งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความเข้มแข็งของ ระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์. ความจริงที่เป็นอยู่ ( มายาวนาน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความเข้มแข็งของ ระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์. ความจริงที่เป็นอยู่ ( มายาวนาน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความเข้มแข็งของ ระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์

2 ความจริงที่เป็นอยู่ ( มายาวนาน )

3  ขาดการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  บทบาทสาธารณสุขยังเป็นผู้เล่นหลัก คิดว่างาน สาธารณสุขเราต้องทำเอง  ทำตามคำสั่ง......... ใครสั่ง ชอบเอาปัญหาไปให้ชาวบ้าน ชาวบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของปัญหา  บทบาทท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน  บทบาทภาคประชาชนยังเป็นผู้ตาม  การจัดการความรู้สิ่งดีๆในชุมชนยังมีน้อย  ระบบเฝ้าระวังยังเป็นของภาครัฐ ( สาธารณสุข )  ระบบติดตามและประเมินผลขาดความต่อเนื่อง  ระบบข้อมูลบางเรื่องเชื่อถือไม่ได้ เทคโนโลยีไม่ เหมาะสม  การใช้ทุนทางสังคมโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลยังมีน้อย

4  ชุมชนเป็นผู้เรียนรู้และจัดการสุขภาพของตนเอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ลงทุนและสนับสนุน  ภาคสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาวิชาการ  ภาคีเครือข่ายภาครัฐอื่น ๆ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมใน กระบวนการพัฒนา  มีการจัดการความรู้สิ่งดี ๆ และ นวตกรรมชุมชน เป็น กลไกการพัฒนา  มีระบบเฝ้าระวังและติดตามประเมินที่ดี

5  เมืองสุขภาพดี วิถีไทย คือ เมืองที่มีการความร่วมมือจาก พลัง 3 ฝ่าย คือ วิชาการ ( ภาครัฐ ) การเมือง และ ประชาชน  เมืองสุขภาพดี วิถีไทย คือ เมืองที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีนโยบายสาธารณะเรื่องคุณภาพชีวิต  เมืองสุขภาพดี วิถีไทย คือ เมืองที่ มีตัวชี้วัดสุขภาพ ประชาชน เป็นเป้าหมายร่วมกัน  เมืองสุขภาพดี วิถีไทย คือ เมืองที่มีการบริหารจัดการคุณภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เมืองสุขภาพดี วิถีไทย คือ เมืองที่มีภาคีเครือข่ายสุขภาพมี ส่วนร่วมในกระบวนการเฝ้าระวัง และ วางแผนพัฒนา  เมืองสุขภาพดี วิถีไทย คือ เมืองที่ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือผลกระทบด้านสุขภาพที่พึงประสงค์  เมืองสุขภาพดี วิถีไทย คือ เมืองที่ประชาชนได้รับการ คุ้มครองความปลอดภัยจากปัจจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

6 - องค์ ความรู้ - ทักษะ - เปิดใจ - เทคโนโลยี เหมาะกับ ชุมชน - การจัดการ ข้อมูล - เติมพลังใจ - เวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ - ได้ใจ ประชาชน - การพัฒนา ต่อยอด ยั่งยืน Input Output - สร้างระบบ - ปรับกระบวน ทัศน์ - Humanized care Process


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความเข้มแข็งของ ระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์. ความจริงที่เป็นอยู่ ( มายาวนาน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google