งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากสำนักงานนโยบายและแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากสำนักงานนโยบายและแผน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากสำนักงานนโยบายและแผน
ขอต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานนโยบายและแผน ด้วยความยินดียิ่ง

2

3

4 ข้อมูลทั่วไป อำเภอสอยดาวเป็นอำเภอขนาดใหญ่แยกจากอำเภอโป่งน้ำร้อน
เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๗๐ ตร.กม. ประกอบด้วย ๕ ตำบล ๗๐ หมู่บ้าน ประชากร ๗๐,๘๙๒ คน ๑๘,๙๘๘ หลังคาเรือน มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชา ๒ ตำบล คือ ตำบลทุ่งขนาน และตำบลสะตอน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อาชีพเกษตรกรรม

5

6

7

8

9

10

11 วิสัยทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว
เป็นองค์กรสุขภาพระดับอำเภอ ที่เป็นเลิศในเขต ๙ เทคโนโลยีทันสมัย โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคี ภายในปี ๒๕๕๖

12 พันธกิจ ๑.ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และหัวใจของความเป็นมนุษย์ ๒.สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

13 เป้าประสงค์ ๑.ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ ๒.ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดี ตามวิถีไทย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และพอเพียง

14 ทิศทางการพัฒนา ๑.การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันภายใต้แนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว ๒.พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ๓.สร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่

15 ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจบริการ ทำงานเป็นทีม
ค่านิยม ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

16 ระบบบริหารจัดการเครือข่าย
รพ.สต.บ้านปะตง ลูกข่าย รพ.สต.บ้านสวนส้ม ลูกข่าย PCU เดี่ยว รพ.สอยดาว รพ.สต.บ้านสะตอน แม่ข่าย รพ.สต.ทรายขาว แม่ข่าย CUP รพ.สอยดาว สสอ.สอยดาว รพ.สต.ทุ่งขนาน แม่ข่าย รพ.สต.บ้านตาเรือง แม่ข่าย รพ.สต.บ้านไทรงาม เดี่ยว รพ.สต.บ้านเขาสะท้อน รพ.สต.บ้านเตาถ่าน รพ.สต.บ้านหนองมะค่า ลูกข่าย รพ.สต.บ้านกระทิงทอง ลูกข่าย

17 อัตรากำลังของ สสอ.สอยดาว
บุคลากรทั้งหมด ๙ คน สาธารณสุขอำเภอ ๑ คน นักวิชาการสาธารณสุข ๓ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน

18 อัตรากำลังของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บุคลากรทั้งหมด ๗๕ คน นักวิชาการสาธารณสุข ๑๔ คน พยาบาลวิชาชีพ ๑๗ คน นักกายภาพบำบัด ๑ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๙ คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ๓ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) ๔ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒๖ คน

19 ติดตามตอนต่อไป


ดาวน์โหลด ppt จากสำนักงานนโยบายและแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google