchronous) Web-hosted meetings (synchronous) Project hosting tools to create one pool of all released project documentation, with alerts for updates (asynchronous) Drawing viewing sites (intranet and web-based) with view and mark-up capabilities (asynchronous) CAD collaboration sessions (synchronous) Workflow and groupware software (asynchronous) Product data management, product information management, collaborative product commerce (generally asynchronous) (การรักษาผลประโยชน์) (ความตกลง ร่วมมือ) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

55 การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มีระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้
อธิบายคำด้วย การบรรยาย อธิบาย และพยากรณ์ด้วยหลัก ความเคลื่อนไหวของตรรกศาสตร์/คงคาพยพของสรรพสิ่งที่สนใจ สังเกตุ ศึกษา (Entity Logical Flow) ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ถูกอธิบายด้วยระบบตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) อันใดอันหนึ่งได้แก่ อธิบายด้วย Input: หลักการ เหตุ (Cause / Independent variable)หรือ อธิบายด้วย Process / Method: หลักการตัวกระทำการให้เปลี่ยนแปลงหรือตัวระบบกระทำการ (Control / Intervening variable) อธิบายด้วย Output: หลักการผล (Effect / Dependent variable) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

56 ตัวอย่างจะอธิบาย MIS คืออะไร
การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มีระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) ตัวอย่างจะอธิบาย MIS คืออะไร MIS คือ ระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิติบัติงาน ในองค์กร การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ ระบบสารสนเทศ ผสมผสานกับอธิบายด้วย Output / Outcome คือการตัดสินใจ และอธิบายด้วย Process ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

57 การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ ตัวระบบกระทำการ
การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มีระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) MIS คือระบบที่รวมผู้ใช้ ไอซีที และตัวประมวลผลข้อมูลทุกตัวเข้าด้วยกัน เพื่อจัดสร้างสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารควบคุมงาน และการตัดสินใจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ ตัวระบบกระทำการ การนิยาม MIS อธิบายด้วยตัวระบบกระทำการ Input คือ ตัวประมวลผลข้อมูล การนิยาม MIS อธิบายด้วย Output/Outcome คือ เพื่อจัดสร้างสารสนเทศ และประสิทฺภาพและประสิทธิผล MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

58 การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ information system
การจะนิยาม ให้ความหมาย อะไร และทำความตกลงเบื้องต้น มีระเบียบวิธีการอย่างน้อยดังนี้ (ต่อ) MIS is information system as "a system consisting of the network of all communication channels used within an organization". การนิยาม MIS อธิบายด้วย Input คือ information system การนิยาม MIS อธิบายด้วย Process คือ Network MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

59 ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ในระบบ
ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ในระบบ ธุรกิจ eBus/eBis : MCBA Fully integrated business software solution that provides complete control over the planning and management of all facets of business including accounting, manufacturing and distribution operations in a variety of industries. The software extends control throughout the enterprise Supply chain management (Up streams) to Customer relationship management (Down streams) Optimizes the management capabilities of manufacturers and distributors Socio-cultural INNOVATION: Architecture, which includes fundamental technologies like COM and XML 1.-3. REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

60 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MIS ของผู้ประกอบการ SW ต่างๆ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MIS ของผู้ประกอบการ SW ต่างๆ MCBA: Based On MF/Mini Computer MCBA SW Mini-Computer Business Applications, Inc. ("MCBA"). : Oracle SW :- Quantum US Products (A/C, Distribution, Manufacturing, HRD, System management) 1970 MCBA DOS Version, Beginning in 1977, Oracle created DB Beginning in 1987, MCBA Window Version (ERP) and Oracle joined forces, Oracle®, MCBA Year 2000 Integrated SW Application Modules:- Accounts Payable , Accounts Receivable, Bill of Materials Processor, Capacity Requirements Planning, Customer Order Processing , Fixed Assets and Depreciation , General Ledger , Human Resource Management, Inventory Management , Job Costing , Labor Performance , Payroll , Purchase Order and Receiving , Sales History , Shop Floor Control , =Standard Product Costing , Standard Product Routing , System Manager , Master Scheduling , Materials Requirements Planning ,Multicurrency ดู Explicit Fields ต่างๆ ได้ที่ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

61 ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (ต่อ)
ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (ต่อ) Up streams to Down streams:- MCBA Flow MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

