งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย่าลืมปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร นะจ๊ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย่าลืมปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร นะจ๊ะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อย่าลืมปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร นะจ๊ะ

2 “สิทธิประโยชน์ประกันสังคม”
ภูมิใจเสนอ “สิทธิประโยชน์ประกันสังคม” โดย น.ส.พรพิมล นิลพัฒน์นักวิชาการประกันสังคม

3 1. กองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทำงาน)
นายจ้าง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย

4 กองประสานการแพทย์ฯ 0-2956-2504-6
2. กองทุนประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทำงาน) ลูกจ้าง + นายจ้าง + รัฐบาล เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต 1.5 % กองประสานการแพทย์ฯ

5 การประกันตนเองโดยสมัครใจ สำหรับผู้ประกันตนที่ออกจากงาน
( มาตรา 39 ) สำหรับผู้ประกันตนที่ออกจากงาน เงื่อนไข : ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สมัครภายใน 6 เดือน เดือนละ 432 บาท / เดือน ( 4,800 X 9% ) ประกัน = 144 เงินฝาก = 288 ** ได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี **

6 ว่างงาน * ผู้ถูกเลิกจ้าง * 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน
ขึ้นทะเบียน สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน * ผู้ถูกเลิกจ้าง * 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน * ผู้สิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก * 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

7 สงเคราะห์บุตร เงื่อนไข : บุตรแรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์
เดือนละ 350 บาท ต่อบุตร 1 คน

8 ชราภาพ เงื่อนไข : อายุครบ 55 ปี ขึ้นไป ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
31 ธันวาคม 2541 เงื่อนไข : อายุครบ 55 ปี ขึ้นไป ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง การรับเงิน : ส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน (บำเหน็จ) ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (บำนาญ)

9 การจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพรูปแบบบำเหน็จ
อัตราเงินสมทบในการคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพ ปี ผลประโยชน์ตอบแทน 2.4 2542 3.7 2543 4.2 2544 4.3 2545 6.5 2546 2.0 2547 3.9 2548

10 ติดต่อสอบถาม


ดาวน์โหลด ppt อย่าลืมปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร นะจ๊ะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google