งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ,Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ,Environment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ,Environment มี กฎเกณฑ์ องค์ประกอบ และการอยู่ร่วมกัน ของมันเอง กฎเกณฑ์มีอย่างน้อยดังนี้ 1.มี Physical/Anatomy + Bio Static's Cohesion เป็นเส้นทางของ องค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ จุดเริ่ม (เหตุ) ต้น ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล) 2.มี Logical/Physiology Dynamic’s Covariance เป็นเส้นทางความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่รวมเป็นกลุ่มและหรือ ประสานเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด (ผล) 3.ตัวอย่าง Entity คือสิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวความคิด เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ สถานการณ์ เป็น Cohesion + Covariance (Environment entity= สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(Physical + BIO) และมนุษย์สร้าง(Socio- cultural innovation) 4.ความแตกต่างของ Entity ที่สำคัญคือ Socio-cultural innovation = Change of Systems requirements / problems: Need, Wants, Demand เป็น(ช่องว่าง) ที่ ความเป็นมนุษย์ต้องแสวงหา ควบคุมมันได้(MDZ)ด้วย Methodology ??????

2 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 2 ENTITY มุมมองยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ประยุกต์สู่ New Economy ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ Processors (Value Chain) by Individual, Group, Organization, Society, Nation, World Methodology by Descriptive, Explanation, Forecasting TOOLS By Socio-cultural INNOVATION or อริยสัจจ4 Management By ???????????????????????????? แนวทางศึกษา IS จากนิยาม ENTITY SYSTEMS เป็นตัวระบบกระทำการ Information Processors FACTS Information Processors DATA Information Processors INFORMATION Knowledge Wisdom Intellectual Property (IP) ทิศทางวิวัฒนาการและพัฒนาสู่ยุคต่างๆ MDZ ? Kenneth E. Knight & Reuben R. McDaniel, Jr.,Organization: An Information Systems Perspective (Belmont Califf: Wadsworth publishing Company, Inc. 1979)

3 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 3 บทนำ ระบบ คือ Entities ต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองและมีการประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ Output, Outcomes เดียวกัน ระบบ ENTITY (ES) คือ ? = (สรรพสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ที่สังเกต/สัมผัส ได้และไม่ได้ด้วยอายตะนะทั้งห้าของคน ได้รับรู้สรรพสิ่งได้แก่ สิ่งของ พืช สัตว์ คน แนวคิด เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ สถานการณ์) ระบบ FACTS (FS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of ENTITY ระบบ DATA (DS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of FACTS ระบบ INFORMATION (IS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of DATA ระบบ KNOWLEDGE (KS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of INFORMATION ระบบ WISDOM (WS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of KNOWLEDGE ระบบ INTELLECTUAL PROPERTY (IPS) คือ ? = (ผลที่ได้รับ(Output/outcome) จาก ตัว Processors ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีการ ทางศาสตร์ต่างๆ และตัว INPUT of WISDOM

4 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 4

5 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 5 ระเบียบวิธีการศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ENTITY อย่างไร ตัวอย่างศึกษา Entities คน สรรพสิ่ง สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เป็นอยู่ Existing 1.มองโครงสร้าง หน้าที่ Entity : Cohesion/Physical, Covariance/Logical 2.อธิบายนิยาม ข้อเท็จจริง ของข้อมูล(META DATA)ที่เป็นมาตรฐาน DW/DB/Table/FILE RECORD Directory: Naming, Coding 3.การอธิบาย FIELD/ Data Elementt Attribute Representation Value 4.การประยุกต์ใช้และพัฒนา ICT Character, Bytes, Bits, Electronic: On, Off, HW/SW Worked 5.EQ/EXPLICIT Knowledge ความรู้เรียนรู้ 1.มองโครงสร้าง หน้าที่ Entity : Cohesion/Physical, Covariance/Logical 2.สะท้อนให้เห็นความจริง(Physical) และ Logical ของ สถานภาพที่เป็นอยู่ ดิน(ของแข็ง) น้ำ(ของเหลว) ลม(ก๊าส) ไฟ(พลังงาน) 3.IQ/IMPLICIT / TACIT Knowledge ความรู้ปรากฏ อยู่ ECTI ?