62 ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (ต่อ)
ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (ต่อ) Up streams to Down streams:- Accounting Modules are well suited to corporate accounting departments/divisions that need to provide very strong financial and cost accounting functions. The financial modules are integrated to the distribution and manufacturing modules making SYSPRO one of the few totally integrated product offerings on the market. Manufacturing Modules offer a number of highly sought after features in the areas of estimating, scheduling, costing, lot and serial tracking, purchasing/ receiving, back flushing, material verification and MRP. The manufacturing modules are seamlessly integrated with both the financial and distribution modules and are designed to fit both job shop and repetitive manufacturers with short or long production cycles. SYSPRO is also particularly well suited for mixed-mode operations that can benefit in a JIT environment. Distribution Modules include sophisticated sales, purchasing and inventory tracking capabilities for all types of distributors. These modules meet the requirements of a single and multi-site local and international distributor.  SYSPRO provides order analysis, tracks shipments and landed cost (importers), and can handle foreign currencies with ease. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

63 ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (ต่อ)
ตัวอย่างประเภท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (ต่อ) Up streams to Down streams:- Accounting Modules :- Accounts Payable, Accounts Receivable, Activity Based Costing, Business Analytics, Cash Book, CRM , e.net Solutions, EDI, Fixed Assets, General Ledger, Projects and Contracts, Report Writer Manufacturing Modules :- Activity Based Costing, APS & E, Bill of Materials, Blanket Sales Orders, Business Analytics, CRM, e.net Solutions, ECC, EDI, Factory Documentation, Graphical Job Schedule, Inventory Control, Inventory Import, Materials Yield System, Projects and Contracts, Quotations & Estimating, =Requirements Planning, Serial/Lot Traceability, System Manager, Work in Progress Distribution Modules :- Accounts Payable, Accounts Receivable, Barcode Solutions, Blanket Sales Orders, Business Analytics , Counter Sales, CRMe.net Solutions, EDI, Forecasting, Inventory Control,  Landed Cost Tracking, Order Entry & Invoicing, Product Configuration, Purchasing, Quotations & Estimating, Return to Vendor, RMA, Sales Analysis, Serial/Lot Traceability, Shipping MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

64 Applications in Business and Economics
Accounting Public accounting firms use statistical sampling procedures when conducting audits for their clients. Finance Financial advisors use a variety of statistical information, including price-earnings ratios and dividend yields, to guide their investment recommendations. Marketing Electronic point-of-sale scanners at retail checkout counters are being used to collect data for a variety of marketing research applications. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

65 Applications in Business and Economics (ต่อ)
Production A variety of statistical quality control charts are used to monitor the output of a production process. Economics Economists use statistical information in making forecasts about the future of the economy or some aspect of it. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

66 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MIS ของการศึกษา (ต่อ)
I: MIS สำหรับโรงเรียน สำหรับข้อมูลที่โรงเรียนจะต้องใช้นั้น ผมเห็นว่ามีอยู่ด้วยกัน 9 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ ประวัติ ผลการเรียน สุขภาพ ความสามารถ ความเจ็บป่วย ปัญหาส่วนตัว ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลนักเรียนเก่าซึ่งทางโรงเรียนควรสนใจหารายละเอียดอื่น ๆ มาเก็บเช่น จบแล้วไปเรียนต่อด้านใด ประกอบอาชีพอะไร กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง ได้แก่ ชื่อ ความสัมพันธ์กับนักเรียน อาชีพ ความสัมพันธ์กับโรงเรียน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนหรือโรงเรียน กลุ่มที่ 3 อาจารย์และบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประวัติการสอน ผลการประเมิน ผลงานทางวิชาการ โครงการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 4 การดำเนินการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน เช่น การสร้างอาคารใหม่ ข้อมูลบัญชีและการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การดำเนินการอื่น ๆ กลุ่มที่ 5 ทรัพย์สิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ห้องเรียน อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

67 I: MIS สำหรับโรงเรียน (ต่อ)
กลุ่มที่ 6 ผู้ค้ากับโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่โรงเรียน เช่น ผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ กลุ่มที่ 7 มิตรสหาย ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนอื่น ๆ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อนอาจารย์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาระดับอุดมศึกษา และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่บรรดามิตรสหายจัดทำขึ้น กลุ่มที่ 8 สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เช่น ชื่อและตำแหน่งข้าราชการในท้องถิ่น โครงการในท้องถิ่น เศรษฐกิจท้องถิ่น ทรัพยากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยวและสาธารณประโยชน์ทั้งหลาย กลุ่มที่ 9 กฎระเบียบและรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเหนือ ได้แก่ชื่อผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ กฎระเบียบและรายละเอียด ฯลฯ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

