งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blueprint for Change ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blueprint for Change ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blueprint for Change ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็น คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร อะไร ? คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน ปรับปรุง ประสิทธิภาพ * ลดเวลาและขั้นตอน * ประหยัดค่าใช้จ่าย *กระบวนงาน *การจัดแบ่งส่วนราชการ *บุคลากร *เทคโนโลยี พัฒนา คุณภาพ * สร้างความพึงพอใจ * ปราบปรามทุจริต เสริมสร้าง ขีดสมรรถนะ * บริหารความรู้ * พัฒนา IT สำคัญอย่างไร : ทำไม ! ต้องทำ 2 ปี ของการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนระบบราชการซึ่งเป็นกลไกหลัก ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมได้ประสบผลสำเร็จ แต่เนื่องจากระบบราชการเป็นระบบใหญ่ การปรับเปลี่ยนในระยะเวลาอันสั้นย่อมทำได้ยาก จึงมีความจำเป็นต้องเลือกใช้เทคนิค เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นเทคนิคหนึ่งของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่นำมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ นำไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จ โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
1 2 การคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์กระบวนงานในปัจจุบัน 3 * ขั้นตอน/กระบวนงาน * บุคลากร * เทคโนโลยี * การจัดแบ่งส่วนงาน การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง * การวิเคราะห์กระบวนงานในปัจจุบัน * การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร Competency ที่ต้องมีการพัฒนา และแนวทาง Competency ที่ต้องการ Competency ที่มีและการพัฒนา ในปัจจุบัน แผนการพัฒนา องค์กรและบุคลากร Organization & People องค์ประกอบขององค์กร ที่ต้องพัฒนาและแนวทาง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) การเก็บข้อมูล กระบวนการปัจจุบัน เลือกกระบวนการ ที่จะปรับปรุง การปรับปรุง กระบวนการ แผนการพัฒนา กระบวนการ Process

3 Blueprint for Change ของ DMSc
กระบวนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ กลยุทธ์ 1. คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. คุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3. วิจัยพัฒนา เฝ้าระวังโรคและภัยต่อสุขภาพ 4. วิจัยและพัฒนาสมุนไพร 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1.1 พัฒนา Lab.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2 ยาเสพติด 2.1 QA 3.1 วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 3.2 พัฒนาระบบเตือนภัยทางสุขภาพ 4.1 พัฒนาการวิจัยสมุนไพร 5.1 กลไกการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 1.1.1 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ&ชันสูตร 1.1.2 พัฒนา Lab. 1.2.1 วิเคราะห์วัตถุเสพติด 1.2.2 พัฒนา Lab. อ้างอิง 2.1.1 พัฒนา Lab. ภาครัฐ&เอกชน 2.1.2 PT 2.1.3 รับรอง Lab. 3.1.1 ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.1.2 ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ 3.1.3 ศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์ 3.2.1 วิเคราะห์&ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ ศึกษาวิจัยพัฒนาการแพทย์แผนไทย, พื้นบ้าน, ทางเลือก 4.1.2 เพิ่มศักยภาพการศึกษาวิจัยการแพทย์ แผนไทย, พื้นบ้าน, ทางเลือก 5.1.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 5.1.2 บริหารจัดการทรัพยากร 5.1.3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

4 ประโยชน์ของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
วิสัยทัศน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) (กระบวนงาน,บุคลากร,เทคโนโลยี,การจัดแบ่งส่วนราชการ) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 201 โทร ต่อ โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt Blueprint for Change ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คืออะไร ? เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google