งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ ??? โดยการบริหารการพัฒนาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ ??? โดยการบริหารการพัฒนาโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ ??? โดยการบริหารการพัฒนาโครงการ
นิยามการบริหารโครงการ (th.wikipedia.org) การบริหารโครงการ (project management) คืออะไร เป็นการวางแผนและการบริหารทรัพยากรใดๆทั้งตัวมนุษย์และในเรื่องของงาน โดยคาดคะเนทิศทางของโครงการตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันเสร็จงาน รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่จะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะประมาณราคาของโครงการได้ เวลา ทรัพยากร ขอบเขต คิด ทำ แก้ ในปัจจุบันการทำงาน มักจะพัฒนาระบบการบริหารโครงการขึ้น เพื่อควบคุมคุณภาพ เวลาและ ต้นทุนในการทำงาน ในการก่อสร้าง และการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด ในการใช้การบริหารโครงการเข้ามาช่วย Earn Value Control Quality TIME Cost พัฒนาการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ ??? โดยการบริหารการพัฒนาโครงการ เพื่อ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

2 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure
การวางแผนโครงการ VS. คิด การประมาณทรัพยากรที่ใช้ Logic, PW, HW, SW, Cost, Data, Code of conduct/ethics VS ทรัพยากร จัดหาทรัพยากรตามที่ได้ประมาณไว้ VS ทรัพยากร การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ แยกตามความรับผิดชอบ ว่า ด้วย การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และกำหนดว่าส่วนไหน ต้องทำตอน ไหนและต้องทำ WBS:- PERT/CPM VS เวลา การควบคุมการทำงานให้ดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้ VS ทำ รายงานผลที่เกิดขึ้น และทำการวัดผล VS แก้ เวลา ทรัพยากร ขอบเขต คิด ทำ แก้ BACK MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005
BACK

4 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ)
คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ WBS Format for System Development Projects BACK MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

5 BACK องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ)
คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

6 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ)
คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

7 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ)
คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

8 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ)
คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

9 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ)
คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

10 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ)
คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

11 องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ)
คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ งานย่อย ๆ ที่ถูกจับมาไว้ด้วยกันหรือนำมาทำร่วมกัน โดยต้องมีผล (output) เกิดขึ้น และมีเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนของโครงการ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

12 BACK 7. ปรับวิเคราะห์ใหม่ FF
WBS System Approach :- Logical system Backbone concept Environment: ยุคสารสนเทศ เศรษฐกิจใหม่/เสรี สังคมแห่งความรู้ Users/Clients/Customers/ Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Socio-cultural innovation Globalization VS. 3” Powerful World Wide Change for Competitive Environment: Global Economy Emergence, Industrial Economies Transformation, Enterprise Transformation 10. การบริหารเชิงระบบข้อมูล I-MS ขอบเขตการเร่งรัด การบริหารการพัฒนาระบบ (System Development Management) ภายใต้สาระสารสนเทศองค์กร Organizational Information CONTEXT 7. ปรับวิเคราะห์ใหม่ FF การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? 5. VISION/POLICY/ Agenda/Mission/ Strategy/ Activity Schedule/ Plan INPUT Entity ทรัพยากรข้อมูล องคกรที่มีอยู่ 3. PROCESSOR กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูล องค์กร ระบบกระทำการ 2. OUTPUT ผลผลิตข้อมูล สารสนเทศ ความรู้องค์กร 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ +- IP Environment satisfaction 6. การติดตาม ประเมินผล คุณภาพสารสนเทศ โดยการประมวลสังเราะห์ KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB) งานย่อย ๆ ที่ถูกจับมาไว้ด้วยกันหรือนำมาทำร่วมกัน โดยต้องมีผล (output) เกิดขึ้น และมีเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนของโครงการ MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

13 BACK WBS System Approach :- Logical system Backbone concept
กระแสยุคสารสนเทศ จากต่างประเทศ MIS Environment: มี MIS ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC เช่น MIS ใน Forum UNDP, e_ASEAN ในประเทศเกิดแนวคิด 10. ระบบการบริหารโดยสารสนเทศ (IMS) 8.มีการกำหนดกรอบ การจัดการสารสนเทศในองค์กร Organizational MIS ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ขององค์กร เช่น มีกรอบ MIS ที่สะท้อนให้เห็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทิศทางการผลิตการตลาดของภาคธุรกิจ 7. มี MISแผนม่บทในการกำหนดทิศทางการผลิตการตลาดที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของภาคธุรกิจ INPUT มี MISการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกระบวน การผลิต การค้า การขนส่ง ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของภาคธุรกิจ 2. OUTPUT มี MISผลผลิตสินค้าบริการ ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของโรงงาน ธุรกิจที่ผลิตและค้า 1. OUTCOMES มี MIS ความต้องการซื้อสินค้า บริการที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของลูกค้าติดต่อซื้อขายกับธุรกิจ 5. มี MIS :- VISION/ POLICY/Agenda/ Mission/Strategy/ Activity Schedule/Plan 3. PROCESSOR มี MISกระบวนการผลิต การค้า การขนส่ง ที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLCของภาคธุรกิจ 6. มี MIS AUDIT ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนแม่บท ฯ และรายงานการปรับปรุงกระบวนการผิตการตลาดที่เกิดจาก I-P-O Logic SDLC ของภาคธุรกิจ ให้เป็นไปตาม KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 BACK

14 คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์
องค์ประกอบการบริหารโครงการ Work Break Down Structure (ต่อ) คือการจัดแบ่งโครงสร้างส่วนต่างๆ ของโครงงานซอฟต์แวร์ Work Breakdown Structure (WBS) is a description of the processes which produce an object, articulated to show task dependencies, critical paths, resource needs, etc. It helps to match production steps to available resources. BACK MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

15 BACK MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

16 มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (เน้นผลผลิต ผลลัพธ์)
ลักษณะโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (เน้นผลผลิต ผลลัพธ์) มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ดำเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เวลา ต้นทุน คุณภาพ Control Quality TIME Cost BACK MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

17 BACK MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการบริหาร ที่มีประสิทธิภาพ ??? โดยการบริหารการพัฒนาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google