งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Application ICT Infrastructure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Application ICT Infrastructure"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Application ICT Infrastructure
แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี แกนตั้งการจัดสรรทรัพยารที่จำกัด CSF จำนวน รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามขั้นตอนการพัฒนา (SDLC) ในแผน จำแนกตามแผนงาน/โครงการประจำ แผนงาน /โครงการยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการนโยบาย ขั้นตอน 1 การศึกษา วิเคราะห์ และออก แบบกระ บวนงานและ ข้อมูล ขั้นตอน 2 การจัดทำ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ ขอบเขต การบริหารจัดการไอทีที่ดี Enterprise Architecture จุดมุ่งหมาย กระบวนงาน และระบบ สารสนเทศ GOAL BP,DATA กระบวนการจัดการ 8 กระบวนงาน(แผนฯ2) ข้อมูล องค์ความรู้ งบประมาณ บุคลากร /HRD การประยุกต์ใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ (APPLICATION) บุคลากร/HRD ซอฟต์แวร์ ข้อมูล Application ขั้นตอน 3 การปรัปและทดสอบ ฝึกอบรม ใช้งาน จัดการศูนย์ข้อมูลนส. การมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructures) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร/HRD ICT Infrastructure เป้าหมายที่เปลี่ยนง่าย ความตกลง ความมั่นคงปลอดภัย สถาปัตยกรรม องค์กร Enterprise Architecture for Real Sectors เวลา กระบวนงานICTขับเคลื่อน ห่วงโซ่คุณค่า 3 Software Back Bone ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 2 Digital Firms ขับเคลื่อน ห่วงโซ่คุณค่า 1 แผนICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการที่ดี สถาปัตยกรรมองค์กร

2 EA องค์กรอัจฉริยะ จะขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า VALUE CHAIN ได้อย่างไร
VS. Real Sectors (Business Process)

3 ICT Infrastructure VS. ICT Sectors

4 ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt Application ICT Infrastructure

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google