งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์2551
มาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์2551 โดย จินตนา ว่องวิไลรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ 8 วช ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ขั้นที่ 1. สำรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการ : การสนับสนุนจากผู้นำสูงสุดขององค์กร : ความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานที่จะพัฒนาระบบ : ความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานที่จะปฏิบัติ : กำลังของทรัพยากรที่จะใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ขั้นที่ 2. หาเจ้าภาพดำเนินการ : ผู้จัดการคุณภาพ/ผู้รักษาการแทนผู้จัดการคุณภาพ : ผู้จัดการวิชาการ / ผู้รักษาการแทนผู้จัดการวิชาการ

3 ขั้นที่ 3. : อบรมความรู้บุคลากร ตามข้อกำหนดของมาตร
ฐานและทำความเข้าใจกับรายละเอียดแต่ละข้อ : ทบทวน ความต้องการลูกค้า ขั้นที่ 4. วางระบบประกันคุณภาพ และ พัฒนาหน่วยงาน : วิเคราะห์กระบวนการหลัก และ กำหนดเป้าหมายคุณภาพ : จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เอกสารคุณภาพ QM /WP / WI / SD : เริ่มกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ให้สอดคล้อง กับเป้าหมาย ครอบคลุมกระบวนการสำคัญ( ระบบ/ บริการ/ สิ่งแวดล้อม) : ประเมินตนเอง

4 ขั้นที่ 5 . เพิ่มสาระให้ถึงข้อกำหนด
: วัฒนธรรมองค์กร : พัฒนาอย่างเชื่อมโยง : เน้นองค์กรเรียนรู้ : คุณภาพดีขึ้น

5 แผนภูมิเชิงระบบกับการตั้งคำถามเพื่อกำหนดกลยุทธ์
3. ตอนนี้อยู่ที่ไหน จะไปถึงที่หมายอย่างไร ผลลัพธ์ ปัจจุบัน ระบบ อนาคต 2. จะวัดผลอย่างไร สะท้อนกลับ 5. สิ่งแวดล้อมในอนาคต 1. เราต้องการเป็นอย่างไร เราจะไปที่ไหน เราจะไปถึงที่หมายได้อย่างไร 2. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไปถึงที่หมายแล้วหรือยัง สิ่งแวดล้อมในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 3. ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน มีประเด็นหรือปัญหาอะไร

6 ผู้มีส่วนร่วม การวางแผนพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
1. ลูกค้าที่ใช้บริการ * ลูกค้าภายใน เช่น แพทย์ พยาบาล * ลูกค้าภายนอก เช่น ประชาชน หน่วยงานอื่น 2. บุคลากรห้องปฏิบัติการ

7 ลูกค้าที่ใช้บริการ สำรวจว่าลูกค้าต้องการอะไร
นำความต้องการสู่การปฏิบัติ ส่งมอบงาน / บริการที่มีคุณภาพ ประเมินผลเพื่อวัดความพึงพอใจ

8 บุคลากรห้องปฏิบัติการ
บุคลากรห้องปฏิบัติการทุกระดับ ทุกคน ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดข้อกำหนด วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหา/โอกาสพัฒนาในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ กำหนดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง/ปัญหา/โอกาสพัฒนา ปฏิบัติ process จุดเน้นการพัฒนา ปีต่อไป ประเมินผลงาน outcome

9 ความเสี่ยง/ปัญหา/โอกาสพัฒนา
คือแนวคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีการที่เหมาะสม ศักยภาพ ความคาดหวัง มาตรฐาน ความต้องการ (need) บรรทัดฐาน สภาพปัจจุบัน ความสูญเสีย โอกาส ความเป็นจริง วิชาชีพ ผู้รับผลงาน ปัญหา โอกาสพัฒนา ปัญหา ความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google