งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EPIDEMEOLOGY AND RISK ASSESSMENT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EPIDEMEOLOGY AND RISK ASSESSMENT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EPIDEMEOLOGY AND RISK ASSESSMENT
S. Pavittranon

2 Risk analysis Risk Assessment Risk Management Risk Communication
Public Hearing Risk Assessment Risk Management Risk Communication Public Policy formulation Standards / Implimentation

3 Data submission for registration
-Public health policy -Socio-economics -Politics Reassessment Post-marketing monitoring and surveillance Toxicological data Mechanistic data Epidemiological data Exposure data Efficacy data Adverse health effect NOAEL Reference dose (Rfd, ADI ) Carcinogenic potency Total exposure Margin of safety Risk (MRL, TI, ) Decision making Approval Further data required Rejection

4 EPID study RISK EXPOSURE DOSE SENSiTIVITY Extrapolate Testing

5 Toxicology Food additives Pesticides Contaminants Chemicals Drugs
Bacteria

6 I. การประเมินความเสี่ยง
(risk assessment) เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการประเมินโอกาสและความรุนแรงของผลเสียต่อสุขภาพ อันเนื่องจากการได้รับสัมผัสอันตรายที่เกิดจาก สารเคมี เชื้อโรค ฯลฯ

7 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ส่วน
1. การแสดงถึงอันตราย (hazard identification) 2. การอธิบายลักษณะของอันตราย (hazard characterization) 3. การประเมินการได้รับสัมผัส (exposure assessment) 4. การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (risk characterization)

8 (hazard identification)
1. การแสดงถึงอันตราย (hazard identification) หมายถึง การแสดงถึงผลหรือแนวโน้ม ที่จะเกิดต่อสุขภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ สารใดสารหนึ่ง โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น สารชีวภาพ สารเคมี หรือสารกายภาพ

9 Data การทดสอบพิษแบบเฉียบพลัน การทดสอบกึ่งเรื้อรัง การทดสอบแบบเรื้อรัง
การทดสองการเกิดพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนาตัวอ่อน(Reproduction & Fetal Development Test) การทดสอบการเกิดมะเร็ง (Carcinogenicity Test) การทดสอบการเกิดพิษแบบกลายพันธุ์ (Mutagenicity Test) Epidemeology studies

10 2. การอธิบายลักษณะของอันตราย (hazard characterization)
2. การอธิบายลักษณะของอันตราย (hazard characterization) หมายถึงการประเมินในเชิงคุณภาพหรือปริมาณของธรรมชาติของผลอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย

11 3. การประเมินการได้รับสัมผัส (exposure assessment)
3. การประเมินการได้รับสัมผัส (exposure assessment) หมายถึง การประเมินเชิงคุณภาพหรือปริมาณระดับการได้รับสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากอาหารหรือจากแหล่งอื่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การประเมินการได้รับสัมผัสตามแนวทาง ต่อไปนี้ oral skin inhalation

12 4. การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (risk characterization)
4. การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (risk characterization) เป็นการนำผลจากส่วนประกอบข้างต้น มาประมวลในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ เพื่อคาดคะเนโอกาส และความรุนแรงของผลอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นกับประชากรที่กำหนดไว้

13 II. การบริหารจัดการความเสี่ยง
(risk management) การตัดสินใจทางเลือกในการดำเนินการ ควบคุมที่เหมาะสม โดยอาศัยผลจากการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ

14

15 Arsenic risk assessment Risk assessment steps
Hazard Identification Dose-response relationship Exposure assessment Risk Characterization Reference: Teeyapant et al. 2002

16 Arsenic 1 Harzard Identification
Hyper keratosis dyspigmentation hyperkeratosis และ dyspigmentation melanoma Internal cancer

17 Epidemeology Study 2 Dose response relationship
Taiwan’s study between Use standard mortality rate Clasification according to Eighth Revision of International Classification of Diseases , Injuries and Causes of Death ( ICD-8 ) - person - years at risk - Bladder cancer ( ICD 188 ) , Lung cancer ( ICD 162 ), Liver cancer( ICD 155 ) Male nad female Exposure to arsenic in well water

18 2 Dose response relationship Arsenic (inorganic)
RfD Set at mg/kg/day based on hyperpigmentation (blackfoot disease) and kertosis (skin lesions) and possible vascular complications

19 2.Dose response relationship, Arsenic (inorganic)
Class A human carcinogen, increased mortality from multiple internal organ cancers and skin cancers (exposed by drinking water) and lung cancer (exposed by inhalation) Potency Factor (over a lifetime) or Risk Specific Dose (RsD) at g/kg/d Response RsD 10-5 Dose

20 2. REFERENCE DOSE RfD, oral reference dose, is an estimate of a daily exposure to sensitive sub-population of people that is likely to be without appreciable risk of deleterious effect during a lifetime (safe dose) For non-carcinogens Threshold response

21 3 Exposure assessment Food and drinks  duplicate sample survey
 10 households from 9 villages at high to low  3 days for 9 meals

22 Bw Exposure data Dose = C.IR Dose = exposure from food and water
(mg/ 1 kg/day or ug/ 1 kg./day ) C= as concentration in food or water (mg./kg. , ug./kg , mg/liter , ug/liter ) IR = consumption rate (kg/day , liter/day ) Bw = average boday weight (60 kg. )

23 Exposure data Food Dose = 1500 = 25 ug/kg/day 60 water
Dose = x = 33.3 ug/kg/day

24 4. Rise characterization
USEPA classify arsenic as class 1 a carcinogen Risk (R) = P x Total dose x year of exposure / year in life time

25 P = Potency factor ( oral ) = 0.6 ( mg/นน.ตัว 1kg/day ) -1
4. Risk characterization R = Cancer risk P = Potency factor ( oral ) = 0.6 ( mg/นน.ตัว 1kg/day ) -1 Total dose = (mg/ 1kg/day) R = 0.6 x = 0.03

26 ( chance of cancer 1 / 1000 over baseline)
20 year exposure R = x x 20 70 = x 10 -3 ( chance of cancer 1 / over baseline)

27 Non- cancer end point margin of safety ( MOS) MOS = Exposure ADI
Exposure = as in water ADI = acceptable daily intake ( 50 ug / l) = 1000 ug / l = 20 50 ug / l

28 Comment and suggestion
1. No sppeciation data 2. Low level dose-response relationship 3. No Soil data

29 RA for Products Pesticides Food contaminants, additives
Drugs : phynyl propanolamine X-ray, phototoxicology Coloring agents in Cosmetics Toys: plasticizers Ect…

30

31

32

33 TETRODOTOXIN ปลาปักเป้า

34 HUAHIN AGENT ORANGE HUAHIN
Site A, Where the containers were found. Contaminated soil was dug up and moved to Site B. Matichon Newspaper April 17, 1999 HUAHIN

35 WHITE POWDER

36 บึงโรงงานยาสูบ

37 ดร.ถวัลย์ ชูขจร ผอ.กองสิ่งแวดล้อมประมง กรมประมง

38 PARAFORMALDEHYDE

39 ACRYLONITRILE

40

41 ขอบคุณค่ะ

42 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt EPIDEMEOLOGY AND RISK ASSESSMENT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google