งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารและ โทรคมนาคมของไทยกับ การเปิดเสรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารและ โทรคมนาคมของไทยกับ การเปิดเสรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารและ โทรคมนาคมของไทยกับ การเปิดเสรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

2 โครงสร้างการบรรยาย อะไรคือ WTO? อะไรคือ FTA? ทำไมถึงต้อง รู้ไว้ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และการ จัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ของไทย เกี่ยวข้องกับภาคโทรคมนาคมอย่างไร ความคืบหน้าการเจรจาเรื่องโทรคมนาคม

3 WTO เป็นองค์กรที่เกิดจากการก่อตั้ง ร่วมกันโดยประเทศสมาชิกหลาย ประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 147 ประเทศ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยประเทศสมาชิก ยึดหลักฉันทามติในการตัดสินใจ ประเทศสมาชิกประชุม และเจรจากันภายใต้ กรอบ WTO เพื่อวางกฎ - กติกาทางด้านการค้า ระหว่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาการค้ารอบโดฮา อะไรคือ WTO? อะไรคือ FTA? ทำไมถึงต้องรู้ไว้ WTO

4 อะไรคือ WTO? อะไรคือ FTA? ทำไมถึงต้องรู้ไว้ FTA FTA เป็นสัญญาระหว่างประเทศ 2 ประเทศขึ้นไป FTA ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับ ผลของการพูดคุยระหว่างประเทศ ทั้ง 2 โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อให้การค้าระหว่างกันเกิดขึ้น ได้ โดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุด

5 เกี่ยวข้องกับภาค โทรคมนาคมอย่างไร ด้วยความสำคัญของภาคโทรคมนาคมต่อประเทศ ทั้งในหลายด้าน เช่น บทบาทในการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญใน ตัวเอง เป็นกิจกรรมที่ประกอบอยู่ในต้นทุน และสนับสนุนภาค เศรษฐกิจอื่นๆ การเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อสังคม การเป็นภาคเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทาง เทคโนโลยี และบทบาทอื่นๆ ประกอบกับธรรมชาติของภาคโทรคมนาคมที่ ต้องการการลงทุนที่สูง และต้องอาศัยการพัฒนา เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริการด้าน โทรคมนาคมเป็นหนึ่งในสาขาบริการที่ประเทศที่ พัฒนาแล้วผลักดันอย่างมากให้มีการเจรจาเปิด ตลาดการค้าระหว่างประเทศด้านโทรคมนาคมใน ทุกระดับ เช่น WTO ASEAN FTA

6 ไทยสัญญากับ WTO ไว้ ใน 2 ประเด็น การอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาให้บริการ ในธุรกิจ โทรคมนาคมพื้นฐาน (Basic telecom) และ โทรคมนาคมเสริม (Value-added telecom) กฎระเบียบของไทยจะคำนึงถึงประเด็นสำคัญๆ เช่น ความอิสระขององค์กรกำกับดูแล, ความโปร่งใสในการออก ใบอนุญาต, หลักเกณฑ์ในการกำกับผู้ให้ บริการรายใหญ่, การวางเกณฑ์เรื่อง universal-service, การจัดสรร คลื่นความถี่ WTO เกี่ยวข้องกับภาค โทรคมนาคมอย่างไร

7 ทำ FTA แล้ว จะทำให้ชีวิต เปลี่ยนแปลงหรือไม่ กทช. FTA แปรรูป การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นแน่นอน แต่ ไม่ใช่เพราะ FTA อย่างเดียว FTA เปรียบเสมือน การเปิดประตู การ เปลี่ยนแปลงจะ เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคน เดินเข้าประตูมา

8 WTO - ชะงักงัน FTA - เพิ่งเริ่มต้น ความคืบหน้าในการเจรจา

9 สอบถามข้อมูล, เสนอความเห็น, แนะนำการเจรจากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02-507 7555 www.dtn.moc.go.thwww.dtn.moc.go.th, www.thaifta.comwww.thaifta.com


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารและ โทรคมนาคมของไทยกับ การเปิดเสรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google