6 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 6 การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำ หน้าที่ As Information PROCESSORS บทนำแนวคิดและนิยาม การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำ หน้าที่ As Information PROCESSORS 1.การเกิดของระบบสารสนเทศ 1)การประมวลผลข้อมูลด้วยปัจเจกชน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม-สังคมวัฒนธรรม 2)โดยอาศัย ระเบียบวิธีการสร้าง-พัฒนาสารสนเทศขึ้นมา ด้วยกระบวนการ เปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ของ ศาสตร์ต่างๆ ระเบียบวิธีการแสวงหาความรู้(Knowledge Pursuit) หรือระเบียบวิธีการวิทยาศาสตร์(Sciences Method) หรือระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) หรือระเบียบวิธีการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) หรือระเบียบวิธีการการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ด้วยลัทธิ อุดมการณ์ และศาสนาเช่น หลักธรรมะศาสนาพุทธว่าด้วย อริยะสัจสี่ 3)การพัฒนาระบบสารสนเทศถึงขั้นสูงสุด คือการแก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความ ต้องการของมนุษย์ไม่สิ้นสุด หรือ Users Requirement 3 Levels คือ NEEDS, WANTS and DEMAND

7 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 7 2.การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เพื่อได้สิ่งต้องการสูงสุด คือ การเกิดของระบบสารสนเทศ เป็นขั้นตอน หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศของมนุษย์ ให้อยู่รอดในสังคมแห่ง การเรียนรู้ หรือสังคมแห่งการใช้ปัญญาเพื่อสามารถควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ เป็นสมัยใหม่ของสิ่งแวดล้อม Entity หรือสังคมสารสนเทศ หรือ Entity as Information GOODS Society ดังนี้ 1)Entity observations ? Entity ได้แก่อะไร Entity ต้องถูก Information processors (SC. Methodology: Descriptive, Explanation, Forecasting ) ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปรของ Entity ที่ศึกษา 2)Process into FACTS ? 3)Process into DATA ? 4)Process into INFORMATION ? 5)Process into KNOWLEDGE ? 6)Process into WISDOM ? 7)Process into INTELLECTUAL PROPERTY (IP) = Information/Soft GOODS? การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS( ต่อ ) บทนำแนวคิดและนิยาม การวิวัฒนาการยุคต่างๆ เกิดจาก ศาสตร์ต่างๆ ทำหน้าที่ As Information PROCESSORS( ต่อ )

8 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 8 Logical Dynamic’s Covariance เส้นทางความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง ขององค์ประกอบโครงสร้างหน้าที่ เพื่อการรวมเป็นกลุ่มและหรือประสาน เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น(เหตุ) ช่องว่าง (แทรก) จนถึงสิ้นสุด(ผล)

9 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 9 สรรพสิ่ง ENTITY CohesionCovariance แนวคิด กระบวนการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว องคาพยพ ของตัวประมวลผลข้อมูล Logical System VS. Natural Rules / Environment คือ ??? Physical Existing FACTS/DATA IMPLICIT โดยปริยาย ปรากฎอยู่ คงอยู่ Integrity Logical Virtual สมมติ CONTEXT Attribute Metadata FIELD Variable Data element EXPLICIT /definite เปลี่ยนได้ ศาสดา /ปรัชญา รู้ทุกข์ ความ ต้องการ ของคน Needs Wants Demand นวัตกรรม ระเบียบ วิธีการ วิทยาศาสตร์ บรรยาย อธิบาย พยากรณ์ ตัวประมวลผลข้อมูล (Processors) เส้นทางไหล เวียนตรรก โดยใช้ เครื่องมือ System/ Flow I-P-O หรือ ก้างปลา Fishbone cause&Effect Brainstorming Flowchart หรือ อริยะสัจสี่ Research SA หรือ คน กลุ่มคน องค์กร สังคม ประเทศ โลก นวัตกรรม

