งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2545.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2545."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2545 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2545 กิ 2 4 5 8 8 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์น โทร. สายตรง 0-2511-2948 และ 0-2938-7058 - 65 ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชิ นะผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 11 ต. ค 2545 - ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 18 ต. ค 2545 - ประชุม Auditors ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 13.00 น. 18 ต. ค 2545 - ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 21 ต. ค 2545 - อบรมข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 9.00-12.00 น. ห้อง BC 801 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตรวจสอบ โดย ……………………………………... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและ ข้อมูล 3 จกรรมประจำเดือ 23 ตุลาคม 2545 ห น้า ห น้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินสยาม งานสุดคณานับยังทั้งประโยชน์ ความเจริญรุ่งเรือง นำชาติให้เป็นที่ยอมรับ พระองค์จึงเป็นที่รัก เคารพ ของคนไทยเสมอมา ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา แห่งแรกของประเทศไทย

2 2 7 คำศัพท์ชวนรู้ แหล่งอ้างอิง : อุดมศึกษาสัมพันธ์ 44. 22 กุมภาพันธ์ 2545. หน้า 46

3 6 3 โดย อัญชลี เหลืองอ่อน เ ก็บ ม าฝ า ก อ่านต่อหน้า 7

4 4 โดย อุฬารา อินทร์แปลง อ่านต่อหน้า 6 5


ดาวน์โหลด ppt น น  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2545.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google