68 M: การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS
M: การบริหารจัดการ (ที่ดี) คืออะไร What is MANAGEMENT BY… VS. Good Governance ??? Organization (Systems) Components Organization as Information Processors Management by……. Good governance /(OPEN SYSTEMS) Management by systems objective / JOB, ACTIVITY Management by PW Management by Technical / KM / SW Management by Structural and Functional / ICT Infrastructure /HW Management by INFORMATION 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity 3. Information Management by Sources: William A. Shrode, Dan Voich, JR. , Organization and Management : Basic systems concepts (Malaysia: Irwin Book Company,1974)( MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

69 IS Component management ROLE ? Computer Technology ROLE ?
MIS = Information System ขององค์กร เกี่ยวกับเรื่องวิชาการ อะไร Inter-disciplinary Jigsaw Sciences management Art management Decision making Psychological Behavioral issues Environmental Technological forces Business force Marketing force How to MIS ROLES ??? IS Component ROLE ? IS Component management ROLE ? Computer Technology ROLE ? ICT Innovation ROLE ? Multimedia ROLE ? SW ROLE ? Application ROLE ? MIS ROLE ? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

70 60% REAL SECTORS 20% VIRTUAL SECTORS 20% ICT SECTORS
วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ Collaboration MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

71 1.-3. REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS:
M: Management VS. Organization Organization Entity (โครงสร้างองค์กรที่เป็นอยู่) –สู่ – Enterprise Architecture(รูปแบบองค์กรอัตโนมัติ) VS. การบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้องเข้าใจองค์ประกอบองค์กรหรือที่มาของ สารสนเทศ 1.-3. REAL SECTORS: Business, Information VIRTUAL SECTORS: Application เชื่อมโยงด้วย OSI-ICT Layers 4.-5. ICT SECTORS: Technology (Socio-cultural Innovation) 5. Human being People ware 1. Structural and Functional 4.Technical 2. JOB/ Activity 3. Information องค์ประกอบองค์กร Organization structure : OS สถาปัตยกรรมองค์กร/รูปแบบองค์กร Enterprise Architecture: AR วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

72 Accounting: IS - DSS - AI Banking: IS - DSS - AI
ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Accounting: IS - DSS - AI Banking: IS - DSS - AI Consulting: IS - DSS - AI Education: IS - DSS - AI Entertainment: IS - DSS - AI Finance: IS - DSS - AI Government: IS - DSS - AI Healthcare: IS - DSS - AI Hospitality: IS - DSS - AI Law : IS - DSS - AI Management: IS - DSS - AI Marketing: IS - DSS - AI Medicine: IS - DSS - AI Military: IS - DSS - AI Small Business: IS - DSS - AI Technology: IS - DSS - AI ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Key Concepts Industrywise Applications  Information Systems (IS)  Decision Support Systems (DSS) Artificial Intelligence (AI) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

73 QUIZ การพัฒนา MIS ในอดีต ต่างกับ ปัจจุบันและอนาคต อย่างไร จะจัดทำ MIS อย่างไร รู้ความต้องการ USERS ก่อน เพื่อกำหนดประเภทข้อมูลที่จะจัดทำ MIS เสมือนรู้ความต้องการลูกค้าก่อน ก่อนที่จะผลิตสินค้าบริการ แนวคิดต้องถามความต้องการผู้ใช้ก่อน(demand) รู้การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมสังคมวัฒนธรรมก่อน ที่จะจัดทำประเภทข้อมูล MIS เสมือนผลิตสินค้า บริการขึ้นมาเพื่อนำเสนอลูกค้า แนวคิด Internet Supply Information Goods ก่อให้เกิดการบริโภคe ต่างๆ ขึ้นไร้ขีดจำกัดเป็น Virtual World รู้ Supply ข้อมูลก่อนที่จะทำให้เกิดการ Demand ข้อมูล MISแนวคิดต้องผิตสินค้าขึ้นมาก่อน ก่อนออกตลาด MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

74 QUIZ-2 วิจารณ์จริงแค่ไหน ใครได้ใครเสียยกตัวอย่างประกอบ
นัก MIS ต้องมาจากหัวโขนผู้บริหาร CEO นัก MIS ต้องมาจาก CIO CIO เป็น CEO นัก SA ต้องเป็นTechnician นัก CIO ต้องมาจากสายงานบริหาร นัก CIO ต้องมาจาก Technician กาแฟ D & S เปรียบเทียบการจัดทำ MIS อย่างไร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

75 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

76 รูปที่ 1 โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานแบ่งตามกิจกรรมการจัดการขององค์กร
Unstructured problems/Demand: Strategic activity Semi-structured problems/Wants: Tactical/Management activity EDPS (Data Focus) TPS DW/DB EDPS (Data Focus) TPS DW/DB Structured problems/Needs: Operational control activity Structured problems/Needs: Operation activity Ralph H. Sprague, Jr. , “A Framework for The Development of Decision Support Systems”, Decision Support Systems putting theory into practice, second edition, (UK: prentice-Hall International Editions, 1989 ),P.11. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