10 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 10 9.Environment: ยุคสารสนเทศ เศรษฐกิจใหม่/เสรี สังคมแห่งความรู้ Users/Clients/Customers/ Stakeholders/Individual/Group/Organization/Society/Nation/Socio-cultural innovation Globalization VS. 3” Powerful World Wide Change for Competitive Environment: Global Economy Emergence, Industrial Economies Transformation, Enterprise Transformation รูปแบบระบบ(SA: Systems Architecture) VS. ห่วงโซ่ระบบ หรือพฤติกรรมของระบบ หรือตรรกระบบ I-P-O Logical/System Chain ในสังคมยุคสารสนเทศ ความรู้ เศรษฐกิจใหม่ โลกาภิวัฒน์ 10. การบริหารเชิงระบบข้อมูล I-MS 8.ขอบเขตการเร่งรัด การบริหารการพัฒนาระบบ (System Development Management) ภายใต้สาระ สารสนเทศองค์กร Organizational Information CONTEXT 2. OUTPUT ผลผลิตข้อมูล สารสนเทศ ความรู้องค์กร 5. VISION/POLICY/ Agenda/Mission/ Strategy/ Activity Schedule/ Plan 4. INPUT Entity ทรัพยากรข้อมูล องคกรที่มีอยู่ 3. PROCESSOR กิจกรรม การบริหาร จัดการทรัพยากร ข้อมูล องค์กร ระบบกระทำการ 1. OUTCOMES ผลลัพธ์ +- IP Environment satisfaction การเปลี่ยนแปลง ระบบกระทำการ ??? 7. ปรับวิเคราะห์ใหม่ FF 6. การติดตาม ประเมินผล คุณภาพสารสนเทศ โดยการประมวลสังเราะห์ KEY Performance Indicators ตัวชี้วัด (FB)

11 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 11 โอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ ในการใช้บทบาทหรือการใช้ประโยชน์ สารสนเทศ 1.รูปแบบของการใช้โอกาศ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาวุธ (Information weapon model: Technological Innovation): Innovation, Information, Productivity การให้บริการสารสนเทศ Information Services: eBusiness, eCommerce, Customer terminal, Super systems, Micro systems, New product, Extended product, Substituted product, Differentiate products ผลิตผลจากระบบสาสรสนเทศ Productivity-related systems 2.การประเมินโอกาศการใช้ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการThe Value System การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม (Value-chain Analysis) รูปแบบการสร้างพลังการแข่งขัน (The Competitive Force Model):- Upstream value chain, Firm value chain, Downstream value chain( Channel value chains, Buyer value chains)

12 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 12 (Information Value CHAIN) ขั้นตอน การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสารสนเทศ (Information Value CHAIN)การติดตามประเมินENTITY/FactsMONITORING การบริหารข้อมูล Data Management STORAGE: Collecting/Editing Processing/Analyzing Security CONTROL Reporting การกระจาย เผยแพร่ Dissemination / RETRIEVE/ RETRIEVE /Auditing/Auditing

13 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 13 ขั้นตอน TASK เพิ่มมูลค่าเพิ่มของสารสนเทศ (Information Value CHAIN) ต่อ

14 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 14 ขั้นตอน TASK เพิ่มมูลค่าเพิ่มของสารสนเทศ (Information Value CHAIN) ต่อ การจัดการ/ ปฏิบัติ: การทำงาน นำแผนไป จัดการ และจัดทำ ยุทธวิธี และ ปฏิบัติการ เวลาที่ใช้ในเรื่องการจัดการอะไร ขอบเขตการจัดการ=ทรัพยากร + เวลา การตัดสินใจ: การคิด จัดการ วางแผน และจัดทำ ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจ: การแก้ไข ปัญหา ติดตาม ประเมิผผลการ จัดการ ปัจจัย ทรัพยากร คน ซอฟต์แวร์/ วิทยาการ ฮาร์ดแวร์/ วัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูล ระเบียบ วิธีการ งบประมาณ /ทุน TASK1TASK2 TASK3

15 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 15

16 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 16 BACK HOME IS_Strategy_outlines


ดาวน์โหลด ppt IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 สรรพสิ่ง (Entity) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ,Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google