งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บรรยายพิเศษ โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย

2 กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว 1,015 อัตรา จำนวนลูกจ้างชั่วคราวคงเหลือ
กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว 1,015 อัตรา กรม ฯ สั่งระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 2 เมษายน 2556 จำนวนลูกจ้างชั่วคราวคงเหลือ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม อัตรา

3 และรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
กราฟแสดงรายรับเงินบำรุงเปรียบเทียบกับรายจ่ายค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

4 เปรียบเทียบรายรับกับจำนวนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ควรจะเป็น ณ ปีงบประมาณ 2561 รายรับคงที่ 681 รายรับเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี 903 รายรับลดลง 10% ต่อปี 354 * คำนวณจากการใช้รายรับเงินบำรุงร้อยละ 60 มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข *

5 แนวทางการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพิ่มรายได้เงินบำรุง ลดรายจ่าย งานโครงการวิจัย จ้างเหมาบริการ

6 หลักการของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 การปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกำลังคน ที่เป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข

7 สาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ 7 ฉบับ
1. ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สาระสำคัญ - ยึดหลักประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน - ต้องประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่มี “ชื่อตำแหน่ง” ที่กำหนดไว้ - ต้องมี “คุณสมบัติ” ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง “ผ่านเกณฑ์” การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

8 สาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ 7 ฉบับ (ต่อ)
2. ประกาศ ฯ เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สาระสำคัญ - เพื่อให้เป็นระบบและมาตรฐานสำหรับดำเนินการในการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดชื่อตำแหน่งให้สอดคล้องตามความจำเป็นของภารกิจและยุทธศาสตร์ ของหน่วยบริการ - จัดทำกรอบอัตรากำลัง ทุก 4 ปี โดยพิจารณาถึงการใช้กำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ

9 สาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ 7 ฉบับ (ต่อ)
3. ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง สาระสำคัญ - เพื่อให้การจ้างเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยุติธรรม และโปร่งใส คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ประกาศ ฯ นี้ นำมาใช้หลังจากเข้าระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว)

10 สาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ 7 ฉบับ (ต่อ)
4. ประกาศ ฯ เรื่อง ค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สาระสำคัญ - การบริหารค่าจ้างตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ ขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - กำหนดค่าจ้าง โดยคำนึงถึงหลักการ ) หลักคุณภาพ ) หลักความยุติธรรม ) หลักการจูงใจ ) หลักความสามารถ

11 สาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ 7 ฉบับ (ต่อ)
5. ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของพนักงานกระทรวง สาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สาระสำคัญ - ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและทักษะเฉพาะ เป็นพิเศษ / มีความรับผิดชอบหรือความเสี่ยงสูง เป็นการธำรงรักษาและสร้างขวัญกำลังใจ

12 สาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศ 7 ฉบับ (ต่อ)
6. ประกาศ ฯ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สาระสำคัญ - การกำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นมาตรฐานให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 7. ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงาน ในระหว่างสัญญาจ้าง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สาระสำคัญ - เพื่อให้การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรฐานเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google