77 โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management
โครงสร้าง การบริหารระบบธุรกิจ Real Sectors Management 3 Generations of Business Management Practices 1st Generation: Biz Tech BPR, Complex Systems, Virtual Corpns., Info. Policy, Intellectual Property, Info. Systems, more,.. 2nd Generation: e-Biz e-Business, E-Commerce, e-Markets, Web Services, ERP, CRM, B2B, B2C, WAP, UDDI, RFID, more,.. 3rd Generation: KM Knowledge Management, Intellectual Capital, Organizational Learning, Organizational Learning, more,.. Reference: Biz Business, Industry, Computers, Engineering Technology, Sciences, Healthcare, Reference, more,.. World USA, UK, China, India, Germany, France, Australia, Russia, Mexico, South Africa, Singapore, more,.. News Java, Linux, XML, WAP, CRM, Vortals, Portals, IPOs, Tech Stocks, Venture Capital, M & A, more,.. MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

78 งานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MIS: Management Information Systems Research Subject Portals Business Technology Research · e-Business Research · Knowledge Management Research Information Systems · Operations Research · Decision Sciences · Management Science Information Systems Research · Information Systems Theory · Information Systems Journals Enterprise Architecture · IT Architecture · Data Architecture Information Systems Evaluation · Capability Maturity Model · IT Spending · IS Quality Information Systems Acceptance · IT Acceptance · IT Adoption · IT Diffusion IT Productivity · IS Productivity · Information Technology ROI Strategic Information Systems · Executive Information Systems · Decision Support Systems Group Decision Support Systems · Management Information Systems · Transaction Processing Systems Human Computer Interaction · Computer-Mediated Communication Computer Supported Cooperative Work · Collaborative Computing Information Resource Management · Data Management Data Warehousing · Data Mining · Data Communications Systems Theory · Information Theory · Systems Analysis · Systems Design Object-Oriented Design · Object-Oriented Computing · Object-Oriented Systems Joint Application Design · Rapid Application Development · Extreme Programming Computer-Aided Software Engineering · Software Engineering End User Computing · Informatics · Cybernetics Artificial Intelligence · Expert Systems Hypermedia · Multimedia Other Topics in Computers and Information Technology Key Concepts: Industrywise Applications MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

79 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

80 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

81 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

82 SWOT Analysis Framework of MIS Development
Environmental Scan: External Factors (opportunity, Threat) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Environmental Scan: Internal Factors (Strength , Weakness) W/S : Internal Patent= Lack / Good Brand name= Poor/ Good Customer= Poor/ Proprietary KH, Network Origin access= Lack / Sources Channel= Bilateral / Multi High cost structure 5. VISION/POLICY/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/ Plan External O/T : Outcome แผนแม่บท S-O แผนลงทุน W-O แผนกล้ารุก S-T แผนถอย W-T Output S: S-O Strategy W: W-O Strategy S: S-T Strategy W: W-T Strategy IMPACTS +- OF KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

83 DSS: decision Support Systems
รูปแบบของระบบสารสนเทศอะไรก็ได้ ที่สามารถสนับสนุนวิธีการทำการตัดสินใจของผู้บริหารขององค์กรได้ เช่น ระบบ windows media player, OLTP: online transaction processing system, MIS, EIS, ESS, GIS, GAMES ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ ICT ที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือโต้ตอบการทำการตัดสินใจ ช่วยแก้ไขปัญหาเชิง Semi-structured and unstructured ได้ เช่น การค้นข้อมูล การศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ Decision Support Systems (DSS) are aimed at solving semi/ill-structured problems with which managements are faced. DSS use internal data from TPS and MIS. They often bring in information from external sources as well. DSS are meant to be an adjunct to decision makers to develop their capabilities but not to replace their judgment. They are aimed at decisions where they can't be completely supported by algorithms. การจัดเตรียมและการรองรับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตัดสินใจหลายๆเรื่องในองค์กร MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

84 DSS: decision Support Systems (ต่อ)
Enterprise-wide DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรได้หลายคน พร้อมๆ กัน เช่นInternetม , Search engine Desk-top DSS สามารถสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรได้เฉพาะคนเดียวในเวลาใดเวลาหนึ่งเช่น Excel การสนับสนุนการ ทำการตัดสินใจของผู้บริหารคือช่วยด้านสืบค้นข้อมูล สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์ข้อมูล MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา ความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google